Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Secret- hiding place - Code A2 - 032

€ 5.000.000,00

https://www.youtube.com/watch?v=eO-7rmW5sk0&list=RDeO-7rmW5sk0&start_radio=1

Love Language - Song of Courage

Luister naar het lied tijdens het kijken van mijn werk, en je zult begrijpen hoe de vrijheid wordt voorgesteld van je ziel. Ik luister vaak naar de muziek van Kim Clement. 

 

Listen to the song while watching my work, and you will understand how the freedom of your soul is represented. I often listen to the music of Kim Clement.

in my work I didn't pay much attention to the colors of the sky and ocean, because I focus on the tranquility that I want to radiate here in my secret hiding place. With these colors I do not focus on romance but on the peace that God gives us through Jesus' accomplished work on the cross.

 

in mijn werk heb ik niet veel rekening gehouden met de kleuren van de lucht en oceaan, omdat ik me focus op de rust dat ik hier wil laten uitstralen in mijn secret hiding place. 

Met deze kleuren focus ik me niet op de romantiek maar de rust dat God ons geeft door Jezus volbracht werk aan het kruis.

100 cm by 160 cm

Acrylic, Vladdoek

 

Secret hidingplace is a world that I imagine the Bible talks about.

In that hidden secret place, I talk to Jesus. Jesus represents the Lion of Judah in my spiritual world. He's with me. Constantly. At moments of praise, glorification, and even struggle and pain, I can relax, enjoy and unwind with Him.

 

Secret hiding place, is a place where Jesus shouted "it is finished". He sits down on the throne. Everything is ready. While He delivers me, I am at rest even when it storms at sea, He is with me.

In the secret hiding place, I receive God's dreams, wisdom. To realize this dream, what the Spirit of God made me visualize in my world, a lot is needed. Buildings cost money. Recruiting people costs money.

The vision that God gave me in the secret hiding place is to stimulate the economy, to be a blessing to the poor and to assist a team, poor and widows. And my ideas are incredibly beautiful.

Waiting for the Lord is also my secret hiding place.

The money I will receive for this is to work out God's vision. I have been stuck for more than 4 years, at least 3 days a month. He entrusts me with information and I see my future in His plan.

 

God's kingdom is full of great plans. Not everyone believes in it. I believe. 

What the blessing of God makes rich, toil adds nothing to it, and the hand of the diligent makes rich, says Proverbs.

I believe that He will richly bless me to be a blessing. In His glory, God will richly provide me with what can be found in Jesus. Amen.

100 cm OP 160 cm

Acryl, Vladdoek

 

Secret hidingplace is een wereld dat ik me voorstel waar de Bijbel over spreekt. 

In die verborgen  geheime plaats,  praat ik met Jezus. Jezus stelt de Leeuw voor van Juda in mijn spirituele wereld.  Hij is bij me. Voortdurend. Bij momenten van lofprijs, verheerlijking, en zelfs van strijd en pijn, mag ik bij Hem relaxen, genieten en tot rust komen. 

 

Secret hiding place, is een plaats waar Jezus riep  " het is volbracht ". Hij zetelt, zit neer op de troon. Alles is gereed.  Terwijl Hij me levert, ben ik in rust, zelfs wanneer het  stormt op zee, Hij is bij me. 

In de secret hiding place, ontvang ik Gods dromen, wijsheid . Om deze droom te realiseren,  wat de Geest van God me  deed visualiseren in mijn wereld, is er heel wat nodig.  Gebouwen kosten geld. Mensen aanwerven kosten geld. 

De visie dat God me gaf in de secret hidingplace is om de economie te stimuleren, een zegen  te zijn  voor armen en met een team, armen en weduwen bij staan. En mijn ideeën zijn geweldig mooi. 

Wachten op de Here,  is ook mijn secret hiding place. 

Het geld dat ik hiervoor zal ontvangen is om Gods visie uit te werken. Ik vast reeds al ruim 4 jaar, minstens 3 dagen per maand. Hij vertrouwt me informatie toe en ik zie mijn toekomst in Zijn plan. 

 

Gods koninkrijk is vol van geweldige plannen. Niet iedereen gelooft er in. Ik geloof. 

Wat de zegen vàn God, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe  en de hand des vlijtigen die maakt  rijk, zegt Spreuken. 

 

God doet wat Hij  belooft. Ik geloof dat Hij me rijkelijk zal zegenen om tot een zegen te zijn. God zal me in Zijn heerlijkheid  rijkelijk voorzien wat in Jezus te vinden en is. Amen.