Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

My camels are coming!

€ 24.000,00

Ja, ik hou van kamelen. Voor mij hebben ze een romantische betekenis. Mijn verloofde is een Algerijnse christen. 

Ik wacht al ruim 5 jaar op hem. Vandaag 24 maart 2021 post ik dit verlangen dat hij eraan komt. Hij zou er al zijn sedert april 2020. Wegens gesloten grenzen tussen België en Algerije, zijn we dichter bij elkaar gaan groeien. Ons geloof is sterker.

In november 2019 had ik een visioen dat God goedkeurde dat Hij zal komen. Alleen,  mijn visoen begreep ik wanneer de lock down onze grenzen afsloot. Hij kon het vliegtuig niet nemen om naar me toe te komen. 

In mijn visioen, wandelde ik met een grote baby in een buggy. Die buggy was lichtblauw, het witte straalde uit het blauw. De baby had een leeftijd van ruim 12 maanden. Hij had haar maar was nog klein. Hij had de leeftijd al kunnen te lopen. 

Uitleg, de geboorte van die baby heeft te maken met het openbaren (blauw) van onze dromen. Wit staat voor gerechtigheid. Blauw voor openbaring en community.

Wij gaan samen een worship kerk starten met entertainment eraan verbonden. Entertainment op Goddelijke manier. Entertainment met dans en muziek, met lofprijs, met poppenkast, acteertalenten en vlaggen, Joods volksdansen... Wat ik heb gezien in de spirituele wereld, is precies waar mijn verloofde en ik zullen naar toe werken; Dit is ook de reden waarom God kracht geeft om een ermogen te verwerven met deze kunstwerken. Wij geloven dat God iemand zal aanduiden om mijn werken te kopen, zodat wij de zegen kunnen zijn in Roeselare, en meerdere steden. Ook om weduwen, armen, alleenstaanden, ... een zegen zijn. Dit is de droom dat ik droom en zal uitvoeren. Niemand zal dit uit mijn gedachten praten. Want wanneer God deze deur open, niemand sluit het! En ikzelf zal ook geen armoede meer kennen.

De ouderdere baby in mijn visioen, stelde dus voor dat we nog even moesten wachten op de belofte en geboorte van onze dromen. Deze stelde dus de corona periode voor.

Wij hebben het niet gemakkelijk gehad. 2 harten die bij elkaar horen zullen heel binnenkort verenigd worden. EN dit is mijn getuigenis, dat Hakim en ik, profetische en apostolische worship kerk zullen openen, 'New creation church' met als naam: De Higest Praise in The Higest Place

We gaan ook een dessert bistro open in de namiddagen van woensdag tot en met zaterdag, mensen aan het werk zetten. En God zei tegen me, betaal ze allemaal. Want wie in mijn Higest Place werkt, zal ook hun loon waardig uitbetaald worden. Kijk zegt de Here, ze eren mij, en ik zal hen verhogen. 

 

Grondlaag, bewerkt met zand. Geschilderd met acryl en bladgoud bewerkt, 60 cm op 90 cm 

 

 

 

Yes, I like camels. To me they have a romantic meaning. My fiancé is an Algerian Christian.

I've been waiting for him for over 5 years. Today March 24, 2021, I am posting this desire that he is coming. He would have been there since April 2020. Due to closed borders between Belgium and Algeria, we have started to grow closer together. Our faith is stronger.

In November 2019, I had a vision that God approved that He will come. Only, I understood my vision when the lock down closed our borders. He couldn't take the plane to get to me.

In my vision, I was walking in a buggy with a big baby. That buggy was light blue, the white shone from the blue. The baby was over 12 months old. He had her but was still small. He was already of age to walk.

Explanation, the birth of that baby has to do with the revealing (blue) of our dreams. White represents justice. Blue for revelation and community.

We are going to start a worship church together with entertainment connected to it. Divine entertainment. Entertainment with dance and music, with praise, with puppet theater, acting talents and flags, Jewish folk dances ... What I have seen in the spiritual world is exactly where my fiancé and I will be working towards; This is also the reason why God gives power to gain power with these works of art. We believe that God will appoint someone to buy my works, so that we can be the blessing in Roeselare, and several cities. Also to be widows, poor, singles, ... a blessing. This is the dream that I dream and will carry out. No one will talk this out of my mind. Because when God opens this door, no one closes it! And I myself will not know poverty anymore.

So the older baby in my vision suggested that we wait a little longer for the promise and birth of our dreams. So this represented the corona period.

It has not been easy for us. 2 hearts that belong together will be united very soon. AND this is my testimony, that Hakim and I will open prophetic and apostolic worship church, 'New creation church' named: The Higest Praise in The Higest Place

We are also opening a dessert bistro in the afternoons from Wednesday to Saturday, putting people to work. And God said to me, pay them all. Because whoever works in my Higest Place will also receive their wages with dignity. Look, says the Lord, they honor me, and I will exalt them.

 

Primer, treated with sand. Painted with acrylic and gold leaf, 60 cm by 90 cm