Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Mysterieuze vrouw - Mysterious woman (Code: A2 - 007)

€ 240.000,00

Bidden in tongen is mysterieus. Dit gebed is tussen de Almachtige God van Israël en de persoon die in tongen bidt. De Heilige Geest weet precies hoe Hij bidden moet. Duistere machten kunnen het gebed in tongen onmogelijk verstaan. Dit is de kracht van bidden in tongen. God beweegt en zet Zijn engelen aan het werk vanaf je bidt in mysteries. satan is gebonden aan onwetendheid van dit mysterie. Jezus volbracht aan het kruis herstel tussen God en de mens, wat satan ons gestolen heeft. Door Jezus Christus onze Redder hebben we de autoriteit gekregen om in mysteries te bidden (meestal gaat dit gepaard met lofprijs en aanbidding) en zo alles terug te nemen wat ons, kinderen van de levende God, toebehoort. Daarom dat Jezus ook zegt te bidden dat Gods koninkrijk over ons komt. Bidden in mysterie is een gave gekregen van God door de Heilge Geest.

 

Praying in tongues is mysterious. This prayer is between the Almighty God of Israel and the person who prays in tongues. The Holy Ghost knows exactly how to pray, because you pray from God's Spirit. Dark powers can not understand prayer in tongues. This is the power of prayer in tongues. God moves while satan is bound. Jesus accomplished restoration at the cross between God and men (women), what satan has stolen from us. Through Jesus Christ our Savior, we received the authority of the Lamb of God (Jesus) to pray in mystery and to take back all that belongs to us, children of the living God. Therefore, Jesus also says to pray that God's kingdom comes upon us. Praying in mystery has been given a gift from God, in collaboration with the Holy Spirit through the accomplished work of Jesus Christ who has nailed our sins on the cross. We are righteous by faith in Him, connected by the new bloodcovenant, the accomplished work.

 

 

Mysterieuze vrouw - Mysterious woman

 


Het werk 'mysterieuze vrouw', gaat over de vrouw die al haar dromen en wensen op het altaar legt, voor Gods troon. (Vergelijk het met een zwangere vrouw.) Ze wacht en leert geduldig te zijn en staande in het geloof van het volbracht werk van Jezus.

Ze vast, bidt en lofprijst. Ze bidt en zingt daarbij ook in tongen.

Door genade en het volbracht werk van Jezus mag ze ontvangen de wensen van haar hart. Je ziet haar gezicht niet. Want tijdens de zwangerschap van de wensen van haar hart, heeft ze geleden.

De barensweeën waren heftig.
Het waren stormen in haar leven. Ze heeft heel wat moeten trotseren. Ze leerde God vertrouwen dat haar zwangere dromen een feit was, al zag ze haar baby (dromen) niet, maar de geboorte kwam er aan. 
Geloven in wat God zegt, met geheel je hart, en niet vertrouwen op je eigen inzicht ... was een gevecht tussen de oren. Wat moest ze geloven, dat de baby er niet aankwam? Of dat de geboorte plaats zou nemen. 
Vertrouwen op God is leren omgaan met stormen van je leven, onzekerheden, onwaarheden dat satan je influistert, verkeerde gevoelens van emoties... zelfs angst en ongeloof. Bindt deze machten en werpt ze uit! Neem Gods Woord en proklameer je toekomst. Wijs de duivel zijn plaats aan, hij is een leugenaar! 
God kan alles behalve liegen. Wat God belooft is waarheid. En je zou beter God geloven dan wat mensen je vertellen. 
Deze vrouw bad in tongen en tijdens het bidden in tongen maakte de Heilige Geest haar sterk. Ze bleef in Jezus Christus en Jezus was bij haar in de storm.

Haar baby is werkelijkheid, Ze heeft de dromen van haar hart ontvangen, de geboorte heeft plaats gevonden. 
Gods Woord is van onschatbare waarde. Je leert strijden in Woord en gebed om alles te ontvangen, uit genade, wat is beloofd, omdat God heel erg veel van ons houdt; Wie de Zoon (Jezus) heeft, heeft leven. 

 

The work "mysterious woman" is about the woman who puts all her dreams and wishes on the altar, before God's throne. (Compare it to a pregnant woman.) She waits and learns to be patient and standing in the faith of the accomplished work of Jesus.

She fast, pray and praise. She also prays and sings in tongues.

By grace and the accomplished work of Jesus, she may receive the wishes of her heart. You do not see her face. Because during the pregnancy of the wishes of her heart, she has suffered.

The pains was fierce.
They were storms in her life. She has to defend a lot. She has learned to trust her God that her pregnant dreams were true, even though she did not see her baby (dreams), but the birth occurred.
Believe in what God says with all your heart, and not rely on your own understanding ... was a battle between the ears. What did she have to believe, that the baby did not arrive? Or that the birth would take place.
Trusting God is learning to deal with storms in your life, insecurities, untruths that satan whispers to you, wrong feelings of emotions ... even fear and unbelief. Bind these powers and cast them out! Take God's Word and preach your future. Show the devil his place, he's a liar!
God can do anything but lie. What God promises is truth. And you'd better believe God than what people tell you.
This woman prayed in tongues, and while praying in tongues, the Holy Ghost made her strong. She stayed in Jesus Christ and Jesus was with her in the storm.

Her baby is reality, She has received the dreams of her heart, the birth has taken place.
God's Word is invaluable. You learn to fight in Word and prayer to receive all things, by grace, what is promised, because God loves us very much; Who has the Son (Jesus) has life.

 

240.000 € 

Doek: vlas (handmade Belgium)

Verf: Acrylic

1 m 80 - 1 m