Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Vurige Geest van God in de mens - Fiery Spirit of God in man (Code: A2 - 006)

€ 120.000,00

Uitleg: 

 • Stenen (blokjes) met goud gemetseld

Wij zijn de kerk. Elk steen is een mens, ongeacht ras of kleur of cultuur, we zijn één Geest in Jezus Christus, n gemeente, één kerk. Die gouden cement is de Heilige Geest die ons samenhoudt. Goud staat voor puur. Door de genade zijn we puur voor God. Wanneer God naar ons kijkt, ziet Hij Jezus bloed over ons. Wij zijn geheiligd door het bloed van het Lam en daardoor vermogen we alles in Jezus Christus. Want In Jezus, alles is mooi en waardig en uniek.

 

 • Zwarte vrouw

In onze geschiedenis zijn er twee groepen mensen dat satan niet kon verdragen. We zien dat satan de Joden wou uitmoorden, maar ook de zwarten die Gode lofprijs brachten. God gaf aan de zwarten een speciale zegen, om blues en gospel te zingen. God gaf hen ook de zegen van kracht. Ondanks de slavernij in de geschiedenis, zal God ervoor zorgen dat de zwarten een come-back hebben, net als de Joden. Want wat satan hen heeft aangedaan, zal meer dan dubbel vergoed worden. De zwarten zijn grote lofprijzers, onze voorbeelden van hoe wij God moeten groot maken en verheerlijken. Wanneer we ons voeden met hun lofliederen die ze aan onze God brengen, ervaren we Gods grootheid in hun leven. Hun lofprijs is bewonderenswaardig dat zo'n diepe intelligentie kent dat die 7 geesten ook kenbaar zijn. 

 

 • Roos

Laten we Jezus in ons leven onthullen.

Bijbellezing:

Liederen van Salomo 2: 1
Ik ben de roos van Sharon, .............

Van alle bloemen die God heeft gemaakt, is de roos, alles in beslag genomen, de mooiste en de zoetste.

Het heeft drie dingen in perfectie - vorm, kleur en geur. Inderdaad, we kunnen het de koningin van bloemen noemen. Nu is het vooral in de zoetheid dat de roos me aan de Here Jezus Christus doet denken.

Zijn karakter werd niet alleen gekenmerkt door mannelijkheid.
Dat betekent dat we moedig en sterk moeten zijn in Zijn woord.

Maar ook met wat we 'zoetheid' zouden kunnen noemen, want hij had de vastberadenheid van een man en alle tederheid van een vrouw.
Vrienden laten een zoete geest voor de uitbreiding van het koninkrijk.

Ik zal je nog een reden geven voor de vergelijking van Christus met een roos. De roos is de meest voorkomende en ook de mooiste van alle bloemen. Je vindt het waar je ook gaat, - in alle landen en op alle plaatsen. In feite is het de universele bloem: hij is van iedereen.
Dus moeten we zonen en dochters van God zijn, zei Apostel Paulus dat ik alles werd voor alle mensen dat ik er een paar zou winnen.

Gebed:
Hemelse Vader, ik wil Jezus overal onthullen, mijn redder geeft alle genade die nodig is om mannelijkheid te portretteren.
Doop me met een zoete geest en maak me alles ter wereld om wat te winnen in de machtige naam van Jezus.

 • Vlam en 7 fakkels

Eén grote vlam van de Heilige Geest in oliekan voorziet van andere Goddelijke rijkdommen in ons leven:
(Jesaja 11:2 )
 
de Geest van wijsheid (2) en inzicht (3) de Geest van raad (4)
en sterkte (5) En ten slotte: de Geest van de kennis (6)
en de vreze des Heeren (7)
 • Hebreeuwse tekst

Ezechiël 37: 9

 Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.

 

& Ezechiël 37: 14

Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Explanation:

 • Stones (blocks) with gold masonry
  We are the church. Every stone is a human, regardless of race or color or culture, we are one Spirit in Jesus Christ, one church. That golden cement is the Holy Spirit that keeps us together. Gold stands for pure. By grace we are pure for God. When God looks at us, He sees Jesus blood over us. We are sanctified by the blood of the Lamb and thus we can do everything in Jesus Christ. For In Jesus, everything is beautiful and dignified and unique.

 

 • Black woman
  In our history there are two groups of people that satan could not stand. We see that Satan wanted to kill the Jews, but also the blacks who praised God. God gave the blacks a special blessing to sing blues and gospel. God also gave them the blessing of strength. Despite slavery in history, God will ensure that the blacks have a come-back, just like the Jews. Because what satan has done to them will be more than double reimbursed. The blacks are great praise lovers, our examples of how we must make God great and glorify. When we feed on their songs of praise that they bring to our God, we experience God's greatness in their lives. Their praise is admirable that such a deep intelligence knows that those 7 spirits are also known.

 

 • Rose
  Let's Reveal Jesus In Our Lives.

Scripture Reading:

Songs of Solomon 2:1
I am the rose of Sharon, .............

Of all the flowers that God has made, the rose, take it all in all, is the loveliest and the sweetest.

It has three things in perfection — shape, colour, and fragrance. Indeed, we may call it the queen of flowers. Now, it is in its sweetness especially that the rose reminds me of the Lord Jesus Christ.

His character was marked not only by manliness.
Which means that we must brave and strong in His word.

But also with what we may call "sweetness," for he had all the firmness of a man and all the tenderness of a woman.
Friends let have a sweet spirit for the expansion of the kingdom sake.

I will give you another reason for the comparison of Christ to a rose. The rose is the most common as well as the most beautiful of all the flowers. You find it wherever you go, — in all countries and in all places. In fact, it is the universal flower: it belongs to everybody.
So must we be sons and daughters of God, Apostle Paul said I became everything to all men that I may win some.

Prayer :
Heavenly Father I want to be revealing Jesus everywhere I go, my saviour give all the Grace needed to portray manliness. 
Baptize me with a sweet spirit and make me everything to the world to win some in Jesus mighty name.

 

 • Flame and 7 torches
  One great flame of the Holy Spirit in oil can provide other Divine riches in our lives:
  (Isaiah 11: 2)

the Spirit of wisdom (2) and insight (3) the Spirit of counsel (4)
and strength (5) And finally: the Spirit of knowledge (6)
and the fear of the Lord (7)

 

 • Hebrew text

Ezekiel 37: 9

Prophesy against the spirit, prophesy, human child! Say to the spirit, Thus says the Lord Yahweh: Spirit, come from the four winds and blow in these slain, that they may come to life.

 

& Ezekiel 37: 14

I will give My Spirit in you, you will come to life and I will put you in your land. Then you will know that I, the LORD, have spoken and done this, says Yahweh.

 

 

Vurige Geest van God n de mens - Fiery Spirit of God in man

 

Acrylic, vlasdoek, 90 cm op 120 cm

Acrylic, flax cloth, 90 cm by 120 cm