Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Kingdom connection; Keep the fire burning! (Code: A2 - 012)

€ 190.000,00

Doek: vlas

Verf: Acryl

Omtrek: hoogte 120 cm - breedte 80 cm

Houd het Heilige Vuur in je ziel brandend, dan kom je in Gods koninkrijk. We hebben onze erfenis in Jezus Christus. Houd het geloof actief door lofprijzing en aanbidding, dan zul je grote dingen zien die je hoofd er uit zal draaien; God is goed, fantastisch, in Hem is geen duisternis. Blijf in geloof! X

In Hem, is het ja!

 

Vanuit de Bijbel; 5 wijze en 5 dwaze maagden.

De laatste van de vijf wijze maagden mag het feestzaal binnen. De wijze maagden houden de Heilige Geest brandend in lofprijs en aanbidding, en door God aan te hangen in Zijn Woord en een intieme relatie met de Heilige Geest te hebben.


In geloof en volharding ontvangen de wijze maagden de wensen van hun hart dat God erin heeft gelegd. Ze hebben het Woord geloofd en niet geloofd dat God zou liegen. Ze hebben de waarheid bewaard in hun harten, dat wat God heeft beloofd eraan komt, want het is al volbracht aan het kruis.


Jezus Christus, schenkt het Koninkrijk in ons leven, Jezus is onze gerechtigheid. Je ontvangt het door eenvoudig te geloven dat Jezus kwam, om het koninkrijk te herstellen, dat satan ons had gestolen, door zonde tussen God en de mens te zaaien. Maar Jezus stierf de dood in onze plaats zodat wij mogen leven door genade en deel mogen nemen aan het Koninkrijk. Nu zetelt Jezus in de hemel. Zijn werk is volbracht.
De dwaze maagden ontvangen niets. Hun vuur is uitgegaan tijdens hun slaap en ze hadden geen reserve voorzien om het vuur terug aan te steken.

De wijze maagden geloofden Gods Woord en hielden het vuur brandend door lofprijjs en aanbidding, en in Christus te zijn. In Hem is alles te vinden. God is een God van wonderen. Zoek Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en al het andere krijg je er bij.

 

 

 

Cloth: Flax

Paint: Acrylic

Circumference: Height 120 cm - Width 80 cm

Keep the Holy Fire burning in your soul, then you come into God's kingdom. We have our inheritance in Jesus Christ. Keep faith actively through praise and worship, then you will see great things that your head will spin from it; God is good, fantastic, in Him there is no darkness. Stay in faith! X

In Him, it is yes!

 

From the Bible; 5 wise and 5 foolish virgins.


The last of the five wise virgins may enter the banquet hall. The wise virgins keep the Holy Spirit burning in praise and worship, and by adhering to God in His Word.

In faith and perseverance the wise virgins receive the wishes of their hearts that God has placed in them. They have believed the Word and have not believed that God would lie. They have kept the truth in their hearts, that which God has promised is coming, because it is already finished on the cross.

 

Jesus Christ, grant the Kingdom in our lives, Jesus is our righteousness. You receive it by simply believing that Jesus came, to restore the kingdom, that Satan had stolen us, by sowing sin between God and man. But Jesus died death in our place so that we may live by grace and may take part in the Kingdom. Now Jesus is seated in heaven. His work is finished.
The foolish virgins receive nothing. Their fire went out during their sleep and they had no reserve to light the fire back.

The wise virgins believed God's Word and kept the fire burning by praise and adoration, and in Christ. You can find everything in Him. God is a God of miracles. Seek His Kingdom and His righteousness, and everything else you get.