Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Hoop, geloof & liefde (1 Kor. 1:13) - Hope, faith & love (1 Corinthians 1:13) (Code: A2 - 003 & 004 & 005)

€ 45.000,00

Drie werken in één - Three work in one

HOOP (Code: A2: 003 geel)

 

Ze hoopt, ze kijkt op naar de bergen. Ze hoopt op wat God heeft beloofd.

Dit gele achtergrond stelt de gouden poort voor. Door een krijgsgevangene van hoop te zijn, zal ze de poorten binnengaan waartoe ze naar leefde. 

 

 

HOPE (Code: A2: 003 yellow)

 

She hopes, she looks up at the mountains. She hopes for what God has promised.

This yellow background represents the golden gate. By being a prisoner of war of hope, she will enter the gates to which she lived.

 

 

 

 

 

Klik hier om een tekst te typen.

GELOOF (Code: A2: 004 roze)

 

Ze gelooft wat Gods Woord (Bijbel) zegt. Ze leest en onderhoudt elk Woord en wordt in haar hart gegrifd. Ze houdt vol en houdt zich vast aan Gods beloften voor haar leven. 

Deze roze kleur staat voor haar hart. Haar hart houdt vast wat Gods Woord vertelt. Ze houdt van bemoedigende woorden dat uit Gods Woord komt. 

 

FAITH (Code: A2: 004 rose)

 

 

She believes what God's Word (Bible) says. She reads and maintains every Word and is engraved in her heart. She perseveres and sticks to God's promises for her life.

This pink color represents her heart. Her heart holds what God's Word tells. She likes encouraging words that come from God's Word.

 

 

 

 

 

LIEFDE (Code: A2 - 005 blauw)

 

Ze heeft lief, haar hart is een bron van leven. Dit leven komt van Jezus Christus die haar vult met de vreugde dat de liefde bezit. Ze is geduldig, want ze heet lief.

 

Ik koos voor een blauwe achtergrond. De liefde wordt vaak met een rood hartje wordt voorgesteld. Ons bloed heeft haar rode kleur te danken aan de rode bloedplaatjes. 

In de Bijbel lezen we dat we Koningskinderen zijn. Wat een liefde! Daarom koos ik voor blauw, blauw royaal bloed in  mijn schilderij.

Het hemelse blauw, het royaal bloed dat door onze aderen gepompt wordt vanuit onze hartkamers, de liefde van onze Hemelse Vader die door onze aderen pompt, laat mij genieten van dit bovennatuurlijk hemels gevoel: ik noem het de DNA van Jezus, bezit hoge kracht in liefde, is puur. Voor de mens niet te bevatten hoe hoog en hoe diep, hoe lang en hoe breed Gods liefde voor ons is. De Heilige Geest bezorgt ons dit effect van Goddelijke liefde. Zijn liefde is trouw, goedertierend, voor eeuwig en eeuwig.

 

LOVE (Code: A2 - 005 blew)

 

She loves, her heart is a source of life. This life comes from Jesus Christ who fills her with the joy that love possesses. She is patient, because she is called sweet.

 

I chose a blue background. Love is often presented with a red heart. Our blood owes its red color to the red blood platelets.

In the Bible we read that we are King's children. What a love! That's why I chose blue, blue, generous blood in my painting.

The heavenly blue, the generous blood pumped through our veins from our heart chambers, the love of our Heavenly Father pumping through our veins, let me enjoy this supernatural heavenly feeling: I call it the DNA of Jesus, possessing great strength in love, is pure. For man not to understand how high and how deep, how long and how wide God's love is for us. The Holy Spirit gives us this effect of Divine love. His love is faithful, good-natured, forever and ever.

HOOP - GELOOF - LIEFDE

Vlas: acryl, 50 cm op 70 cm. Museum breedte 

 

HOPE FAITH LOVE

Flax: acrylic, 50 cm by 70 cm. Museum width