Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

De mens in verbinding met Gods koninkrijk - Man in connection with God's kingdom - Code A2 - 042

€ 150.000,00

50 cm op 90 cm

met acryl en op vlasdoek

(met kader 57 cm op 97 cm)

 

50 cm by 90 cm

with acrylic and on flax cloth

(with frame 57 cm by 97 cm)

 

 

Ik maak er nog een kader rond. Wegens de coronamaatregelen worden mijn latten later geleverd. 

I make a frame around it. Due to corona measures, my battens will be delivered later.

 
 
 
Betekenis: De Heilige Geest leidt ons naar de waarheid. Jezus zei steeds dat het Koninkrijk van God nabij is en waar de discipelen werden uitgezonden boodschapten dat het Koninkrijk van God er is. En ze genazen ziekten en demonen dreven ze uit. 
Het koninkrijk van God leeft in ons, het is een regering van God, om alles onder ons voeten te brengen, in gehoorzaamheid te brengen onder de Naam van Jezus Christus, die in ons leeft. Zo ontvoeden we elk tekortkoming, spreken we genezing uit en drijven we demonische machten uit. We moeten zelfs doden levend maken. Wij regeren. Dat is Gods koninkrijk. Om het Koninkrijk van God te laten functioneren hebben we 3 belangrijke dingen te doen:
 
De zegekroon van Jezus opzetten: Jezus heeft de dood onttroond. Jezus heeft zichtzelf tot zonde gemaakt met onze zonden en in de dood ze afgeworpen. Hij is onze gerechtigheid. Wij zijn daardoor een nieuwe schepping. Jezus leeft en troont in ons hart. 
Het hart van God: lofprijs aanbidden en Zijn Woord lezen. Zijn Woord bewaren in ons hart. Hij is een goede God. Alles wat je in Zijn Woord vind is ja en niet is ongemogelijk voor wie gelooft. Iemand die durft te zeggen dat God niet zal genezen, komt niet van Gods hart. Het is Zijn wil dat iedereen genezen is. Het is Gods wil dat niemand armoede lijdt. Het is Gods wil dat we vrede hebben met elkaar. 
We moeten onze wapenrusting aandoen (Efeziers 6) en dit met het tweesnijdend scherp zwaard (De Bijbel) en in geloof staan om elk Woord van God te bewaren in ons hart. Want de strijd om staande te blijven in geloof, moet bestreden worden. 
 

Efeziërs 6:10-20 NBG51

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Hebreeën 4:11-13

11Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.

12Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 

13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

 

Meaning: The Holy Spirit leads us to the truth. Jesus kept saying that the Kingdom of God is near and where the disciples were sent out reported that the Kingdom of God is there. And they healed diseases and demons expelled them.
The kingdom of God lives in us, it is a government of God to bring everything under our feet, to bring it into obedience under the Name of Jesus Christ, who lives in us. In this way we nourish every shortcoming, we pronounce healing and we cast out demonic powers. We even have to make the dead alive. We rule. That is God's kingdom. To make the Kingdom of God function, we have 3 important things to do:

Putting on the victory crown of Jesus: Jesus dethroned death. Jesus made himself a sin with our sins and cast them into death. He is our justice. We are therefore a new creation. Jesus lives and enthrones in our hearts.
The Heart of God: Worship Praise and Read His Word. Keep His Word in our hearts. He is a good God. Everything you find in His Word is yes and not impossible for those who believe. Anyone who dares say that God will not heal is not of God's heart. It is His will that everyone be healed. It is God's will that no one suffer poverty. It is God's will that we have peace with one another.
We must put on our armor (Ephesians 6) and this with the two-edged sharp sword (The Bible) and stand in faith to keep every Word of God in our hearts. For the struggle to survive in faith must be fought.

 

The Whole Armor of God Ephesians 6: 10-20

10 Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. 11 Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the [b]wiles of the devil. 12 For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of [c]the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 13 Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.

14 Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, 15 and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace; 16 above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. 17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God; 18 praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints— 19 and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, 20 for which I am an ambassador in chains; that in it I may speak boldly, as I ought to speak.

 

The Word Discovers Our Condition hebrews 4:11-13

11 Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. 12 For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. 13 And there is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account.