Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

The adventure of 'Wait on God' Code A2-038

€ 18.000,00

This work presents a prayer room where everyone approaches God in their own way.
At the window, you will see an Asian woman ready to go on an adventure. She prayed for help, explaining the written Word:
"Exodus 23:20 - Behold, I send an angel before you to keep you in the way, and to bring you to the place that I have prepared."
In the corner you see an Australian "worship woman" with guitar and vocals. She glorifies God every day, and has no specific prayers. She just likes to please God with her praise.
Then you see an American boy, crying on the floor, asking God for recovery? Maybe his parents are divorcing and in his prayer room he knows that God will intervene.
Then you have an African woman studying God's Word while waiting for God's answer.
At the table you also see a Meridian man who has fallen asleep. Day and night, he has prayed with fasting and now he rests while God is at work.
The prayer room in our life is our altar to come to God. This can be in church as well as at home or on the road in our minds as we go.
I am a European woman, and I have heard a lot from people about how to pray, where and when and how much.
But with God there is no time and no commandment to pray at certain hours. We live by grace, not by the law of sin given by Moses. Jesus completed those laws so that we may escape the curse and live by grace. God wants us to pray with our hearts and tongues to strengthen us. How or when or how many times, God has no law. Jesus is our law; And the Holy Spirit urges us to pray. IF not, then there is something wrong in our life; And that is why people impose laws themselves to pray. You have to pray like that or so many times ... that's not what God asks. He wants you to pray out of love, out of desire. And the Holy Spirit wakes you up for that. A 10 minute prayer can give more fire than someone praying for 2 hours. Prayer is important. But first, the relationship with God. Because from there we will make Him great and the Holy Spirit will put in us His desires for which we may pray. The Holy Spirit urges us to pray.
My life means that I live in the body of Jesus.
I once motivated myself for an hour to pray every day. I found myself praying a lot more for details. But because I prayed everything I could imagine, I discovered that I no longer gave praise in the evenings. I like to sing love songs for the Lord God, playing guitar and flute and saxophone. But because I was motivated to pray for an hour each morning or at noon every day, which is not bad, I had less desire for fire to praise God in the evening. I am best when I am guided by the Holy Spirit. And the Holy Spirit says I just get the best result of staying in Christ's body; live by grace, and don't let laws dictate what or how to pray. But it is a must when we see a brother or sister in trouble, or a situation, that we must take our responsibility to stand in the authority of Jesus and cast out demons, heal the sick, raise the dead, pray for to do peace for our country and our government, our family and our business.
Also, when there is spiritual warfare, I know how to pray at night. The Holy Spirit is the one who makes this clear, I have experienced that. The Holy Spirit teaches you everything.
The day with God begins at night (sunset). God reveals to me more at night during spiritual warfare. Jesus also prayed at night. I prayed for months at night, even in my fast. I met Jesus in my childhood. I was 8 years old when I first heard about Him and I believed in His miracles. I accepted Him. Now, 38 years later, I see that I have made my way. And I can tell you. Do not impose laws on each other to pray for hours or times (which is not bad) but do motivate to live by His grace and glorify Him in everything you do, give Him praise and honor and worship all days of your life. You will find that you are in constant prayer by living that way. The Holy Spirit gives you freedom and that is why I will not be bound by a system; but I do accept meetings to pray. AND I ask, when someone comes to visit, also to pray; no strings attached. Because where you have fellowship with each other, Jesus is in the middle. But this work of mine has to do with the personal prayer life. Be free and let the Holy Spirit guide you, because where there is freedom, the Holy Spirit works there. God made everyone different. Prayer will be stimulated when the Holy Spirit is allowed to do the work in you; Because it is He who puts desire in your heart and you will be invited to pray for it

Dit werk stelt een gebedsruimte voor waar iedereen op hun eigen manier God benadert.

Aan het venster, zie je een Aziatische vrouw, die klaar staat om op avontuur te gaan. Ze bad om hulp, en verklaarde het geschreven Woord:

“ Exodus 23:20 – Zie, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die ik bereid heb.”

In de hoek zie je een Australische ‘lofprijzer’ met gitaar en zang. Ze verheerlijkt God elke dag, en heeft geen specifieke gebeden. Ze houdt er gewoon van om God te plezieren met haar lofprijs.

Dan zie je een Amerikaanse jongen, huilend op de grond, vraagt aan God voor herstel? Misschien zijn ouders scheiden en in zijn gebedsruimte weet hij dat God zal ingrijpen.

Dan heb je een Afrikaanse vrouw, die Gods Woord bestudeert terwijl ze wacht op Gods antwoord.

Aan tafel zie je ook een Meridiaanse man, die in slaap gevallen is. Dag en nacht, met vasten heeft Hij gebeden en nu rust hij uit terwijl God aan het werk is.

De gebedsruimte in onze leven is onze altaar om tot God te komen. Dit kan zowel in de kerk zijn als thuis als onderweg in onze geest tijdens onze weg.

Ik ben een Europeaanse vrouw, en ik heb heel wat gehoord van mensen hoe je moet bidden, waar en wanneer en hoeveel.

Maar bij God is er geen tijd en geen gebod om te bidden op bepaalde uren. We leven door genade, niet door de wet van zonde gekregen door Mozes. Jezus heeft die wetten volbracht opdat we aan de vervloeking mogen ontsnappen en door genade leven. God wil, dat we bidden met ons hart, en in tongen om ons aan te sterken. Hoe of wanneer of hoeveel keer, God heeft geen wet. Jezus is onze wet; En de heilige Geest spoort ons aan om te bidden. ZO niet, dan is er iets mis in ons leven; En dat is waarom mensen zelf wetten opleggen om te gaan bidden. Je moet zo bidden of zoveel keer… dat is niet wat God vraagt. Hij wil dat je uit liefde gaat bidden, uit verlangen. En de Heilige Geest maakt je daar wakker voor. Een gebed van 10 minuten kan meer vuur geven dan dat iemand 2 uren bidt. Het gebed is belangrijk. Maar eerst, de relatie met God. Want van daaruit gaan we Hem groot maken en zal de heilige Geest Zijn verlangens in ons leggen waarvoor we bidden mogen. De Heilige Geest vuurt ons aan om te bidden.

Mijn leven houdt in, dat ik in het lichaam van Jezus leef.

Ik heb mezelf eens weken gemotiveerd om elke dag een uur te bidden. Ik merkte dat ik heel wat meer bad voor details. Maar omdat ik alles bad, wat ik me maar kon indenken, ontdekte ik, dat ik geen lofprijs meer gaf in de avonden. Ik zing graag liefdesliederen voor de here God, en speel gitaar en fluit en saxefoon. Maar omdat ik me motiveerde elke dag een uur ‘s morgen of op de middag te bidden, wat niet slecht is, had ik minder verlangend vuur meer om God lofprijs te geven in de avond. Ik ben op het best, wanneer ik me laat leiden door de Heilige Geest. En de Heilige Geest zegt dat ik gewoon het beste resultaat behaal, om in Christus’ lichaam te blijven; leven door genade, en geen wetten laten voorschrijven wat of hoe ik moet bidden. Maar het is wel een must, wanneer we een broeder of zuster in problemen zien, of een situatie, dat we onze verantwoordelijk moeten opnemen om in de autoriteit van Jezus te staan en demonen uit te drijven, zieken genezen, doden laten opstaan, bidden om vrede voor ons land en onze regering, onze familie en business te doen.

Ook weet ik, wanneer er een spirituele oorlogsvoering is, snachts te bidden. De Heilige Gees tis het die dit duidelijk maakt, dat heb ik ondervonden. De Heilige Geest leert je alles.

De dag bij God begint bij nacht (zonsondergang). God openbaart meer in de nacht aan mij tijdens spirituele oorlogsvoering. Jezus bad ook ’ s nachts. Ik heb destijds maanden ‘s nachts gebeden, zelfs in mijn vasten. Jezus heb ik leren kennen in mijn kindertijd. Ik was 8 jaar toen ik voor de eerste keer over Hem hoorde praten en ik geloofde in Zijn wonderen. Ik nam Hem aan. Nu 38 jaar later, zie ik dat ik een weg heb afgelegd. En ik kan je zeggen. Leg elkaar geen wetten op om uren te bidden of op tijdstippen (wat niet slecht is) maar wel, motiveer om te leven door Zijn genade en verheerlijk Hem in alles wat je doet, geef Hem lof en eer en aanbidding alle dagen van je leven. Je zult ontdekken dat je constant in gebed bent door zo te leven. De Heilige Geest geeft je vrijheid en daarom laat ik me niet binden aan een systeem; maar ik aanvaard wel samenkomsten om te bidden. EN ik vraag, wanneer er iemand op bezoek komt, ook om te bidden; zonder verplichting. Want daar waar je gemeenschap hebt met elkaar, Jezus is in het midden. Maar dit werk van mij, heeft te maken met het persoonlijk gebedsleven. Wees vrij en laat de Heilige Geest je leiden, want waar vrijheid is, daar werkt de Heilige Geest. God heeft iedereen anders gemaakt. Het gebed zal gestimuleerd worden wanneer de Heilige Geest het werk mag doen in jou; Want Hij is het die verlangen in je hart legt en daar zal je voor uitgenodigd worden om ervoor te gaan bidden; dat is het gebed ontstaan uit Zijn liefde, en niet uit een wet van wat mensen.

 

80 cm op 80 cm

Vlasdoek, acryl verf

uitleg volgt

 

80 cm by 80 cm

Flax cloth, acrylic paint

explanation follows