Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Time is in Gods hands - Code A2- 021

€ 7.000,00

Vlasdoek, geschilderd met acryl & kruiden cassie & kaneelpoeder

Flax cloth, painted with acrylic & spice cassie & cinnamon powder

  • Kaneel: (Hebreeuws kinnah: gloeien of branden)Vurig van het hart, Heilige jaloersheid voor de eer van God, echtheid. De mensen zijn beproefd! Mensen die onder de zalving van God zijn, zullen gloeien en vurig zijn dat van binnenuit komt. Dit vuur loutert ons en volmaakt ons.
  • Cinnamon: (Hebrew kinnah: glowing or burning) Fiery of the heart, Sacred jealousy for the glory of God, authenticity. The people are tested! People who are under the anointing of God will glow and be fiery that comes from within. This fire purifies us and makes us perfect.
  • Kassie: (Hebreeuws: Qadad: vernederen) eer geven aan, buigen, onderwerpen, nederigheid = aanbidding, offeren en toewijding. Welgevallig offer: overvloedig zijn in geloof, inspreken, in kennis, in volkomen toewijding en in liefde. Onderwerpen aan God, duivel vlied weg.
  • Cassia: (Hebrew: Qadad: humiliate) give honor to, bow, submit, humility = worship, sacrifice and devotion. Pleasant sacrifice: being abounding in faith, speaking, in knowledge, in complete dedication and in love. Subjects to God, devil fled away.

De 4 aroma’s op het altaar, Symbolisch naar Jezus Christus, Heilige Zalfolie

Mirre, Kaneel, Kalmoes, Kassie, olijfolie (zalfolie Exodus: 30:22-2)

https://het woord.jouwweb.nl/geur-en-geloof

The 4 aromas on the altar, Symbolic after Jesus Christ, Holy Anointing Oil

Myrrh, Cinnamon, Calm, Cassia, olive oil (ointment oil Exodus: 30: 22-2)

https://het woord.jouwweb.nl/geur-en-geloof

 

2 Cor. 2:14-17

14 Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 

15 want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; 

16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam? 

17 Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht.

 

2 Corinthians 2:14-17 New King James Version

14 Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us [a]diffuses the fragrance of His knowledge in every place. 

15 For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. 

16 To the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life. And who is sufficient for these things? 

17 For we are not, as [b]so many, peddling[c] the word of God; but as of sincerity, but as from God, we speak in the sight of God in Christ.

48 cm op 78 cm