Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

*** My 4 rivers of painting - DETAILS - Mijn 4 rivieren van schilderen ***

3 Werken met elk een specifieke kleur. ' The dreaming biblical colors: Geel - Brons - Oranje

Elk werk: De kleuren die in elk werk voorkomen zijn:
Groen staat voor welvaart - groene weiden van het Beloofde Land.
Groen kan ook een herinnering zijn aan Gods barmhartigheid en trouw. (Emotionele welvaart, financiële welvaart, spirituele welvaart, familiewelvaart, fysieke welvaart) en groei
& Bruin staat voor de zalving, mededogen en aanvaarding (Christus hing aan het kruis, Christus = de Zalving, het kruis was bruin van kleur, de kleur van hout)
& blauw staat voor de aanwezigheid van God

& Goud staat voor loyaliteit, trouw, bescherming. Goud wordt geassocieerd met rijkdom, royalty's en Gods glorie. In het Oude Testament werd goud gebruikt om de luister van Gods aanwezigheid in de Tabernakel te beschrijven

3 Work with a specific color each. ' The dreaming biblical colors: Yellow - Bronze - Orange

The colors that occur in each work are:
Green represents prosperity - green pastures of the Promised Land.
Green can also be a reminder of God's mercy and faithfulness.(Emotional Prosperity, Financial Prosperity, Spiritual Prosperity, Family Prosperity, Physical Prosperity) and GROW
& Brown represents the anointing, compassion and acceptance (Christ hung on the cross, Christ = the Anointing, the cross was brown in color, the color of wood)
& blue represents the presence of God &

Gold represents loyalty, faithfulness, protection. Gold is associated with wealth, royalty, and God's glory. In the Old Testament, gold was used to describe the splendor of God's presence in the Tabernacle

Bij nacht zie je sterren in deze werken. Elk geboren persoon uit een vrouw heeft een ster aan de hemel. Elke ster kun je het bloed van Jezus overboden. Wat houdt dat in? Dat niemand je ster kan inlezen of bedekken met ellende, op voorwaarde dat je Jezus in je hart laat tronen. Het bloed van Jezus bedekt en beschermt je ster, waardoor elke kwade macht geen recht heeft om je ster aan te raken; Ze is geheiligd en gedrenkt in het bloed van het Lam Jezus. EN deze sterren in mjn werken is een herinnering, dat je telkens opnieuw met dankbelofte kunt verklaren: "Dank U Jezus, voor Uw bloedverbond met mij, dank U dat U zonde, dood, hel, ziekte en boze machten geen aanspraak meer hebben op mijn leven ; Jezus, ik geloof in het verzoeningswerk, dat er nu geen oordeel meer is voor mij om deze reden heb ik U koning, Redder en Meester gemaakt in mijn leven; U regeert! "

At night you see stars in these works. Every person born of a woman has a star in the sky. Every star you can outbid the blood of Jesus. What does that mean? That no one can read your star or cover it with misery, provided you let Jesus enthrone in your heart. The blood of Jesus covers and protects your star, so that every evil power has no right to touch your star; She is sanctified and soaked in the blood of the Lamb Jesus. AND these stars in my works are a reminder that you can declare again and again with thanksgiving: “Thank you Jesus for Your blood covenant with me, thank you that sin, death, hell, sickness and evil powers have no more claim on my life; Jesus, I believe in the work of atonement, that there is no more judgment for me now for this reason I have made You King, Savior and Master in my life; You reign!"*

POWER 10.000, 00 €

Macht en oordeel, hier is brons de uitnodiging. 
In de Bijbel wordt gezegd dat brons macht en oordeel vertegenwoordigt. Omdat het een metaal is dat extreme hitte en druk kan overleven, wordt brons in verband gebracht met kracht of kracht. Bovendien wordt brons in de Bijbel gebruikt bij het maken van wapens en gereedschappen, wat duidt op kracht.

Power and judgment, bronze is invited here
In the Bible, bronze is said to represent power and judgment. Being a metal that can survive extreme heat and pressure, bronze is associated with strength or power. In addition, bronze is used in the Bible in making weapons and tools, signifying strength.

GLORY 10.000, 00 €

Kleur GEEL is hier de uitnodiging. Betekenis van geel in de Bijbel Geel is de kleur van glorie, de gloed of glans van iets dat energie vrijgeeft. Er was een gloed geassocieerd met de Shekina Glorie in de Tabernakel en de Gouden Kandelaar. De productie van goede werken vereist het vrijmaken van energie. De uitstraling van lichtproductie wordt weergegeven door geel.

 

Meaning of Yellow in the Bible Yellow is the color of glory, the glow or shine of something that releases energy. There was a glow associated with the Shekinah Glory in the Tabernacle and the Golden Lampstand. The production of good works requires the release of energy. The emanation of light production is represented by yellow.

FIRE  10.000, 00 €

 

Het vuur van God, Oranje is hier uitgenodigd. Het vuur van God presenteert, de blijdschap, enthousiasme, optimisme, zelfzorg, evenwicht en genezing. De vreugde van de Heilige Geest is ook het vuur dat mensen brandend houdt om door te zetten tot de einde van hun wedloop. Het staat ook voor nieuwe creativiteit en nieuw begin
Wat betekent de kleur oranje in de Bijbel? Kleuren brengen veel betekenissen over in de Bijbel. Oranje betekent het vuur van God, bescherming, iets aangenaams en fris. De kleur oranje wordt in de Bijbel ook geassocieerd met gevaar en waarschuwing.

The fire of God, orange is invited here. The fire of God presents the joy, enthusiasm, optimism, self-care, balance and healing. The joy of the Holy Spirit is also the fire that keeps people burning to press on to the end of their race. It also represents new creativity and new beginnings
What does the color orange mean in the Bible? Colors convey many meanings in the Bible. Orange means the fire of God, protection, something pleasant and fresh. The color orange is also associated with danger and warning in the Bible.

Weerspiegelende schoonheid van bloemen in plaats van assen, naar de vrede van God in mijn leven. Hemelsblauw met zichtbare kwaststrepen zichtbaar gelaten om de richting van de wind voor te stellen.

Bewerkt met pasta en een zachte glitter.

Zilver staat voor de loutering in ons leven, een zuivering om tot een mooie bloem te worden waar iedereen in huis wil hebben; EEN SYMBOOL VAN ZUIVERING

 

Reflecting beauty of flowers instead of ashes,

to the peace of God in my life. Sky blue with visible brush marks left visible to represent the direction of the wind.

Edited with paste and a soft glitter.

Silver represents the purification in our lives, a purification to become a beautiful flower that everyone wants in their home; A SYMBOL OF PURIFICATION

 

Het proces van het verhitten van zilver om het schuim en andere onvolkomenheden weg te branden is een metafoor die in de hele Schrift wordt gebruikt. Gods Woord zelf wordt beschreven in een waarde die verder gaat dan die van zilver: "De beloften van de HEER zijn zuiver, als zilver dat in een oven wordt gelouterd en zevenmaal wordt gezuiverd" (Ps. 12:6). Het zuiveringsproces werd soms gebruikt als symbool voor de manier waarop God mensen test en loutert: “U hebt ons getest, o God. U hebt ons gelouterd zoals zilver gelouterd wordt” (Ps 66:10; zie ook Jes 48:10). Een zilversmid zou aandachtig naar het zilver moeten kijken, het precies op de juiste temperatuur moeten krijgen om het metaal te zuiveren. God kijkt ook naar ons terwijl hij ons door vurige beproevingen laat gaan, ons geen moment verlaat en de situatie alleen maar laat vorderen tot het punt waarop het nuttig is voor onze heiliging.

 

The process of heating silver to burn off the scum and other imperfections is a metaphor used throughout Scripture. God's Word itself is described in a value beyond that of silver: "The promises of the LORD are pure, like silver refined in a furnace, and refined seven times" (Ps. 12:6). The purification process was sometimes used as a symbol of how God tests and refines people: “You have tested us, O God. You have refined us as silver is refined” (Ps 66:10; see also Isa 48:10). A silversmith would have to look closely at the silver, getting it to just the right temperature to purify the metal. God also watches us as He puts us through fiery trials, never leaving us for a moment and only allowing the situation to progress to the point where it is beneficial to our sanctification.

Jesus, King of all Nations 

8.000, 00 €

40 cm op 150 cm

Vlasdoek

Acrylic & Bladgoud

De Doornen kroon is een zeer eerbare symbool; Jezus nam onze doornen kroon op Zijn hoofd, dat is de vloek van zonde, stierf ermee, zodat we wij zegevierend, als priesters en koningen mogen regeren met de KROON des LEVENS!

The Crown of Thorns is a very honorable symbol; Jesus took our crown of thorns on His head, which is the curse of sin, died with it, so that we may reign victorious, as priests and kings with the CROWN of LIFE!

King of Glory

7.000, 00 €

40 cm op 150 cm

Vlasdoek

Acrylic & Bladgoud

Het is een plezier om God glorie te brengen. Deze bloemen weerspiegelen de liefde, passie en blijdschap voor Jezus.

It is a pleasure to bring glory to God. These flowers reflect the love, passion and joy for Jesus. 

King of Kings 9.000, 00 €

40 cm op 150 cm

Vlasdoek

Acrylic & Bladgoud

Jezus, de Koning van Juda

Juda staat voor lofprijs en aanbidding, dansen, en God grootmaken met arts en entertainment. Hoe groter we Jezus maken, hoe meer kracht aan ons leven wordt toegevoegd. 

Jesus, the King of Judah

Judah represents praise and worship, dancing, and magnifying God with arts and entertainment. The bigger we make Jesus, the more power is added to our lives.Mijn boek: 2022

The 4 rivers of painting by Maaike Lamsens


(My art world explained in 4 rivers)
When I say "rivers" I am referring to the movement of the Holy Spirit in my life.

Introduction.

These rivers can be like calm waters for others to drink like rivers of fire lit to be creative. Those rivers can also be violent with a current that you cannot sail against. Powerful!
I have seen where my works hang out, the peace of God and God's angels are at work. The Spirit of God that possesses a creative creative power to lift me to His level has everything to do with who He is. He spoke and it was there.
I have discovered 4 rivers in my art painting. I now explain this with my own art.

Chapters:

1. Painting on a technical level. (1st river) 
2. Painting on a spiritual plane. (2nd river) 
3. Painting on a prophetic level. (3rd river)
4. Painting based on biblical stories. (4th river)
5. Conclusion: To be a vessel for the glory of God.

De 4 rivieren van schilderen door Maaike Lamsens

 

(Mijn kunstwereld uitgelegd in 4 rivieren)

Wanneer ik zeg ‘rivieren’ dan wijs ik naar de beweging van de Heilige Geest in mijn leven.

 

Inleiding.

 

Deze rivieren kunnen zijn als rustige wateren waar anderen kunnen van drinken als rivieren van vuur dat je wordt aangestoken om creatief te zijn. Die rivieren kunnen ook heftig zijn met een stroom dat je niet kunt tegenop varen. Krachtig!

Ik heb gezien waar mijn werken uithangen, de vrede van God en Gods engelen aan het werk zijn. De Geest van God die een scheppende creatieve kracht bezit om mij naar Zijn niveau te tillen heeft alles te maken met wie Hij is. Hij sprak en het was er.

Ik heb 4 rivieren in mijn kunst schilderen ontdekt. Met mijn eigen kunst leg ik dit nu uit.

 

Hoofdstukken:

 1. Schilderen op technisch vlak. (1ste rivier)

 2. Schilderen op Spiritueel vlak. (2de rivier)

 3. Schilderen op profetisch vlak. (3de rivier)

 4. Schilderen op vlak van Bijbelse verhalen. (4de rivier)

 5. Slot: Een vat zijn tot Gods eer.

 

Hoofstuk I. Schilderen op technisch vlak. (1ste rivier)

 

Op ‘Technisch vlak schilderen’, daarmee bedoel ik dat ik gewoon een foto neem en dit schilder.

Wat ik graag zie, waar ik iets bij voel, welke boodschap er achter stopt, waarom ik dit bepaalde foto of stil leven schilder, de manier om een situatie bespreken, kan je achterhalen in mijn schilderen. Waar ik van hou schilder ik, genietend en met levende kracht. Deze rivier zit vol van vreugde en liefde, plezier maar ook de taal van hoop en taal van oordeel. Soms gebruik ik andere kleuren dan werkelijk op foto te zien is, of soms neem ik verschillende foto’s om een verhaal te maken. Het gebeurt ook dat ik een achtergrond wegneem om een ander atmosfeer erin te plaatsen. Ik maak ook van ongelukkige foto’s zoals drama, iets geweldigs vreugdevol. Ik schilder ook drama, maar dan met een effectieve boodschap in om mensen wakker te schudden. Mijn rivier op technisch vlak, met liefde en hoop en geloof erin verwerkt is een weerspiegeling van mezelf dat ik geen masker neem voor mijn gezicht. (Op talent & verlangens)

Op ‘Technisch vlak schilderen’ kan ook om een Bijbeltekst gaan. Dan is de spreuk voor mij belangrijker dan de foto. Omdat wat is geschreven ook vast ligt is Gods Woord.

Men zegt wel eens, een foto zegt meer dan woorden. Maar Gods Woord zegt, dat Jezus ‘Woord’ is geworden, het Woord van God. EN de getuigenis van Jezus (= Het Woord van God) is de Geest van profetie. Dus, waar die tekst ook uithangt dat ik heb geschilderd, het produceert wat er staat geschreven. AMEN

Chapter I. Painting on a technical level. (1st river)

 

On 'Technical painting', by that I mean I just take a picture and paint it.
What I like to see, what I feel something about, what message is behind it, why I paint this particular photo or still life, the way to discuss a situation, you can find out in my painting. What I love I paint, enjoying and with living strength. This river is full of joy and love, pleasure but also the language of hope and language of judgment. Sometimes I use different colors than what actually shows in the photo, or sometimes I take different photos to make a story. It also happens that I remove a background to put a different atmosphere in it. I also turn unhappy pictures like drama into something wonderfully joyful. I also paint drama, but with an effective message to wake people up. My river on a technical level, with love and hope and faith incorporated into it is a reflection of myself that I don't take a mask for my face. (On talent & desires)
'Technically painting' can also refer to a Bible text. Then the saying is more important to me than the photo. Because what is written is also fixed is God's Word.
It is said that a picture says more than words. But God's Word says that Jesus has become 'Word', the Word of God. AND the testimony of Jesus (= The Word of God) is the Spirit of prophecy. So wherever that text is that I painted, it produces what is written. AMEN

HOOP GELOOF LIEFDE     -      HOPE FAITH LOVE      - 45.000, 00 €

 

Drie werken in één - Three work in one

Vlas: acryl, 50 cm op 70 cm. Museum breedte 

Flax: acrylic, 50 cm by 70 cm. Museum width

HOPE - HOOP (Code: A2: 003 geel) - 15.000, 00 €

 

Ze hoopt, ze kijkt op naar de bergen. Ze hoopt op wat God heeft beloofd.

Dit gele achtergrond stelt de gouden poort voor. Door een krijgsgevangene van hoop te zijn, zal ze de poorten binnengaan waartoe ze naar leefde. 

 

She hopes, she looks up at the mountains. She hopes for what God has promised.

This yellow background represents the golden gate. By being a prisoner of war of hope, she will enter the gates to which she lived.

 

I chose a blue background. Love is often presented with a red heart. Our blood owes its red color to the red blood platelets.

In the Bible we read that we are King's children. What a love! That's why I chose blue, blue, generous blood in my painting.

The heavenly blue, the generous blood pumped through our veins from our heart chambers, the love of our Heavenly Father pumping through our veins, let me enjoy this supernatural heavenly feeling: I call it the DNA of Jesus, possessing great strength in love, is pure. For man not to understand how high and how deep, how long and how wide God's love is for us. The Holy Spirit gives us this effect of Divine love. His love is faithful, good-natured, forever and ever.

LIEFDE - LOVE (Code: A2 - 005 blauw) 15.000, 00 €

 

Ze heeft lief, haar hart is een bron van leven. Dit leven komt van Jezus Christus die haar vult met de vreugde dat de liefde bezit. Ze is geduldig, want ze heet lief.

 

She loves, her heart is a source of life. This life comes from Jesus Christ who fills her with the joy that love possesses. She is patient, because she is called sweet.

 

Ik koos voor een blauwe achtergrond. De liefde wordt vaak met een rood hartje wordt voorgesteld. Ons bloed heeft haar rode kleur te danken aan de rode bloedplaatjes. 

In de Bijbel lezen we dat we Koningskinderen zijn. Wat een liefde! Daarom koos ik voor blauw, blauw royaal bloed in  mijn schilderij.

Het hemelse blauw, het royaal bloed dat door onze aderen gepompt wordt vanuit onze hartkamers, de liefde van onze Hemelse Vader die door onze aderen pompt, laat mij genieten van dit bovennatuurlijk hemels gevoel: ik noem het de DNA van Jezus, bezit hoge kracht in liefde, is puur. Voor de mens niet te bevatten hoe hoog en hoe diep, hoe lang en hoe breed Gods liefde voor ons is. De Heilige Geest bezorgt ons dit effect van Goddelijke liefde. Zijn liefde is trouw, goedertierend, voor eeuwig en eeuwig.

GELOOF - FAITH (Code: A2: 004 roze) - 15.000, 00 €

 

Ze gelooft wat Gods Woord (Bijbel) zegt. Ze leest en onderhoudt elk Woord en wordt in haar hart gegrifd. Ze houdt vol en houdt zich vast aan Gods beloften voor haar leven. 

Deze roze kleur staat voor haar hart. Haar hart houdt vast wat Gods Woord vertelt. Ze houdt van bemoedigende woorden dat uit Gods Woord komt. 

 

She believes what God's Word (Bible) says. She reads and maintains every Word and is engraved in her heart. She perseveres and sticks to God's promises for her life.

This pink color represents her heart. Her heart holds what God's Word tells. She likes encouraging words that come from God's Word.

 

 

Mountains of praise 2 Code A2-048 - 110.000, 00 €

 

Olieverf, 40 cm op 30 cm, op vlasdoek

 

Mountains of praise 1 Code A2-047 - 110.000, 00 €

 

Oliefverf, 30 cm op 40 cm, Vlasdoek

This work did not go well. I have broken the painting by putting more effect into the faces of the children. Now, in spite of this test, I have only been able to laugh hard that it is really funny to look at it and this is still something to do.

While I painted, I did silly with the faces. I got it exactly wrong. My friends were laughing so hard that I think that this work is not lost, but just very very wrong!

Het (komisch) koortje - The (comical) choir (Code: A1 - 022) - 2.500, 00 €

 

 

Foute schilderij: het koortje, Vlasschilderij van 40 cm hoogte op 60 cm basislengte.

Wrong painting; the choir, Flax Painting 40 cm height 60 cm base length.

 

 

Dit werkje is niet goed gegaan. Ik heb het werkje kapot geschilderd door meer effect in de gezichtjes van de kinderen te will steken. Nu, ondanks deze toets, heb ik er alleen hard kunnen om lachen dat het echt komisch is om ernaar te kijken en komt dit wserk toch nog in zijn recht. 

 Tijdens het schilderen heb ik gefoefeld met de gezichtjes. Ik kreeg het precies niet goed. Mijn vrienden konden er hard om lachen en daardoor vind ik dat dit werk niet verloren is, maar gewoon heel erg fout! 

Orchidee - orchid (Code: A1 - 023) - 250, 00 €

 

Een oefening, op hout geschilderd (triplex), met olieverf, Hoogte 39, Lengte 60 cm

An exercise, painted on wood (plywood), with oil paint, Height 39, 50 cm on Length 60 cm

 

Sweet romance - 24.000, 00 €

 

My swans experience the romance while the chicks secretly watch

Mijn zwanen beleven de romantiek terwijl de kuikens stiekem toekijken

Bewerkt met zand - edited with sand

60 cm op 90 cm, Acrylic met bladzilver

Psalm 37 : 7 - Wait on the Lord (Code: A1 - 008) - 3.500, 00 €

 

Verf: Acrylic  /  Maten: H 50 cm - Br 70 cm  /  Doek: Vlas

 Paints: Acrylic / Dimensions: H 50 cm - W 70 cm  / Cloth: Flax

 

Romantiek: Intimiteit - Romance: Intimacy  (Code: A1 - 011) - 4.000, 00 €

 

 

 

Verf: Acrylic  / Maten: H 70 cm ( + frame 77) - Br 50 cm ( + frame 57 cm) /  Doek: Vlas

Paints: Acrylic Dimensions: H 70 cm - W 50 cm / Cloth: Flax

 

 

Dit werk zit achter het glas

This work is behind glass

 

Romantiek: Voeten bij avondzon aan zee. - Romance: Feet by evening sun by the sea. (Code: A1 - 029) - 2.500, 00 €

 

40 cm op 105 cm, Vlas doek, vastgemaakt op plank 

 

40 cm by 105 cm, Flax cloth, fastened on shelf

 

Passionate (Code: A1 - 001) - 7.000, 00 €

 

Verf: Acrylic / Maten: H 80 cm - Br 80 cm  / Doek: Vlas

Painting: Acrylic / Dimensions: H 80 cm - W 80 cm / Cloth: Flax

Meisje met wilde lokken - Girl with wild locks (Code: A1-013) - 14.000, 00€

 

Verf: Olieverf  /  Maten: H 50 cm - Br 80 cm /  Doek: Vlas

Paint: Oil  /  Dimensions: H 50 cm - W 80 cm  / Cloth: Flax

 

Marktdag- Market day - Code A2- 013 - 180.000, 00 €

 

Doek: Vlas, Verf: Acryl, Hoogte 100 cm - Lengte 100 cm 

Dame in het rood - Lady in red (Code: A1 - 006) - 10.000

 

Verf: Acrylic  /  Maten: H 120 cm - Br 90 cm  /  Doek: Vlas

Paints: Acrylic / Dimensions: H 120 cm - W 90 cm / Cloth: Flax

The peace of God - Code A2 - 17 - 12.500, 00 €

 

100 cm / 40 cm, Vlas  Acrylic, Met Belgische zand de kustlijn

100 cm / 40 cm, Flax Acrylic, With Belgian sand the coastline

De 10 pinguïns - The 10 pinguïns (Code: A1 - 000) - 3.000, 00

 

Verf: Acrylic / Maten: H 120 cm - Br 40 cm / Doek: Vlas

Paints: Acrylic / Dimensions: H 120 cm - W 40 cm / Cloth: Flax

 

 

De 10 pinguïns 

 1. De eerste voelt zich een beetje slimmer dan de andere pinguïns. Hij wil duidelijk maken er niet echt bij te horen.

 2. De tweede is verliefd. Als u te lang in haar ogen kijkt, zal u het schilderij willen kopen.

 3. De derde is nieuwsgierig, wil alles horen wat u van hem denkt. Pas op, hij kan liplezen.

 4. De vierde denkt alleen aan eten. Als hij geen eten heeft is hij niet aardig, 

  dan blijft u beter uit zijn buurt. Want zijn humeur kan u wel missen!

 5. De vijfde is triestig. Ze heeft hoofdpijn en veel zorgen. Niemand die voor haar bidden wil of een aardig woordje wil doen.

 6. De zesde staat er gewoon bij. Hij is groot en ziet alles wat er rondom hem afspeelt. Zwijgen, kijken en luisteren…

 7. De zevende, punkie, is een stoere en staat achter de leider. Hij denkt van de goede geneugten des levens mee te mogen genieten en wordt zijn slaaf.

 8. De achtste is de leider. Hij deelt de lakens uit en heeft een goed karakter.

 9. De negende heeft altijd kritiek en is daardoor niet echt graag gezien. Hij is eerder een pessimist en kan geen plezier maken.

 10. De tiende heeft geen interesse in wat de pinguïns doen. Hij wil gewoon weg… op avontuur!

The 10 penguins


1. The first feels a little smarter than the other penguins. He wants to make clear not really belong with them.
2. The second is in love. If you look too long into her eyes, you will want to buy the painting.
3. The third is curious, he wants to hear what you think of him. Beware, he can read lips.
4. The fourth thinks only of food. If he does not eat he is not kind, you will remain better from him. For his mood may have missed!
5. The fifth is sad. She has a headache and a lot of worry. No one who wants to pray for her or want to do a nice word.
6. The sixth state alongside them. He is big and sees everything happening around him. Silent, watching and listening ...
7. The seventh, punkie, is a tough and stands behind the leader. He thinks of the great pleasures to be able to enjoy them in life and becomes his slave.
8. The eighth is the leader. He shares the sheets and has a good character.
9. The ninth is always critical and therefore not really liked. He is a pessimist before and can not make fun.
10. The tenth has no interest in what the penguins do. He just wants to get away ... for adventure!

Het paard - The horse (Code: A1 - 027) - 1.700, 00 €

 

Een oefening - Doek: Vlas - Verf: Acryl - Maten: Hoogte 60 cm & lengte 40 cm

An excercise - Cloth: Flax - Paint: Acrylic - Measurements: Height 60 cm & length 40 cm

 

Narcis in 3D (Code: A1 - 020) - 1.000, 00 €

 

Doek: Hout triplex , Verf: ACRYL + vernis , H 61,50 cm op L 63, 50 cm 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1756149577963285&set=pob.100007047788310&type=3&theater

 

 

 

Pause met soep - Pause with soup - Code A2 - 025 - 3.000, 00 €

 

Vlasdoek, acryl, 27 cm op 42 cm

 

Flax cloth, acrylic, 27 cm by 42 cm

Armoede & oorlog: Achtergerlaten - Poverty & war: Abandoned (Code: A1 - 027) - 250 €

Drama - an 

op hout (triplex) geschilderd met olieverf Een oefening

on wood (plywood) painted with oil paint An exercise

Hoogte 44,50 cm op Lengte 60 cm

My wife has the most beautiful heart of the world. She has Jesus. Code A2-044 - 10.000, 00 €

 

Fabrics, painted with crylic + golden sheet leafs, 50 cm op 50 cm

Aangeraakt - Be touched (Code: A2 - 015) - 250, 00 €

 

Sommigen, zoals in de bijbel geschreven staat, gebruiken vrouwen een hoofddoek om te bidden.  In enkele religies zien we dat vrouwen gesluierd gaan. Dit is niet omwille van het bidden om bescherming. Er zijn vrouwen die uit deze religie willen stappen met de gevolgen, dat ze beschadigd worden. Aangeraakt...

God wil dat we vrij zijn en respect hebben voor het lichaam, want onze lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Jezus heeft de prijs heel duur betaald. Jezus is de Zoon van God en kocht ons met Zijn leven. 

 

Some, as it is written in the Bible, women wear headscarves to pray. In some religions we see women wearing veils. This is not for the sake of praying for protection. There are women who want to get out of this religion with the consequences of being damaged. Touched...

 

God wants us to be free and to have respect for the body, because our body is a temple of the Holy Spirit. Jesus paid the price very expensive. Jesus is the Son of God and bought us with His life.

Verf: Acrylic  / Maten: H 30 cm - Br 24 cm  /  Doek: Vlas 

Paints: Acrylic  /  Dimensions: H 30 cm - W 24 cm  / Cloth: Flax

Blessed with increase - Gezegend met toename - Code A2-043 - 20.000, 00 €

60cm by 60cm on flax cloth, painted with acrylic

60 cm op 60 cm, op vlasdoek, geschilderd met acryl

 

Deuteronomy 28:4  

   “Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground and the increase of your herds, the increase of your cattle and the offspring of your flocks.

 

 

Freedom: Jesus set us free of bondage. - Code A2 - 019 - 18.000, 00 €

 

This nakedness has to do with shame that came upon your life; Jesus has taken upon Himself our shame so that we can put on a new robe. The butterfly represents beauty. God loves us!

51 cm by 47 cm, acrylic, flax

 

Deze naaktheid heeft te maken met schaamte dat op je leven kwam; Jezus heeft onze schaamte op Zich genomen zodat we een nieuw kleed kunnen aantrekken. De vlinder staat voor schoonheid. God heeft ons lief! 

51 cm op 47 cm, acryl, vlas

 

Belgische reigers - Belgium herons Code A2-040 - 30.000, 00 €

 

70 cm op 70 cm, vlasdoek, acryl en goudverf, Met bladgoud

70 cm by 70 cm, flax cloth, acrylic and gold paint, With golden sheet leaf

 

 

Faith - Hope - Love Code A2-039 - 20.000, 00 €

50 cm op 40 cm, Vlasdoek, acryl, Met bladgoud en reflecterende korrels

 

50 cm by 40 cm, Flax cloth, acrylic, With golden sheet leaf reflective beads

 

 

1 Corinthians 13:13
And now abide faith, hope, love, these three; but the greatest of these is love.

Samenhorigheid (zwanen) - Togetherness (swans) code A2-014) - 10.000, 00 €

 

Vlasdoek, Acryl, 40 cm op 90 cm

Flax cloth, Acrylic, 40 cm by 90 cm

 

Testify of love! Code A2-046  - 3.000, 00 €

Acrylic and gold leaf champagne, Flax cloth,  75 cm by 18 cm, (with frame 82 cm by 25 cm)

Acryl en bladgoud champagne, Vlasdoek, 75 cm op 18 cm, (met kader 82 cm op 25 cm)

 

Acrylic and gold leaf champagne, Flax cloth,  75 cm by 18 cm, (with frame 82 cm by 25 cm)

 

 

Aroma: De koffie drinkende vrouw - The coffee-drinking woman (Code: A1 - 012) - 250, 00 €

 

Uitleg: De aroma van koffie in de ochtendgloren, genieten

Doek: Vlas, Verf: Acryl, Hoogte  30 cm & Lengte 30 cm

 

Explanation: Enjoy the aroma of morning coffee

Cloth: Flax, Paint: Acrylic, Height  30 cm & Length 30 cm

 

 The two beggars *  De twee bedelaars Code; A2-045 - 370.000, 00 €

Who we choose to help, will turn back in blessings or will disappear like vapor under the sun

Wie we kiezen om te helpen, keert terug in zegeningen of verdwijnt als damp onder de zon

Acryl werk, blad goud in verwerkt, omdat dit om een 'divine' beslissing gaat wie je wilt helpen. 

Acrylic work, gold leaf processed, because this is a 'divine' decision about who you want to help.

80 cm op 120 cm

Granaatappelbloesems - Pomegranate blossoms - Code A2 - 016 - 10.000, 00 €

50 cm op 50 cm, Op vlas geschillderd met Acryl

50 cm by 50 cm, Flax painted with acrylic

 

Deze bloesems werden voornamelijk door kunstenaars in het goud gemaakt met betrekking tot het tabernakel in het oude testament.

These blossoms were mainly made in gold by artists in relation to the tabernacle in the Old Testament.

 

Happy with Gods creation - Code A2 - 018   - 29.000, 00 €

 

Vlasdoek, Geschilderd met Belgische zand op doek en acryl, Hoogte 90 cm, breedte 60 cm

 

Flax cloth, Painted with Belgian sand on canvas and acrylic, Height 90 cm, width 60 cm

 

 

2 flamingo's - Code A2- 020 - 28.000, 00 €

 

Acryl, Vlasdoek, op zand geschilderd, 48 cm op 78 cm

 

Acrylic, Flax cloth, painted on sand, 48 cm by 78 cm

 

 

Strechen voor de dans - Stretching for the dance  - Order Code: A2 - 002   - 24.000, 00 €

Flags, acrylic, 90 cm by 60 cm 

 

When we as a child learn to stretch our mental muscles, before we go into the struggle to be successful, we also learn to trust God. God is a God who fulfills every promise.

Children who learn discipline have fewer problems in adulthood. We dance through life, and strive for the desires of our hearts that God has put into it. Dancing for the Lord is like a praise for His throne.

 

Wanneer we als kind leren onze geestelijke spieren uit te strekken, voor we in de strijd gaan om succesvol te zijn, leren we ook op God vertrouwen. God is een God die elke belofte nakomt.

Kinderen die discipline leren hebben op volwassen leeftijd minder problemen. We dansen door het leven, en streven naar de wensen van ons hart dat God erin heeft gelegd. Dansen voor de Here, is als een lofprijs voor Zijn troon. 

Mathew 6:21   

Order Code:  A2-041 - 20.000, 00 €

 

An abstract work with glitter and diamonds
Acrylic, Flags, 50 cm by 90 cm

(with frame 57 cm by 97 cm)

 

Een abstract werk met glitter en diamanten

Acryl, Vlasdoek, 50 cm op 90 cm

(met kader 57 cm op 97 cm)

Proverbs 4:23

Order Code A2- 022   - 20.000, 00 €

Flax cloth painted with acrylic

luminous grains in the butterflies, visible at night,

sprinkled with sand on the canvas, 45 cm by 60 cm

 

Vlasdoek met acryl geschilderd

lichtgevende korrels in de vlinders, bij nacht zichtbaar,

met zand op het doek gestrooid, 45 cm op 60 cm 

Beautiful black woman with a heart of peace , waiting on Gods move - Code A2 - 031

2 parts, fixed with copper nails. Flags, acrylic, 100 cm by 50 cm

2 delen, vastgezet met koperen spijkers. Vlaggen, acryl, 100 cm bij 50 cm

 

Deze vrouw is een wijze profetische vrouw, met Afrikaanse roots. Ik heb dit schilderij omdat ik dankbaar ben dat God gezalfden met Afrikaans vuur naar België zend, gemaakt naar heel de wereld. Wij zijn enorm gezegend wanneer het vuur van Afrika vermengd wordt met het vuur van Europa, omdat daar heel veel kracht in gaat. We kunnen niet zonder elkaar. Vermelding voor andere werelddelen; wie een tastbare gemeente wil doelen, zoek de roots van ware 'worshipers' uit Afrika. Maria en Jozef zijn ook naar Afrika gevlucht met Jezus. Jozef, de zoon van Jacob is verkocht als slaaf voor een lange tijd in Afrika, en God was met Jozef. NL Jozef werd hee machtige ton God hem haalde. Afrika heeft het vuur. NL ik ervaar dat ik ook het vuur heb, al ben ik niet van Afrika, ik heb een groot hart voor Afrika.

Deze vrouw is een wijze profetische vrouw, met Afrikaans roots. Ik heb dit schilderij gemaakt omdat ik dankbaar ben dat God gezalfden met Afrikaans vuur naar België zend, alsook naar heel de wereld. Wij zijn enorm gezegend wanneer het vuur van Afrika vermengd wordt met het vuur van Europa, omdat daar heel veel kracht in gaat. We kunnen niet zonder elkaar. Hetzelfde voor andere werelddelen; wie een krachtige gemeente wil neerzetten, zoek de roots van ware 'worshipers' uit Afrika. Maria en Jozef zijn ook naar Afrika gevlucht met Jezus. Jozef, de zoon van Jacob is verkocht geweest als slaaf voor een lange tijd in Afrika, en God was met Jozef. EN Jozef werd hee machtig ton God hem eruit haalde. Afrika heeft het vuur. EN ik ervaar dat ik ook het vuur heb, al ben ik niet van Afrika, ik heb een groot hart voor Afrika.

 

Girl at school - Order Code: A1-031 - 1.800, 00 €

 

A work on cotton canvas, after a beloved work of a Rembrandt painting

50 cm by 50 cm

 

Meisje op schoolbank 

Een werkje op katoen canvas, naar een geliefde werk van een Rembrandt schilderij

50 cm op 50 cm

 

 

Selfie - Code A2- 026 – 25.000, 00 € 

 

Size 75 cm by 75 cm, Flax cloth, acrylic

 

Grootte 75 cm op 75 cm, Vlasdoek, acryl

 

 

 

My playing Pandas - Order Code A2 - 049 - 30.000, 00 €

 

60 cm by 90 cm, With sand prepared on canvas, Acrylic, gold leaf and silver and champagne leaf

 

60 cm op 90 cm, Met zand voorbereid op canvas, Acryl, bladgoud en zilver en champagne blad

Psalm 91 : 7  - Code: A2-014 -  15.000, 00€

 

The soldier who kisses his cross. 

De soldaat dat zijn kruis kust

A thousand may fall at your side,
And ten thousand at your right hand;
But it shall not come near you.

Psalm 91:7

122 cm op 73,50 cm, Vlasdoek 

122 cm x 73.50 cm, Flax cloth

 

Psalm 37: 4 - Code: A2 - 009 - 8.000, 00 €

 

Psalm 37:4 

Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.

Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

 

Verf: Acrylic  / Maten: H 40 cm - Br 120 cm  / Doek: Vlas

Paints: Acrylic  / Dimensions: H 40 cm - W 120 cm / Cloth: Flax

Sterke contrasten, in de 'tijd van toen', oudere kleuren gebruikt, acryl, vlasdoek, 90 cm op 60 cm

Het schoenmakertje - The shoe maker - Order Code: A2 - 001 - 24.000, 00 €

 

Strong contrasts, in the 'time of then', older colors used, acrylic, flags, 90 cm by 60 cm

From an early age children are taught how to interact with each other, to create justice, to protect themselves, to stand up for themselves. How we treat each other and with which eyes we look at a situation, we can also read in God's Word. Our tongue can be a weapon, a hammer can be a weapon. From an early age, children learn to use their weapons. This little boy wants to use his hammer to make shoes. Jesus also used a hammer to make furniture. Our words can also be hammers, to drive someone's feet to death or to give someone life by uttering words of life. Also prophetic and apostolic people who have washed their minds with God's Word bring life. If children already learn to deal with this, how to speak life in situations, testimonials will follow. God's glory is for young and old. This work is prophetic to remind us to teach children to use the right weapons.

 

Van jongs af aan worden kinderen aangeleerd hoe ze om gaan met elkaar, om gerechtigheid te creëren, om hunzelf te beschermen, om voor hen zelf op te komen. Hoe we met elkaar omgaan en met welke ogen we naar een situatie kijken kunnen we ook lezen in Gods Woord. Onze tong kan een wapen zijn, een hamer kan een wapen zijn. Van jongs af aan leren kinderen hun wapens gebruiken. Dit jongetje wil zijn hamer gebruiken om schoenen te maken. Jezus gebruikte ook een hamer om meubels te maken. Onze woorden kunnen ook hamers zijn, om iemands voeten naar de dood te lijden of iemand leven te geven door woorden van leven uit te spreken. Ook profetische en apostolische mensen die hun mind hebben gespoeld met Gods Woord brengen leven. Als kinderen daar nu al leren mee omgaan, hoe ze leven moeten spreken in situaties, zullen getuigenissen volgen. Gods glorie is voor jong en oud. Dit werk is profetisch om ons eraan te herinneren om kinderen aan te leren, de juiste wapens te gebruiken. 

Chapter II. Painting on a spiritual plane. (2nd river)

 

This river of painting can be compared to abstract painting, but directed from the Spirit of God in a Divine atmosphere. Here the fruits of the Holy Spirit are released, as it were. Also the suffering as both the joy and the resurrection power of Jesus Christ I can spiritually express in my works. What was alive inside me at that moment of painting, you can also taste when you swim or row in this river. The intimacy with the Holy Spirit is so much fun and He is the joy in my life that doesn't stop.
A work of mine in this river can be painted with speed as well as with great patience, or a powerful burst of 'letting go', or a dance in the spirit world where Light triumphs as it were in my life in the conquering power of Jesus Christ . Wherever my works hang, the atmosphere is filled with His presence. As God's Word (the Bible) lies open on a table; so are the fruits of the Holy Spirit legible in all my works.
While painting I exercise my faith of what I have prayed from God to His Word as a testimony of Jesus. As God delivers to me what has already been confirmed in the promise of His Word in the finished work of Jesus Christ, the spiritual notes of hope, joy, pleasure and love take place in my works. Example: When a tone of pain is related to a suffering where hope is produced, because of the faith being worked out in my spiritual world, which God has promised me in His Word. This can also be about the Spirit of Restoration, or of Deliverance, or Fear of the Lord. For God has many names. God's Spirit works it in me like a vessel to His glory to show His glory to the world. Yes, He uses His own as an instrument of 'who He is'. Example the Spirit of Elohim = The God of strength and power, then you will also experience these fiery brushstrokes and/or paint in my works.
I put my trust in God in what I create, it is a finished work of the cross!” Yes, I am not ashamed of the gospel. For faith comes from the invisible, and therefore my works are very powerful. Wherever they are, the faith I painted with, for recovery or some miracle I needed, it works out exactly the way my work hangs. As I paint, every shape and movement with my brush, is formed from my soul.
Just as a tongues language is not understood by everyone, so it is in my painting, like a mystery. It is a mystery to discover what you have put on canvas. My works live!

Hoofdstuk II. Schilderen op Spiritueel vlak. (2de rivier)

 

Deze rivier van schilderen kun je vergelijken met het abstract schilderen, maar gedirigeerd vanuit de Geest van God in een Goddelijke atmosfeer. Hier komen de vruchten van de Heilige Geest als het ware vrij. Ook het lijden als zowel de vreugde en de opstandingskracht van Jezus Christus kan ik geestelijk kwijt in mijn werken. Wat er vanbinnen leefde in mij op dat moment van schilderen, kun je ook proeven wanneer je in deze rivier zwemt of roeit. De intimiteit met de Heilige Geest is bijzonder leuk en Hij is de vreugde in mijn leven dat niet stopt.

Een werk van mij in deze rivier kan zowel met snelheid als met veel geduld worden geschilderd, of een krachtig uitbarsting van ‘los laten’, of een dans in de geestenwereld waar Licht als het ware triomfeert in mijn leven in de overwinnende kracht van Jezus Christus. Waar mijn werken ook uithangen, de atmosfeer wordt gevuld met Zijn aanwezigheid. Zoals Gods Woord (de Bijbel) open ligt op een tafel; zo zijn de vruchten van de Heilige Geest leesbaar in al mijn werken.

Tijdens het schilderen oefen ik mijn geloof uit van wat ik van God heb gebeden naar Zijn Woord als een getuigenis van Jezus. Terwijl God mij levert wat al is bevestigd in de belofte van Zijn Woord in het volbracht werk van jezus Christus, nemen de geestelijke tonen van hoop, vreugde, plezier en liefde plaats in mijn werken. Voorbeeld:  Wanneer een toon van pijn, is dit gerelateerd aan een lijden waar hoop wordt geproduceerd, vanwege het geloof dat wordt uitgewerkt in mijn spirituele wereld, wat God in Zijn Woord mij heeft beloofd. Dit kan ook om de Geest van Herstel gaan, of van Bevrijding, of Vreze des Heren. Want God heeft vele namen. Gods Geest bewerkt het in mij als een vat tot Zijn eer om Zijn glorie te tonen aan de wereld. Ja, Hij gebruikt de Zijnen als een instrument van ‘wie Hij is’. Voorbeeld de Geest van Elohim = De God van sterkte en macht, dan ga je ook deze uitspattende vurige kwaststreken en/of verf ervaren in mijn werken.

Ik stel mijn vertrouwen op God in wat ik creëer, het is een volbracht werk van het kruis!” Ja, ik schaam me het evangelie niet. Want het geloof komt uit het onzichtbare en daarom zijn mijn werken zeer krachtig. Waar ze ook uithangen, het geloof waarmee ik heb geschilderd, voor  herstel of een miracel dat ik nodig had, het werkt precies zo uit waar mijn werk uit hangt. Zoals ik schilder, elke vorm en beweging met mijn penseel, wordt gevormd vanuit mijn ziel.

Zoals een tongen taal niet door iedereen begrepen is, zo is het ook in mijn schilderen, als een mysterie. Het is een mysterie om te ontdekken wat je op doek hebt gezet. Mijn werken leven!

De mens in verbinding met Gods koninkrijk - Man in connection with God's kingdom - Code A2 - 042 - 150.000, 00 €

Putting on our armor (Ephesians 6) and this with the sharp two-edged sword (The Bible) and standing in faith to keep every Word of God in our hearts. For the struggle to stand firm in faith must be fought.

 

Onze wapenrusting aandoen (Efeziers 6) en dit met het tweesnijdend scherp zwaard (De Bijbel) en in geloof staan om elk Woord van God te bewaren in ons hart. Want de strijd om staande te blijven in geloof, moet bestreden worden.

 

50 cm op 90 cm, met acryl en op vlasdoek, (met kader 57 cm op 97 cm)

50 cm by 90 cm, with acrylic and on flax cloth, (with frame 57 cm by 97 cm)

60 cm by 40 cm, Flags , acryl

 

(28) Holy, Holy, Holy, Holy is Your Name ! - YouTube 

De draden des levens - Jesus blood seeks who will be safed - Code A2 - 030  - 10.000, 00 €

Black: who is without God, they are in darkness

Red: The blood of Jesus who delivers us of His Righteousness, blothed out our sin on the cross, made right with God for us and deliver whatever we ask in His name IT IS DONE! REDEMPTION! 

White: people who walk in the light as righteous people because of their believe that they are a new creation because of Jesus sacrifal blood. Jesus blood already has done the redemption and now they are LIGHT because of feeding in teh Word of God in relation with the Holy Spirit

Gold: the purity and fire of the Holy spirit who leads the righteous people in His truth, walks as kings and priests, know who they are in Christ and rule over life what God said to take posession of it. They have the mindset of God the Father as prophetic and apostolic people, as true worshippers. 

Glitter white: the air we breathe in , atmosphere , is because of our Creator, not because creation. We worship Jesus as Lord and the ressucrection ower God gave trough His SOn JEsus Christ who God raised up from the death He is Worthy to be praised! in all creation. 

 

Zwart: wie zonder God is, zij zijn in duisternis

Rood: Het bloed van Jezus die ons van Zijn Gerechtigheid verlost, onze zonden aan het kruis uitwist, voor ons in orde heeft gemaakt met God en alles levert wat we vragen in Zijn naam HET IS VOLBRACHT! VERLOSSING!

Wit: mensen die in het licht wandelen als rechtvaardige mensen omdat ze geloven dat ze een nieuwe schepping zijn vanwege Jezus Heilig bloed. Jezus bloed heeft de verlossing al gedaan en nu zijn ze LICHT vanwege het voeden in het Woord van God in relatie met de Heilige Geest

Goud: de zuiverheid en het vuur van de Heilige Geest die de rechtvaardige mensen leidt in Zijn waarheid, wandelt als koningen en priesters, weet wie ze zijn in Christus en heerst over het leven wat God zei om er bezit van te nemen. Ze hebben de denkwijze van God de Vader als profetische en apostolische mensen, als ware aanbidders.

Glitterwit: de lucht die we inademen, de atmosfeer, komt door onze Schepper, niet door de schepping. Wij aanbidden Jezus als Heer en de verrijzenis die God heeft gegeven door Zijn ZOON JEzus Christus, die God uit de dood heeft opgewekt. Hij is het waard om geprezen te worden! in de hele schepping.

I praise Him with my dance - Code A2 - 033 - 3.000, 00 €

 

My cat jumped on my canvas, just afther I painted this canvas with a basic color. She asked love in her dance. That's why I kept her feets and made an art of it. Also animals are created to Gods glory as a praise for Him. We praise God with our dances, also animals. Look to the birds in springtime, how they dance to make love.  Praises to God are seen as an act of love to Him. We sing, dance, create, design all for His Glory, also my art. 

This is symbolic for praise to the lord, and whole His creation worship the Lord Your God! Dance for the Lord! Sing with a loud voice and celebrate His goodness, for His mercy endures forever!

 

Mijn kat sprong op mijn canvas, net nadat ik dit canvas met een basiskleur had geverfd. Ze vroeg liefde in haar dans. Daarom hield ik haar op de been en maakte er een kunst van. Ook dieren zijn tot Gods eer geschapen als een lofzang voor Hem. We prijzen God met onze dansen, ook met dieren. Kijk naar de vogels in de lente, hoe ze dansen om de liefde te bedrijven. Het loven van God wordt gezien als een daad van liefde voor Hem. We zingen, dansen, creëren, ontwerpen alles voor Zijn Glorie, ook mijn kunst.

Dit is symbolisch voor lof aan de heer, en heel Zijn schepping aanbidt de Heer, uw God! Dans voor de Heer! Zing met een luide stem en vier Zijn goedheid, want Zijn barmhartigheid duurt voor altijd!

Flags, acrylic, 18 cm by 75 cm

 

Gods brainstorm before He created the earth - Code A2- 027 - 300.000, 00

 

Vlasdoek, 114 cm op 32 cm, Ontdek wat je ziet.

Flax cloth, 114 cm by 32 cm, Discover what you see.

 

In dit werk zie je een explosie van figuren. Ik stel me voor, toen God de hemel en aar de schiep en al wat daarin is, heel wat ontwerpen door Zijn gedachten gingen voor Hij hiermee begon. ZO stel ik de rijkdom van Gods gedachten voor. Je kunt er alles in vinden. 

 

In this work you see an explosion of figures. I imagine when God created the heavens and the earth and all that is in them, a lot of designs went through His mind before He started this. THAT is how I picture the riches of God's thoughts. You can find everything in it.

 

 

Abstract (Code: A1 - 002)

 

Dit werk is vertrokken vanuit de binnenste van een diamant. Daaruit vloeiden verschillende figuren door mijn

gedachten. Mijn werk is een explosie van talrijke kleuren en figuren

This work has departed from the inside of a diamond. From that flowed various figures through my thoughts. My work is an explosion of numerous colors and figures

 

Verf: Acrylic  /  Maten: H 120 cm  - Br 40 cm   /  Doek: Vlas

Paints: Acrylic / Dimensions: H 120 cm - W 40 cm/ Cloth: Flax

I intended to paint the universe, but this turned out differently.
This is a representation of the Holy Spirit dancing in our lives, when we accept the grace of Jesus, after the finished work on the cross.

Listen while you wachting my art to this https://www.youtube.com/watch?v=A8UuFIRdMEE&list=RDA8UuFIRdMEE&start_radio=1

this is exactly how I see the Holy Spirit dancing trough my art. It's all for His Glory, He IS KING !!! 

 

Dance the colors in his grace

Flax, 150 cm by 100 cm, acrylic

Dancing colors (with the HOLY Ghost) in His Grace - Dansende kleuren in Zijn genade A2 - 034 - 3.000.000, 00 €

 

Vlas, 150 cm op 100 cm , acrylic 

Ik was van plan het universum te schilderen maar dit draaide anders uit.
Dit is een voorstelling van dat de Heilige Geest aan het dansen is in ons leven, wanneer we de genade van Jezus accepteren, naar het volbracht werk aan het kruis.

 

Danser les couleurs dans sa grâce 

Lin, 150 cm sur 100 cm, acrylique

 J'avais l'intention de peindre l'univers, mais cela s'est avéré différemment. C'est une repré

sentation du Saint-Esprit dansant dans nos vies lorsque nous acceptons la grâce de Jésus, après avoir avoir terminer  une visite sur mon art.  

Écoutez pendant que vous explorerez mon art à ceci:

https://www.youtube.com/watch?v=A8UuFIRdMEE&list=RDA8UuFIRdMEE&start_radio=1

c'est exactement comme ça que je vois le Saint-Esprit danser à travers mon art. Tout est pour Sa Gloire, IL EST ROI !!!

Chapter III. Painting on a prophetic level. (3rd river)

Prophetic painting goes deep. This is more psychologically and intellectually understanding what you put on canvas, according to the effect of the gifts and revelations of the Holy Spirit.
When God reveals to me in dreams and visions I will also realize this in an artistic way on canvas. He shows me with imagery - such as a musical instrument and the melody, dancing with flags, a pillar of fire around me with harp in the background, camels that are coming… - His prophetic value for His Kingdom which I have to proclaim on canvas.
I process all the information that comes in with both paint and sand (gold leaf, herbs, ...) on canvas. 'Sand' stands for me, the rich blessing that God had promised to Abraham that I also receive in faith. So, whoever does my work in the house will also manifest in their lives the blessing I experience in my life. They pass on a message to God's angels to produce what I have worked. This way of painting in a craft written to the blacksmiths in the Bible, they broadcast to what the blacksmith has blown into it. I breathe the Holy Spirit into all my works. I have also used herbs described in God's Word in certain works. I also use glitter which to me represents God's Glory and beauty.
This is about insight, which the Holy Spirit makes clear, which you bring to the canvas to address people in an artful language, according to the prophetic word. Jesus also spoke to his disciples in imagery. AND This is about the driving force of the Holy Spirit that you want to bring forward to warn people or to teach something to the prophetic word in your art, even encouragement finds a place in this.
This is about Spiritual wisdom, knowledge, understanding and intellectual creativity of a blacksmith according to God's Word (apostolic and prophetic) to use as a weapon in the home so that a Divine atmosphere is invited. Angels of God recognize the work of a blacksmith and respond to it. And in the way that in your art you can impart prophecy to people, they will receive. God's Word says, when you receive a prophet, you also receive the prophet's reward. This river that I refer to as third also has a personal meaning. Jesus (= the Spirit of prophecy = God's Word) + the guidance of the Holy Spirit + myself make a perfect team; for the fourth river works for me a totality of how I personally experience through the Word of God, in times of joy and pain, of hope and of renewal. For I always renew my thoughts with God's Word, that I may not become like the world, but Christ in me that may be revealed. By His grace I have been accepted in Him as His daughter.

 

Hoofstuk III. Schilderen op profetisch vlak. (3de rivier)

 

Profetisch schilderen gaat diep. Dit is meer psychologisch en intellectueel begrijpen wat je op doek neerzet, naar de uitwerking van de gaven en openbaringen van de Heilige Geest.

Wanneer God me openbaart in dromen en visioenen zal ik dit op een kunstzinnige manier ook waarmaken op doek. Hij toont me met beeldtaal - zoals bijvoorbeeld een muziekinstrument en de melodie, met vlaggen dansen, een vuurkolom rondom mij met harp op achtergrond, kamelen die op komst zijn… -  Zijn profetische waarde voor Zijn Koninkrijk wat ik moet verkondigen op doek.

Alle informatie dat binnen komt, bewerk ik met zowel als verf als met zand (bladgoud, kruiden, …) op doek. ‘Zand’ staat voor mij, de rijke zegen dat God aan Abraham had beloofd dat ik ook in geloof ontvang. Dus, wie mijn werk uithangt in huis zal ook de zegen dat ik ervaar in mijn leven in hun leven manifesteren. Ze geven een boodschap door aan Gods engelen om te produceren wat ik heb bewerkt. Dit manier van schilderen in een ambacht naar de smeden in de Bijbel geschreven, ze zenden uit naar wat de smid erin heeft geblazen. Ik blaas de Heilige Geest in al mijn werken. Ik heb ook kruiden gebruikt die beschreven zijn in Gods Woord in bepaalde werken. Ik gebruik ook glitter dat voor mij staat voor Gods Glorie en schoonheid.

Dit gaat om inzicht, wat de Heilige Geest duidelijk maakt, dat je op doek brengt om mensen aan te spreken in een kunstige taal, naar het profetische woord. Jezus sprak ook met beeldtaal naar zijn discipelen. EN Dit gaat om de stuwende kracht van de Heilige Geest dat je naar voor wil brengen om mensen te verwittigen of iets bij te brengen naar het profetische woord in je kunst, zelfs bemoedigingen vinden hier een plaats in.

Dit gaat om Geestelijk wijsheid, kennis, begrip en intellectuele creativiteit van een smid naar Gods Woord (apostolisch en profetisch) om als een wapen te gebruiken in huis zodat er een Goddelijke atmosfeer wordt uitgenodigd. Engelen van God herkennen het werk van een smid en reageren daarop. En op de manier waarop in je kunst mensen iets bij kunt brengen naar profetie zullen ze ook ontvangen. Gods Woord zegt, als je een profeet ontvangt, ontvang je ook de profeet zijn/haar beloning. Deze rivier dat ik als derde aanduid heeft ook een persoonlijke betekenis. Jezus (= de Geest van profetie = Gods Woord) + de leiding van de Heilige Geest + ikzelf vormen een perfect team; want de vierde rivier bewerkt mijn een totaliteit van hoe ik door het Woord van God persoonlijk beleef, in tijden van vreugde en van pijn, van hoop en van vernieuwing. Want ik hernieuw steeds mijn gedachten met Gods Woord opdat ik niet gelijk wordt met de wereld, maar Christus in mij dat geopenbaard mag worden. Door Zijn genade ben ik in Hem geaccepteerd als Zijn dochter.

 

Flags, Acrylic, 90 cm by 60 cm

 

Titel: Ester - Orde Code: A2 - 000  - 30.000, 00 €

 

In this dark world it is important that we may radiate the Light of Jesus. Esther lives in this dark world, but she prays for changes. She sees manifestations happening for which she prays and light comes in broken relationships, people are healed. With her lips she prays the The Word of God through which angels go to work. Jesus says that man will not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Esther sees what she can pray for and speaks like a prophet what must be done. She entrusts her life to the Word of God in relation to the Holy Spirit. When I look at this work, I am disciplined to pray every day without ceasing.

 

In deze duistere wereld is het belangrijk dat we het Licht van Jezus mogen uitstralen. Ester leeft in deze duistere wereld, maar ze bid voor veranderingen. Ze ziet manifestaties gebeuren waarvoor ze bid en licht komt in gebroken relaties, mensen worden genezen. Met haar lippen bidt ze de Het Woord van God waardoor engelen aan het werk gaan. Jezus zegt dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar van alle Woord dat uit de mond Gods uitgaat. Ester ziet waarvoor ze kan bidden en spreekt als een profeet wat er moet gebeuren. Ze vertrouwt haar leven toe aan het Woord van God in relatie met de Heilige Geest. Wanneer ik naar dit werk kijk, wordt ik gedisciplineerd om elke dag te bidden zonder ophouden. 

Secret- hiding place - Code A2 - 032 - 5.000.000, 00 €

 

100 cm by 160 cm

Acrylic, Vlasdoek

 

https://www.youtube.com/watch?v=eO-7rmW5sk0&list=RDeO-7rmW5sk0&start_radio=1

Love Language - Song of Courage

Listen to the song while watching my work, and you will understand how the freedom of your soul is represented. I often listen to the music of Kim Clement.

 

In my work I have not taken much into account the colors of the sky and ocean, because I focus on the tranquility that I want to radiate here in my secret hiding place. With these colors I don't focus on the colors, but I enjoy the peace that God gives us through Jesus's finished work on the cross.

 

Secret hidingplace is my world that I imagine what God's Word speaks about.

In that hidden secret place, I talk to Jesus, wait for Him and command my righteousness. Jesus represents the Lion of Judah. Judah stands for praise.

 

In my secret hiding place, this pavilion, adjacent to God's Kingdom, a lot of things happen.

I gave it a pearlescent shade as not every situation is the same. Whatever I go through, the secret hiding place remains the same palats, the atmosphere may be different. I can enter this pavilion with great joy, but I can also enter this place with pain or with a feeling of struggle. Whatever lighting is placed on this painting, the atmosphere will change in the work. But one thing remains unchanged! That's jesus. You enter with a broken heart, He heals it in this place; You enter with a question, you receive revelation. Enter you with praise, you receive strength and joy. ...

 

This place is a place where I can rest, rest and gain energy, stretch my legs for a while to go to the next level, worship, do spiritual warfare, my refuge of protection, my place where I have all the attention of Jesus , my creative thinking, developing dreams and gifts and talents, receiving revelations, and visions, meditation, ... a place where I am all alone with my Jesus.

 

This place is Holy to The Lord Jesus and to me.

https://www.youtube.com/watch?v=eO-7rmW5sk0&list=RDeO-7rmW5sk0&start_radio=1

Love Language - Song of Courage

Luister naar het lied tijdens het kijken van mijn werk, en je zult begrijpen hoe de vrijheid wordt voorgesteld van je ziel. Ik luister vaak naar de muziek van Kim Clement. 

In mijn werk heb ik niet veel rekening gehouden met de kleuren van de lucht en oceaan, omdat ik me focus op de rust dat ik hier wil laten uitstralen in mijn secret hiding place. Met deze kleuren focus ik me niet op de kleuren, maar geniet ik van de rust dat God ons geeft door Jezus volbracht werk aan het kruis.

 

Secret hidingplace is mijn wereld dat ik me voorstel waar Gods Woord over spreekt. 

In die verborgen  geheime plaats,  praat ik met Jezus, wacht ik op Hem en beveel ik mijn gerechtigheid. Jezus stelt de Leeuw voor van Juda. Juda staat voor lof prijs. 

 

In mijn secret hiding place, dit pavilioen, aangegrensd aan Gods Koninkrijk, gebeuren er heel wat dingen.

Ik heb er een parelmoerige tint aan gegeven omdat niet elke situatie hetzelfde is. Wat ik ook doorga, de secret hiding place blijft dezelfde palats, de atmospfeer kan verschillen. Ik kan dit pavilioen ingaan met grote vreugde, maar ik kan deze plaatsook  ingaan met pijn of met strijdgevoel. Wat voor belichting er op dit schilderij wordt geplaatst, de sfeer zal veranderen in het werk. Maar één iets blijft onveranderd! Dat is jezus. Ga je binnen met een gebroken hart, Hij heelt het in deze plaats; Ga je binnen met een vraag, je ontvangt openbaring. Ga je binnen met lofprijs, je ontvang kracht en vreugde. ...

Deze plaats is een plaats waar ik kan rusten, uitrusten en energie kan opdoen, eens goed mijn benen uitstrekken om naar het volgend niveau te gaan, aanbidden, spirituele oorlogvoering kan doen, mijn toevluchtplaats voor bescherming, mijn plaats waar ik alles aandacht heb van Jezus, mijn creatieve gedachtengang, het ontwikkelen van dromen en gaven en talenten, ontvangen van openbaringen, en visioenen, meditatie, ... een plaats waar ik helemaal alleen ben met mijn Jezus. 

Deze plaats is Heilig voor De Here Jezus en voor mij. 

Elk geluid van de hemel is een geluid van aanbidding waar Spirituele invloed vrij komt uit Gods troonzaal, om ons te verlossen van slavernij, ziekte, zonde, vernietiging, gebrokenheid. ... God beweegt!

Aanbidding wordt gedaan in emoties of in waarheid.

Aanbidding in emoties, is een gevoel dat niet altijd de voltooide werken van Christus Jezus aan het kruis herkent. . Aanbidding in Waarheid is weten dat God van je houdt en dat Hij beweegt en het is gedaan!.

A hillsong worship that I love to sing xxx from sunset to when we sleep, praise The Name of Jesus. - 7.000, 00 €

 

Every sound of heaven is a sound of worship where Spirituel influence comes free from Gods throne room, to deliver us form bondage, sickness, sin, destruction, brokeness. ... God moves! 

Worship is done in emotions or in truth. 

Worship in emotions, is a feeling that not always reclognize the finsihed works of Christ Jesus on the cross. . Worship in Truth is know that God loves you and He moves and it is done!. 

 

105 cm by 25 cm, Flags , acryl 

 

Worship song. 'Vanwaar de zon opgaat.... zij de naam van God geloofd' - Code A2 - 29 - 7.000, 00 €

Proverbs 3:5-10 New King James Version (NKJV)

 

5 Trust in the Lord with all your heart,
And lean not on your own understanding;
6 In all your ways acknowledge Him,
And He shall [a]direct your paths.

7 Do not be wise in your own eyes;
Fear the Lord and depart from evil.
8 It will be health to your [b]flesh,
And strength[c] to your bones.

9 Honor the Lord with your possessions,
And with the firstfruits of all your increase;


10 So your barns will be filled with plenty,
And your vats will overflow with new wine.

 

Trust God, have faith in what He gives in your heart, and you have the crown of His righteousness. It's all because of Jesus. He came poor on the cross to make us rich. Every dream, every gift, from heaven, is worth to fight for. If it's a marriage, or you health, believe and fight the good fight of faith of healing, recovery, provision. God is not lying, He is REAL !!! He is love and good.

Jesus took our sin and made us right with God. If you believe this than you walk trough His Holy Spirith, by grace, when you have once confess that Jesus is Lord. Every batle we fight, JEsus already has win the victory. We get the crown of life. It’s already done at the cross. We are more than victors. That’s why I promote the victors crown that Jesus made for us to wear. 

 

 

The victory crown - De zegekeroon - Code A 2 - 035 - 7.000.000, 00 €

 

Spreuken 3; 5-10

Vertrouw op de Here met uw ganse hart

en steun op uw eigen inzicht niet.

6Ken Hem in al uw wegen,

dan zal Hij uw paden recht maken.

7Wees niet wijs in eigen ogen,

vrees de Here en wijk van het kwaad;

8het zal medicijn wezen voor uw vlees,

en lafenis voor uw gebeente.

9Vereer de Here met uw rijkdom

en met de eerstelingen van al uw inkomsten,

10dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden

en uw perskuipen van most overstromen.

 

Vertrouw God, heb vertrouwen in wat Hij in je hart geeft, en je hebt de kroon van Zijn gerechtigheid. Het komt allemaal door Jezus. Hij kwam arm aan het kruis om ons rijk te maken. Elke droom, elk geschenk uit de hemel is het waard om voor te vechten. Als het een huwelijk is, of uw gezondheid, geloof en strijd de goede strijd van het geloof van genezing, herstel, voorziening. God liegt niet, Hij is ECHT!!! Hij is liefde en goed.

Jezus nam onze zonde en maakte ons in orde met God. Als u dit gelooft, wandelt u door Zijn Heilige Spirith, door genade, wanneer u eenmaal belijdt dat Jezus Heer is. Elke slag die we voeren, JEsus heeft de overwinning al gewonnen. We krijgen de kroon van het leven. Het is al aan het kruis gedaan. We zijn meer dan overwinnaars. Daarom promoot ik de vitorskroon die Jezus voor ons heeft gemaakt om te dragen.

 

 

 

100 cm op 80 cm. Vlasdoek, bewerkt met acryl en bladgoud + vernis erop

Met kader 89 cm op 109 cm

100 cm by 80 cm. Flax cloth, treated with acrylic and gold leaf + varnish on it

With frames 89 cm by 109 cm 

 

 

Yes, I like camels. To me they have something romantic and they are adventurous.

When God gives a promise in your heart, sometimes you have to wait a long time. The blessing would be broken if we get everything soon. God wants to mold us before we receive, because the blessing will overwhelm us;

 

Ja, ik hou van kamelen. Voor mij hebben ze iets romantisch en ze zijn avontuurlijk.

Wanneer God een belofte in je hart geeft, moet je soms lang wachten. De zegen zou worden verbroken als we alles snel zouden krijgen. God wil ons vormen voordat we ontvangen, omdat de zegen ons zal overweldigen;

 

 

Base coat, treated with sand. Painted with acrylic and gold leaf decorated, 60 cm by 90 cm

Grondlaag, bewerkt met zand. Geschilderd met acryl en bladgoud bewerkt, 60 cm op 90 cm 

My camels are coming - 24.000, 00 €

 

Gods dream:

We are going to start a worship church together with entertainment connected to it. Entertainment with Divine performance with dance and music, with praise, with puppet shows, acting talents and flags, Jewish folk dancing... What I have seen in the spiritual world is exactly what my (future) husband and I will work towards; This is also the reason why God gives power to acquire a power with these works of art. We believe that God will appoint someone to buy my works, so that we can be the blessing in Roeselare, and several cities. Also to be a blessing to widows, poor, singles, .... This is the dream that I dream and will carry out. No one will talk this out of my mind. Because when God opens this door, no one closes it! And I myself will know no more poverty.

We will also have a dessert bistro open in the afternoons with open worship moments on stage from Wednesday to Saturday, putting people to work. And God said to me, pay them all. For whoever works in my Higest Place will also be paid their wages with dignity. Look saith the Lord, they honor me, and I will exalt them. An additional dream is to link a lodge for artists and ministers to that worship congregation, to receive everyone Divinely!

 

 

Gods droom:  

Wij gaan samen een worship kerk starten met entertainment eraan verbonden. Entertainment met Goddelijke performance met dans en muziek, met lofprijs, met poppenkast, acteertalenten en vlaggen, Joods volksdansen... Wat ik heb gezien in de spirituele wereld, is precies waar mijn (toekomstige) man en ik zullen naar toe werken; Dit is ook de reden waarom God kracht geeft om een vermogen te verwerven met deze kunstwerken. Wij geloven dat God iemand zal aanduiden om mijn werken te kopen, zodat wij de zegen kunnen zijn in Roeselare, en meerdere steden. Ook om weduwen, armen, alleenstaanden, ... een zegen zijn. Dit is de droom dat ik droom en zal uitvoeren. Niemand zal dit uit mijn gedachten praten. Want wanneer God deze deur open, niemand sluit het! En ikzelf zal ook geen armoede meer kennen.

We zullen ook een dessert bistro open in de namiddagen met open worship momenten op podium van woensdag tot en met zaterdag, mensen aan het werk zetten. En God zei tegen me, betaal ze allemaal. Want wie in mijn Higest Place werkt, zal ook hun loon waardig uitbetaald worden. Kijk zegt de Here, ze eren mij, en ik zal hen verhogen. een bijkomende droom is, een lodge voor artiesten en ministers aan die worship gemeente te linken, om een ieder Goddelijk te ontvangen!

 

80 cm op 80 cm, Vlasdoek, acryl verf

80 cm by 80 cm, Flax cloth, acrylic paint

The adventure of 'Wait on God' Code A2-038  - 18.000, 00 €

This work proposes a prayer room where everyone approaches God in their own way.

At the window, you see an Asian woman, ready to go on an adventure, to announce the good news and wait for a companion and the push to leave. She prayed for help, and explained the written Word:

 

Dit werk stelt een gebedsruimte voor waar iedereen op hun eigen manier God benadert.

Aan het venster, zie je een Aziatische vrouw, die klaar staat om op avontuur te gaan, ze het goed nieuws gaan verkondigen en wacht op een metgezel en de push om te vertrekken. Ze bad om hulp, en verklaarde het geschreven Woord:

 

“Exodus 23:20 – Behold, I am sending an angel before you to keep you in the way, and to bring you to the place which I have prepared.” Ecclesiastes 4:9-10 The worth of a friend - Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will raise up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up.

In the corner you see an Australian 'praiser' with guitar and vocals. She glorifies God every day, and has no specific prayers. She just likes to please God with her praise. In this space she is firmly connected with the revelation that God gives.

Then you see an American boy, crying on the ground, asking God for recovery? Maybe his parents are divorcing and in his prayer room he knows that God will intervene. He trusts God to be Omnipotent, Omniscient and everywhere to answer his prayer.

Then you have an African woman studying God's Word while waiting for God's answer. She meditates a lot in God's Word because she knows that Jesus' testimony (the Word of God) prophetically works out what she reads and preaches.

At the table you also see a Meridian man who has fallen asleep. Day and night, he has prayed with fasting and now he rests while God is at work.

The prayer room in our life is our altar to come to God. This can be in church as well as at home as well as on the road in our minds on our way. Our heart is the main altar.

I am a European woman, and I have heard a lot from people about how to pray, where and when and how much.

 

“ Exodus 23:20 – Zie, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die ik bereid heb.” Prediker 4:9-10 De waarde van een vriend - Twee zijn beter dan één, omdat ze een goede beloning hebben voor hun arbeid. Want als ze vallen, zal men zijn metgezel oprichten. Maar wee hem die alleen is als hij valt, want hij heeft niemand om hem overeind te helpen.

In de hoek zie je een Australische ‘lofprijzer’ met gitaar en zang. Ze verheerlijkt God elke dag, en heeft geen specifieke gebeden. Ze houdt er gewoon van om God te plezieren met haar lofprijs. In deze ruimte is ze krzchtig verbonden met de openbaring dat God geeft. 

Dan zie je een Amerikaanse jongen, huilend op de grond, vraagt aan God voor herstel? Misschien zijn ouders scheiden en in zijn gebedsruimte weet hij dat God zal ingrijpen. Hij vertrouwt op God dat Hij Almachtig is, Alwetend en overal om zijn gebed te verhoren. 

Dan heb je een Afrikaanse vrouw, die Gods Woord bestudeert terwijl ze wacht op Gods antwoord. Ze mediteert veel in Gods Woord omdat ze weet dat Jezus getuigenis (het Woord van God) profetisch uitwerkt wat ze leest en uitpreekt. 

Aan tafel zie je ook een Meridiaanse man, die in slaap gevallen is. Dag en nacht, met vasten heeft Hij gebeden en nu rust hij uit terwijl God aan het werk is.

De gebedsruimte in onze leven is onze altaar om tot God te komen. Dit kan zowel in de kerk zijn als thuis als onderweg in onze geest tijdens onze weg. Ons hart is het belangrijkste altaar. 

Ik ben een Europeaanse vrouw, en ik heb heel wat gehoord van mensen hoe je moet bidden, waar en wanneer en hoeveel.

 

Prayer is very important. It is good to be disciplined in prayer. We live by grace. If you're in a place you don't know what to do, we can speak in our hearts what we want to see. If it can be found in God's Word, then it is meant for us that we may ask and desire it. God takes pleasure in bringing prosperity to His children and children's children; financially, spiritually, physically, relationally and family. The Holy Spirit urges us to pray. IF not, then there is something wrong in our life; And that is why people dare to impose laws themselves to pray. You have to pray like this or so many times…that's not what God asks. He wants you to pray out of love, out of desire, because you only expect Him to provide everything and not out of His own strength. And the Holy Spirit wakes you up for that. A 10-minute prayer can give more fire than a person praying for 2 hours. Prayer is important. But first, the relationship with God. For from there we will magnify Him and the Holy Spirit will put His desires in us for which we may pray. The Holy Spirit encourages us to pray. The greater your destiny, the more your hole prays; You want to be provided in everything, which is called intercession.

 

Bidden is heel belangrijk. Het is goed gedisciplineerd te zijn in bidden. We leven door genade. Als je in een plaats bevind dat je niet weet wat t doen, we kunnen in ons hart spreken wat we willen zien. Als het in Gods Woord terug te vinden is, dan is dat voor ons bedoeld dat we daar mogen naar vragen en verlangen. God heeft plezier om voorspoed te brengen aan Zijn kinderen en kindskinderen; financieel, spiritueel, lichamelijk, relationeel en familiaal.  De heilige Geest spoort ons aan om te bidden. ZO niet, dan is er iets mis in ons leven; En dat is waarom mensen durven zelf wetten opleggen om te gaan bidden. Je moet zo bidden of zoveel keer… dat is niet wat God vraagt. Hij wil dat je uit liefde gaat bidden, uit verlangen omdat je het van hem alleen verwacht dat Hij in alles voorziet en niet uit eigen kracht. En de Heilige Geest maakt je daar wakker voor. Een gebed van 10 minuten kan meer vuur geven dan dat iemand 2 uren bid. Het gebed is belangrijk. Maar eerst, de relatie met God. Want van daaruit gaan we Hem groot maken en zal de heilige Geest Zijn verlangens in ons leggen waarvoor we bidden mogen. De Heilige Geest vuurt ons aan om te bidden. Hoe groter je bestemming is, hoe meer je gat bidden; Je wilt in alles voorzien zijn, dat noemt dan voorbede. 

Titel: For every young (Code: A2 - 011) - 120.000, 00 €

Wanneer de HEILIGE GEEST in je lichaam woont, zal de Heilige Geest je lichaam vernieuwen en jonger en sterker maken. Bij God is er geen ouderdom. iedereen is jong. Op aarde zien we mensen, die zo vervuld zijn met de Heilige Geest, ze dat ook uitstralen.

Op een oudere leeftijd leer je wachten op God, terwijl Hij je kracht vernieuwt om te onderhandelen; Dit in samenwerking met De Leidsman; Heilige Geest.

 

When the HOLY SPIRIT lives in your body, the Holy Spirit will renew your body and make it younger and stronger. There is no old age with God. everyone is young. On earth we see people who are so filled with the Holy Spirit, they also radiate it.

At an older age you learn to wait for God, while He renews your strength to negotiate; In collaboration with the leading man; Holy Spirit.

Isaiah 40:31 King James Version (KJV)

31 But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.

 

1 m 20 / 40 cm, Vlas universeel, Acryl

1 m 20/40 cm, Flax universal, Acrylic

1. Vink

2. Kuifmees

3. Goudhaan

4. Heggenmus

5. Bonte vliegenvanger

6. Keep

7. Koolmees

 

1. Tick
2. Crested tit
3. Golden rooster
4. Dunnock
5. Pied flycatcher
6. Keep
7. Great tit

De vergadering van Belgische lofprijsvogels. The meeting of the Belgian praise birds. Code A2-036  - 200.000, 00 €

 

90 cm op 60 cm op vlasdoek, acryl

90 cm by 60 cm on flax cloth, acrylic

 

De boom in mijn werk is met Cassie verwerkt, een zoete geur en dan heb ik een laag vernis opgedaan. Cassie staat voor toewijding en Godsvrucht. Wanneer wij samen komen om God groot te maken, in gebed en lof prijs, ervaren we de eenheid in de geest van God. 

 

The tree in my work has been processed with Cassie, a sweet scent and then I applied a layer of varnish. Cassie represents dedication and godliness. When we come together to magnify God, in prayer and praise, we experience the unity in the mind of God.

 

 

Verf: Acrylic  /  Maten: H 60 cm - Br 90 cm  /  Doek: Vlas

Paints: Acrylic / Dimensions: H 60 cm - W 90 cm  / Cloth: Flax

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1756149414629968&set=pob.100007047788310&type=3&theater

De Finale Dans - The Final Dance (Code: A1 - 009) - 15.000 €

 

Dansend door het leven gaan, de finale dans. Waarom? Indien we elke dag geestelijke oorlog voeren, tegenin de wereldheersers van de duistere machten oorlog voeren in de spirituele wereld (door gebed en lofprijs en profetisch Woord), kan God ons leveren van de zege. 

EN natuurlijk het geloof in de naam Jezus; het is volbracht, ik geloof! 

 

Dancing through life, the final dance. Why? If we wage spiritual war every day, wage war against the world rulers of the dark forces in the spiritual world (by prayer and praise and prophetic Word), God can deliver us of victory.

AND of course the belief in the name Jesus; it is finished, I believe!

(32) CeCe Winans - Believe For It (Lyrics) - YouTube