Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

Profeten, zoals Ezechiël, brengen zijn boodschappen vaak op bizarre manieren over. Deze hoofdstukken bevatten een reeks profetische acties die Gods boodschap op krachtige, non-verbale manieren overbrengen. Door Gods plan voor een publiek te dramatiseren, is een profeet beter in staat de percepties, houdingen en gedragingen van de mensen te veranderen, omdat ze een uitkomst kunnen zien in plaats van zich die alleen maar voor te stellen. God gaf mij aan om Zijn Woord in mijn kunstwerken te blazen, om de atmosfeer aan te pakken. Omdat Gods engelen mijn kunstwerken lokaliseren zal er een gevecht worden uitgevoerd in het hemels gewesten om de rust, de vrede en liefde van God te garanderen. God is geen leugenaar. En ik, ik vrees mijn God te veel om daarover te liegen. 

Er zijn heel veel geloofsovertuigingen. Maar er is één weg, één waarheid en dat is Jezus Christus. De Prins van vrede, die in mijn leven troont, roept profeten op om te oordelen naar gerechtigheid. Dat houd tin, elke manifestatie van duisternis onder de voeten brengen. Jezus heeft elke duistere macht onttroont. Maar waar mensen in de atmosfeer en in hun leven negatieve uitspraken doen over hun eigen leven en gezin, produceert het satans koninkrijk. 

God is Geest. satan is ook geest. En waar de vrede van Gods Geest mag wonen, daar wordt Jezus geopenbaard met tekenen, wonderen en miracels. De innerlijke vrede komt alleen van God. Profetische mensen worden niet altijd gewaardeerd, omdat ze vurig zijn, spreken van recht en omdat ze durven spreken.

De profetische en apostolische mensen dat God voorbereid voor een tijd als deze behoort tot Zijn strategische plan. Hij gebruikt ze als Zijn strategie, als een wapen en een effectieve oorlog aks, om situaties op te lossen.

Looft de Heer mijn ziel, want Zijn goedertierenheid duur voor eeuwig!

 

Als profetisch en apostolisch artist en kunstenaar mediteer ik vaak in het Woord van God. Ik mediteer niet zoals een boeddhist mediteren. Mensen denken dat het rust geeft, maar wanneer je manifestaties ziet wat daar uit vloeit zie je vaak dat mensen geplaagd zijn met ziekten, innerlijke onvrede ervaren, en de sereniteit van liefde verdwijnt voor je naaste. 

Waar mijn kunstwerken hangen, het is een wapen om alle invloeden van duistere machten teniet te doen. De atmosfeer wordt aangepakt. Zoals je in het Bijbelboek Ezechiël kunt lezen dat de Geest van God in de wielen is, zo is de Geest van God ook in mijn kunstwerken te ervaren. Daarom mogen ze ook niet aanbeden worden, mijn kunst is een wapen van God, geen voorwerp om te aanbidden. 

(2) FIRE 10.000, - € - YouTube 

27/06/2023 Schilderen van Het leger van God. Hij blaast Zijn kracht op Zijn soldaten. De strijd om onze gemeenschap, de strijd voor de opvoeding van onze kinderen, de strijd die de vrede aangaat. God is liefde. Hij haat ongerechtigheid. Hij heeft ons de opdracht om te strijden voor vrede, gerechtigheid en tegen armoede. 

3 luik, begonnen in 2022 augustus

Mijn dagboek 2

 

 

Mijn dagboek 1

 

Sunday 24/07/2022.

 

New Season of Painting: I've been dealing with Spiritual warefar prayers and night prayers for a while; now the Holy Spirit has made it clear to me to now return to art painting and performance music, because the Spirit of God is looking for 'Kingdomminded people'.

 

I myself have the dream of God, to start a church with arts, acts, dance and entertainment, with prophetic and apostolic services, and worships.

 

The plan is already in place. The Highest praise in the Higest place

 

New creation church – Kingdom performance for worship and praise

Roeselare

Apostolic & Prophetic ministry with Divine entertainment arts

Dance – music – meditation (with Gods Word) – praise – Acting – creative activities – bible study – night prayers – open performing arts with desserts

 

Nieuw seizoen voor schilderen: Ik heb een tijdje beziggehouden met Spirituele 'warefar prayers' en nachtgebeden; nu heeft de Heilige Geest me duidelijk gemaakt om nu terug te keren naar Kunstschilderen en performance muziek, want de Geest van God is op zoek 'Kingdomminded people'. 

 

Ikzelf heb de droom van God, om een gemeente te starten met arts, acts, dans en entertainment, met profetische en apostolische diensten, en worships. 

 

Het plan ligt al klaar. The Highest praise in the Higest place

 

New creation church – Kingdom perfoRmance for worship and praise

Roeselare

Apostolische & Profetische bediening met Goddelijke entertainment arts

Dans – muziek – meditatie (met Gods Woord) – lofprijs – Acteren – creative activiteiten - bijbelstudie -  nachtgebeden – open podiumkunsten met desserts 

 

 

(Goddelijke uitnodiging spirituele bekrachtiging) (Divine Invitation Spiritual Empowerment) This music is an encouragement melody for more energy in your daily life. I heard from the throne room, the adventure of the Holy Spirit to do something with me. Waiting for something new, a new move of the Holy Spirit, full of anticipation, looking forward to new adventure... gives me new energy to fly in! Dit muziek is een bemoediging melodie voor meer energie in je dagelijks leven. Ik hoorde vanuit de troonkamer, het avontuur van de Heilige Geest om iets met mij te doen. Wachtend op iets nieuw, een nieuwe move van de Heilige Geest, vol verwachting, uitzien naar nieuwe avontuur... geeft me nieuwe energie om erin te vliegen!

While I wait until the corona is gone, for the puppet theatre, I started make relaxationmusic. https://www.youtube.com/watch?v=zH0slLm2_X8 

Intussen, wanneer ik aan het wachten ben, tot de corona weg is, ben ik relaxatie muziek aan het maken. 

 

Abonneer je en geniet bij elk performance ik in de toekomst post op deze you tube kanaal. 

Subscribe and enjoy every performance I post on this you tube channel in the future.

 

19/september/2021 volwassen poppen zijn klaar, de kat en hond zijn gereed, nu nog de kleren ontwerpen van 4 kindjes voor poppenkast 

19/september/2021 adult dolls are ready, the cat and dog are ready, now clothes the designs of 4 children for puppet show

*** >>> Maaike Lamsens - Portefolio <<< *** Poppentheater voor 'KIDS' 

Met deze poppentheater wil ik educatief de kinderen entertainen op de christelijk waarden en normen van het leven. Hoe we met elkaar omgaan in respect en eerbied voor elkaar. Kinderen zien te vaak verkeerde beelden op televisie. Werkende ouders zijn blij dat ze even kunnen neerzitten en vaak worden kinderen voor de televisie gezet. Met mijn programma wil ik kinderen verleiden om naar deze poppentheater te kijken en luisteren. 

Er zal een opa zijn, die oma heeft verloren. Hoe ga je daar mee om? Want de tante die gescheiden is , heeft opa opgevangen bij haar thuis. EN tante heeft ook een dochter. 

Er is een lelijke buurman die geen fatsoen heeft en brutaal is tegen kinderen.

Er is een Algerijn die geen zin heeft om Nederlands te verstaan, doch hij is vriendelijk en ziet graag kinderen.

Er is een politieagent, beste vriend van een gezin waar het zal afspelen, die ook het laatste nieuws brengt van wat er gaan is. 

De familie, waar het verhaal zal afspelen heeft 2 kinderen. En van de beste vriendjes, is een zwart jongetje. Hun ouders zijn vluchtelingen die naar België zijn overgevlogen, en ze hebben 3 van de 5 kinderen verloren in de oorlog. Hun oudste dochter die hier niet te zien zal zijn, maar wel eens besproken, is gehuwd. EN Jonathan, zal het beste vriendje zijn van David. EN beiden zijn het 2 avonturiers met soms deugnietige streken. Het zal dus allemaal draaien om 2 kinderen, de hoofdrolspelers. David heeft nog een zus. 

Er wordt een voorprogramma aan gekoppeld: een kat en hond die de inleiding zal doen, en ook de wekelijkse grappen die door kinderen worden opgestuurd voorgelezen. 

Ik doe mijn best om binnenkort alles voor te stellen. De Here zal de juiste 

acteurs sturen. Ik heb 7 acteurs nodig voor mijn team. De inkomsten zal gedeeld worden bij opbrengt van streamen op you tube. 

Deze poppentheater zal ook tot de entertainment behoren van de lofprijskerk te Roeselare, New creation church. Na deze afwerking van poppen, zullen mijn jongste dochter en ik starten met relaxatie muziek die ook een onderdeel zal worden van onze lofprijsgemeente, om tijdens fase van rust, Het Woord van God zal worden gesproken, geprofeteerd over hun leven.

Ik weet dat God al mijn dromen laat uitkomen, want ik sta in de bres voor mij  stad Roeselare, om de creatieve momenten, die God zelf beleefde toen Hij alles schiep naar Zijn aard en gelijkenis, hemel en aarde, echt te beleven in tijd van onrust, angst en geweld. Moge deze gemeente een plaats zijn om een ontmoeting met God. Want ik leef voor Hem. 

With this puppet theater I want to educationally entertain the children on the Christian values ​​and norms of life. How we treat each other with respect and reverence for each other. Children too often see wrong images on television. Working parents are happy that they can sit down for a while and often children are put in front of the television. With my program I want to tempt children to watch and listen to this puppet theater.

There will be a grandpa who lost grandma. How do you deal with that? Because the aunt who is divorced has taken care of grandpa at her home. AND aunt also has a daughter.

There is an ugly neighbor who has no decency and is rude to children.

There is an Algerian who does not want to understand Dutch, but he is friendly and loves children.

There is a police officer, best friend of a family where it will play, who also brings the latest news of what is going on.

The family where the story will take place has 2 children. One of the best friends is a black boy. Their parents are refugees who have flown to Belgium, and they lost 3 out of 5 children in the war. Their eldest daughter, who will not be seen here, but has been discussed, is married. AND Jonathan, will be David's best friend. AND both are 2 adventurers with sometimes mischievous tricks. So it will all revolve around 2 children, the protagonists. David has another sister.

It comes with a support act: a cat and dog who will do the introduction, as well as the weekly jokes sent in by children.

I'll do my best to introduce everything soon. The Lord will be the right one

send actors. I need 7 actors for my team. The income will be shared with the proceeds from streaming on you tube.

This puppet theater will also be part of the entertainment of the praise church in Roeselare, New creation church. After this finishing of dolls, my youngest daughter and I will start with relaxation music that will also become a part of our church of praise, during the rest phase, The Word of God will be spoken, prophesied about their lives.

I know that God makes all my dreams come true, because I stand in the gap for my city of Roeselare, to really experience the creative moments, which God Himself experienced when He created everything after His kind and likeness, heaven and earth, in the time of anxiety, fear and violence. May this church be a place to meet with God. Because I live for Him.

Papa van David TOMAS

Papa van Jonathan SEFANIA

Opa VICTOR

Mama van David INGEBORG

Mama van Jonathan EMMANUELA 

Juffrouw MIEKE

TUFIK de Algerijn

Lelijke buurman 

Suikertante INGRID

Postman TOM

Politie RIK

(17) Poppentheater, OPROEP ! - YouTube. I look for actors to start theater for kids 

 

Here, some examples of my puppets! 

 

https://youtu.be/rJste7ve_GM

https://youtu.be/i6FcBcocn34

 

 

 

 

 

17/06/2021

I believe in the visions God gives me, to create jobs in the artistic world, to bring the worshipchurch I saw from the Kingdom of heaven in earth. 

Somewhere, there are buildings I will buy. Im a builder. Im a creator. Im a designer. And the husband that is coming now, has study the right  administration diplomic college, to partner with me. God knows who to send to work together.with me who also will do what God says to do.

 

A relation is not about love only, its also has a purpose. God bring this husband in my life now, Im very exiting !

I noticed in a map, what i want to do in my city. I want to create more than 300 jobs and it will be more. 

THis dolls i to create 10 jobs, and more if it must be translated by other actors. It's a beginning, small beginning.

I want to start theater for childeren with these dolls. I already have 11 heads, I must makes also 4 childeren and a cat and a dog. SO, i takes work. But Im a builder, a creator, a designer. 

 

I missed my studies in the past because I didn't know what was inside of me. Now, since Im home on rest , from a big burn - out, I create artistic jobs, and will do more. Gods dream for my life is not only, to get me out of poverty, its also, to be a blessing for poor people and people who wants to move forward. That's how I see , to rise up the worshipchurch, without religion, just Jesus in the center of our praise, in dance, in singing, in acting of theater , to bring this performance in my city. 

I want to create a fabric for fabrics, make design articles for bedrooms, livingrooms, like pellows and also table clothes with biblical texts on, or nice and softy creation picters. So many ideas, ...

Than have a storehouse for it and a mailorder administration network... Oh my God! Everything I see, to do, my husband will be the right man for is, and I design it.

I love my God. I promissed my God to do, what He gives in my heart to do. Not my will, His will, and He has put desires in me to do and I said YES to my God, I will. 

 

I believe in restoration, in blessings, in dreams and visions, 

because

Gods vision is alive in me. I want to bring what i see in heaven, to earth, like Jesus told us to pray. 

 

And sure, there will be people who are laughing. But this vision is alive and full of fire. No one will quench it, because it is born of God. And even when my parent say, that I m not realitisc to have such dreams, than I know, this is the right thing. Because without struggle, we not learn to fight. And when we pass trough it, we are strong to create what God says to do.

Im a woman of faith. God looks to the heart of people , and seek a way how to bless them; I waiting for Him. He will send someone to bless me, who believe in me what I want to create, with the people God send in my life. Working together, live together, and bring it to pass 

 

God bless you!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben al een tijdje bezig met iets geweldigs. Binnenkort geef ik meer uitleg. 

Volgende maand zal ik ook beginnen met mijn jongste dochter, eigen performance meditatie muziek, vanuit de zaligheid , de rust en de liefde en de kracht van de Heilige Geest om hertstel te genieten in je lichaam en leven. Ik zegen jullie, die van mijn werken houden en koesteren. 

 

 

I've been working on something great for a while. I will explain more soon.

Next month I will also start with my youngest daughter, own performance meditation music, from the bliss, the peace and the love and the power of the Holy Spirit to enjoy recovery in your body and life. I bless you who love and cherish my works.

Het Hof van Eden ... progresssssss

 

With so much love and pleasure, how I imagine when God created Eden for Adam and Eve, they rested by ocean in the evening and were so happy. I have put myself in it with my financee. Because, the Lord restores my life. Everything what the devil has stolen from me, I have call it back; 7 fold RESTORATION in Jesus name. 

Het hof van Eden. Nog niet af. Met olieverf

The garden of Eden. Not finished yet. With oil paint

'k Heb het werk verbeterd. Want ik had een tijdje niet meer met olieverf geschilderd en lukt dat beter. Ziehier mijn verbeterd werk

Maart 2021

I've improved the work. Because I had not painted with oil paint for a while and that works better. Here is my improved work

MARS 2021

Met olieverf geschilderd - Painted with oil paint

Zebra's en een baby olifantje voor mijn mama 

Zebras and a baby elephant for my mom

 

Butterflies for my mother 

22/09/2020 dinsdag,

 

Afwerking met gouden baadjes

Finishing with golden sheet leaf

Bij antiek, om lak en verf te verwijderen, gebruik ik een eenvoudig systeem: een nagel set apparaat. 

Make something new with antiek. 

Van mijn mama heb ik jaren geleden een kunstwerk gekregen, een hand met een baby erin. Ik had een moeilijke periode door te maken en met dit knap stukje kunst werd ik eraan herinnerd, op God te vertrouwen, dat Hij mij in Zijn hand had. Nu heb ik dit met bladgoud belegd. Door de coronatijden wordt alles vertraagd. Maar mijn creativiteit stopt niet, te doen, wat in mij n hart is. Onze God heeft ons die creativiteit gegeven en we mogen Hem daarmee eren. 

 

Years ago, my mom gave me a work of art, a hand with a baby in it. I was going through a short period and with this clever piece of art I was reminded to trust in God that He had me in His hand. Now I have covered this with gold leaf. The corona times slow everything down. But my creativity doesn't stop doing what is in my heart. Our God has given us that creativity and we may honor Him with it.

 

Oefening Harp En Fluit
Audio – 2,5 MB 640 downloads

My daughter is at home. Now we are going to practice harp and flute. We talked about it. We will make meditation music. Then I am also looking to record Bible texts. This meditation music comes from heaven, I hear in my soul and mind which notes I have to write down. It is designed to come to rest and in a divine atmosphere. This meditation music is inspired by the Holy Spirit. I hope to be able to submit it in September. I also need a good flute for it This one cost 200 €, so very cheap for a flute. When I got a new one, a better in sound, than I will play like angels play in heaven. 

Mijn dochter is thuis. Nu gaan we harp en fluit oefenen. We hebben erover gepraat. We zullen meditatie muziek maken. Dan kijk ik er ook voor om bijbelteksten in te spreken. Deze meditatie muziek komt uit de hemel, ik hoor in mijn ziel en geest welke noten ik moet noteren. Het is ontworpen om in rust en in een goddelijke sfeer te komen. Deze meditatiemuziek is geïnspireerd door de Heilige Geest. Ik hoop het voor te kunnen leggen in september. Ik heb er ook een goede fluit voor nodig. Deze ene kust 200 €, dus erg goedkoop voor een fluit. Als ik een nieuwe heb, een beter geluid, dan zal ik spelen zoals engelen in de hemel spelen.

*** >>> Maaike Lamsens - Portefolio <<< ***

My art is Anointed, given by God trough Jesus Christ and Holy Spirit inspired; it's an overflow of time spent in God's presence and fellowship with the Holy Spirit. With thanksgiving, praises and worship, even in my fasting, and listen to bible studies, I was painting  with fire of the Holy SPirit, and other moments with the kindness and peace of God.

I pray you will be drawn to the love of God in Christ Jesus, you will experience a peace that pass all understanding, you will experience healing from your sickness, and May the peace of God which surpasses all understanding guard your heart and mind as you look to my works. Amen!

There where my art hangs out,  the atmosphere changes in Godly present. Peace, love and faitfulness are my favors. Faith changes everything, but you need love and the peace of God to create something in your life that is impossible to make it possible.  That is kingdom faith.  

Blessings x

 

Mijn kunst is gezalfd, door God gegeven door Jezus Christus en geïnspireerd door de Heilige Geest; het is een overvloed aan tijd doorgebracht in Gods aanwezigheid en gemeenschap met de Heilige Geest. Met dankzegging, lofprijs en aanbidding, zelfs in mijn vasten, en luisterend naar bijbelstudies, schilderde ik met vuur van de Heilige Geest en andere momenten met de vriendelijkheid en vrede van God.


Ik bid dat je aangetrokken wordt tot de liefde van God in Christus Jezus, je zult een vrede ervaren die alle begrip te boven gaat, je zult genezing ervaren van je ziekte, en moge de vrede van God die alle begrip overtreft je hart en geest bewaken terwijl je kijk naar mijn werken. Amen!
Daar waar mijn kunst rondhangt, verandert de sfeer in Goddelijk heden. Vrede, liefde en trouw zijn mijn gunsten. Geloof verandert alles, maar je hebt liefde en de vrede van God nodig om iets in je leven te creëren dat onmogelijk is om het mogelijk te maken. Dat is koninkrijksgeloof.


Zegeningen x

 

Dit is nog een werkje van mij, op hout geschilderd met olieverf. 

This is another work of mine, painted on wood with oil paint.

https://www.instagram.com/p/B_fRsD3nkuK/

 Nu ben ik bezig met het onderwerp: De Zegekroon. Jezus heeft de zege behaald aan het kruis op Golgotha. Daardoor mogen wij in geloof verklaren, dat de Coronavirus geen macht heeft over ons. Maar ook alle situaties. 

Now I am working on the subject: The Victory Crown. Jesus won the cross on Calvary. Therefore we may declare in faith that the Coronavirus has no power over us. But also all situations.

 

Rating: 5 sterren
1 stem
Rating: 5 sterren
2 stemmen

We have a God of miracels. ALl what we can find in the Word of God (bible); we can have it. Just have faith in it and proclame His Word for your life. I do also. 

Bij dag in de woonkamer. By day, in the living room.

Bij avond in de woonkamer . By evening in the living room.

Rating: 5 sterren
1 stem

SECRET HIDING PLACE

ART MARKT ROESELARE - BELGIUM

7  -  8 september 2019

 

1 Chronicles 29:1-19 New King James Version (NKJV)

Offerings for Building the Temple

29 Furthermore King David said to all the assembly: “My son Solomon, whom alone God has chosen, is young and inexperienced; and the work is great, because the [a]temple is not for man but for the Lord God. Now for the house of my God I have prepared with all my might: gold for things to be made of gold, silver for things of silver, bronze for things of bronze, iron for things of iron, wood for things of wood, onyx stones, stones to be set, glistening stones of various colors, all kinds of precious stones, and marble slabs in abundance. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house, my own special treasure of gold and silver: three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven thousand talents of refined silver, to overlay the walls of the houses; the gold for things of gold and the silver for things of silver, and for all kinds of work to be done by the hands of craftsmen. Who then is willing to [b]consecrate himself this day to the Lord?”

Then the leaders of the fathers’ houses, leaders of the tribes of Israel, the captains of thousands and of hundreds, with the officers over the king’s work, offered willingly. They gave for the work of the house of God five thousand talents and ten thousand darics of gold, ten thousand talents of silver, eighteen thousand talents of bronze, and one hundred thousand talents of iron. And whoever had precious stones gave themto the treasury of the house of the Lord, into the hand of Jehiel[c] the Gershonite. Then the people rejoiced, for they had offered willingly, because with a loyal heart they had offered willingly to the Lord; and King David also rejoiced greatly.

David’s Praise to God

10 Therefore David blessed the Lord before all the assembly; and David said:

 

“Blessed are You, Lord God of Israel, our Father, forever and ever.
11 Yours, O Lord, is the greatness,
The power and the glory,
The victory and the majesty;
For all that is in heaven and in earth is Yours;
Yours is the kingdom, O Lord,
And You are exalted as head over all.
12 Both riches and honor come from You,
And You reign over all.
In Your hand is power and might;
In Your hand it is to make great
And to give strength to all.

 

 

13 “Now therefore, our God,
We thank You
And praise Your glorious name.
14 But who am I, and who are my people,
That we should be able to offer so willingly as this?
For all things come from You,
And [d]of Your own we have given You.
15 For we are [e]aliens and [f]pilgrims before You,
As were all our fathers;
Our days on earth are as a shadow,
And without hope.

 

16 “O Lord our God, all this abundance that we have prepared to build You a house for Your holy name is from Your hand, and is all Your own. 17 I know also, my God, that You test the heart and have pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of my heart I have willingly offered all these things; and now with joy I have seen Your people, who are present here to offer willingly to You. 18 O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, our fathers, keep this forever in the intent of the thoughts of the heart of Your people, and fix their heart toward You. 19 And give my son Solomon a loyal heart to keep Your commandments and Your testimonies and Your statutes, to do all these things, and to build the [g]temple for which I have made provision.”

 

Last year in March I had a vision during my fasting period, to start a worship church for praise with a dessert bistro attached to it and an open podium for praise. That is why I am selling my artwork at a good price to buy this building that God gives me. Wherever my works hang, they are blessed and anointed. Glory to God! We are going to fight poverty and bless those who bless those who need blessing.

 

NEDERLANDS

1 Kronieken 29: 1-19

De bijdrage voor de tempelbouw

1 Daarop zeide koning David tot de gehele gemeente: Mijn zoon Salomo, de enige, door God verkoren, is nog een tengere knaap, en het werk is groot, want deze burcht is niet voor een mens bestemd, maar voor de Here God. 2Daarom heb ik, zoveel ik vermocht, gereedgelegd voor het huis van mijn God: goud voor de gouden, zilver voor de zilveren, koper voor de koperen, ijzer voor de ijzeren, hout voor de houten voorwerpen, chrysoprasen en vulstenen, zwarte en kleurige stenen, allerlei edelgesteente en wit marmer in menigte. 3Maar nu schenk ik nog bovendien, uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit, aan het huis van mijn God, behalve wat ik voor het heiligdom heb gereedgelegd: 4drieduizend talenten goud, goud van Ofir, en zevenduizend talenten gelouterd zilver, om de muren der gebouwen te overtrekken; 5goud voor de gouden en zilver voor de zilveren voorwerpen, en voor alles wat door de handwerkslieden wordt gemaakt. Wie verklaart zich nu bereid, om heden de Here zijn gave te schenken?

6Toen verklaarden zich daartoe bereid de oversten der families, de oversten van Israëls stammen, de oversten over duizend en honderd en de oversten over het werk des konings; 7zij gaven voor de dienst van het huis Gods vijfduizend talenten goud en tienduizend darieken; tienduizend talenten zilver; achttienduizend talenten koper en honderdduizend talenten ijzer. 8Wie edelstenen bij zich had, gaf die, voor de schat van het huis des Heren, in handen van de Gersoniet Jechiël. 9Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Here; ook koning David verheugde zich met grote vreugde.

Loflied van David

10Toen prees David de Here ten aanschouwen van de gehele gemeente, en David zeide: Geprezen zijt Gij, Here, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 11Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. 12Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.

13Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. 14Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand. 15Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen; als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop. 16Here, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles. 17Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht. 18Here, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U. 19En geef mijn zoon Salomo een volkomen toegewijd hart, opdat hij uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen onderhoudt, het alles volbrengt, en de burcht, die ik heb ontworpen, bouwt.

 

Vorig jaar in maart kreeg ik een visioen tijdens mijn vastenperiode, om een worship kerk te starten voor lofprijs met aan dessert bistro eraan verbonden en open podium voor lofprijs. Dat is de reden waarom ik mijn kunstwerken verkoop voor een goede prijs, om dit gebouw te kopen dat God me geeft. Waar mijn werken ook hangen, ze zijn gezegend en gezalfd. Glory aan God! Wij gaan de armoede bestrijden en zegenen wie zegenen wie zegen nodig heeft.

 

SHEMA ISRAEL

A finished piece. Those Hebrew letters means SHEMA ISRAEL

In this work I have added sand to the paint. This points to the promise that God made to Abraham:

Genesis 15:1-7 New King James Version (NKJV)

God’s Covenant with Abram

15 After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, “Do not be afraid, Abram. I am your shield, [a]your exceedingly great reward.”

But Abram said, “Lord God, what will You give me, seeing I [b]go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus?” Then Abram said, “Look, You have given me no offspring; indeed one[c] born in my house is my heir!”

And behold, the word of the Lord came to him, saying, “This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir.” Then He brought him outside and said, “Look now toward heaven, and count the stars if you are able to number them.” And He said to him, “So shall your descendants be.”

And he believed in the Lord, and He accounted it to him for righteousness.

Then He said to him, “I am the Lord, who brought you out of Ur of the Chaldeans, to give you this land to inherit it.”

 

Genesis 17:1-8 New King James Version (NKJV)

The Sign of the Covenant

17 When Abram was ninety-nine years old, the Lord appeared to Abram and said to him, “I am [a]Almighty God; walk before Me and be blameless. And I will make My covenant between Me and you, and will multiply you exceedingly.” Then Abram fell on his face, and God talked with him, saying: “As for Me, behold, My covenant is with you, and you shall be a father of [b]many nations. No longer shall your name be called [c]Abram, but your name shall be [d]Abraham; for I have made you a father of [e]many nations. I will make you exceedingly fruitful; and I will make nations of you, and kings shall come from you. And I will establish My covenant between Me and you and your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant, to be God to you and your descendants after you. Also I give to you and your descendants after you the land in[f] which you are a stranger, all the land of Canaan, as an everlasting possession; and I will be their God.”

 

Genesis 22  

17 blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore; and your descendants shall possess the gate of their enemies.

Genesis 32

 

12 For You said, ‘I will surely treat you well, and make your descendants as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.’ ”

 

In that candlestick you also see symbolic representations characteristic of Israel: grapes, pomegranate, figs, the David's harp, the temple, and finally the Star of David

 

This work has a size of 40 cm by 80 cm

 

I would like to give them as a gift to the synagogue in Brussels. Here my brother-in-law will inform about it.

 

 

Een afgewerkt stuk. Die Hebreeuwse letters betekenen SHEMA ISRAEL

In dit werk heb ik zand bij de verf eraan toegevoegd. Dit wijst op de belofte dat God aan Abraham deed:

Genesis 15:1-7

1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2 ‘HEER, mijn God, ‘antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3 U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4 Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel, ‘zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6 Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. 7 Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’

Genesis: 17: 1-8

1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 3 Abram boog zich diep neer en God sprak: 4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. 6 Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’ 

 

Genesis 22

17 zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. 

Genesis 32

12 Gij toch hebt gezegd: Ik zal u zeker weldoen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. 

 

In die kandelaar zie je ook symbolische weergaven kenmerkend aan Israël: druiven, granaatappel, vijgen, de Davids harp, de tempel, en tenslotte de Davidsster

 

Dit werk heeft een afmeting van 40 cm op 80 cm

Flax cloth - Acrylic + sand

80 cm by 40 cm

Vlasdoek - Acryl + zand

80 cm op 40 cm 

 

Graag wil ik ze als geschenk geven aan d synagoge te Brussel. Hier zal mijn schoonbroer ernaar informeren. 

https://www.youtube.com/watch?v=gZQb-35dDcU&t=29624s

 

 

Mijn creatieve papa

Niet meer te verkrijgen

Romantiek: Voeten bij maanlicht aan zee. - Romance: Feet by moonlight by the sea.

 

 

Onderschat het schilderen van een harp niet. 

Hemels muziek waarvan ik hou ; dit doet me wegdromen naar een bovennatuurlijke bestemming, dansend in de voorhoven in Gods Koninkrijk 

EXPO 

 

BUREN BIJ KUNSTENAARS

KASTEELSTRAAT 103, 8800 ROESELARE

op 20 / 10 / 2018 van 14 u - 20 u (zaterdag)

op 21 / 10 / 2018 van 14 u - 18 u (zondag)

+

BISTRO De Koornbloem (EXPO: ALLE DAGEN)

Adres: Markt 30, 8920 Langemark-Poelkapelle
 
 • donderdag 09:00–20:00
 • vrijdag09:00–21:00
 • zaterdag09:00–21:00
 • zondag10:00–21:00
 • Gesloten maandag & dinsdag
 • woensdag 07:30–20:00

 

Mijn project; gestart in 2016 en in 2017 mijn laatste schets gemaakt. Gisteren, heb ik een mooie pand gaan bezoeken en dit bevalt mij zeer! Daar kan ik in alle vrijheid alles afwerken waar ik mee begonnen ben en me uitleven, zelfs lofprijs en gospel avonden geven voor degenen die er graag aan willen deelnemen. 

(24/08/2018) PROJECT: BELGIUM WHITE; de 9 vruchten van de Heilige Geest. 9 gezichten op 1m 80 / 1 m 80. Deze werken worden afgewerkt op mijn nieuw verblijfplaats. Deze doeken worden opgespannen op 1 m 65 / 1 m 65, museummodel. 

 1. Liefde
 2. Vreugde
 3. Vrede
 4. Geduld
 5. Vriendelijkheid (of: goedertierenheid)
 6. Goedheid
 7. Geloof (of: trouw, of: vertrouwen)
 8. Zachtmoedigheid
 9. Zelfbeheersing

Officieel ben ik gestopt met markten Roeselare. Ik ondervond schade aan mijn sieraden. De beslissing is gevallen op internetverkoop. Thuis zijn ze netjes ingepakt, gesorteerd en klaar om te verzenden. 

Ik doe wel kunstmarkten. Op 1 en  2 september 2018 (zaterdag en zondag) doe ik de kunstmarkt op Roeselare van 10 u tot 18 u. 
Vriendelijke groeten, en hopelijk tot dan voor een fijn gesprek.

Maaike Lamsens

 

Zaterdag 23 juni, zondag 24 juni & maandag 25 juni batjes Roeselare.

Als artist sta in de Zuidstraat van Roeselare. Wees welkom en wees blij; wij vieren batjesfeesten ;-)

 

 

 

Zonnebatjes in de gemeente Zonnebeke op zondag 3 juni 2018

Hoi hoi, ik sta met mijn juwelenkunst. Je kunt me opzoeken en mijn werken bewonderen. Gods zegen!

 

 

 

Bij goed weer, kunt u mij meestal elke dinsdag ochtend vinden op de markt van Roeselare van 8 u tot 12 u. Vanaf 3 april 2018. 

Oorbellen (ambacht werk)

Halskettingen (ambacht werk)

Kleurboeken (hand getekend)

Parels in oesters (zelfgemaakt met pastorale teksten)

 

 

 

 

 

 

 

 

Buren bij kunstenaars

20 okt. 2017 14:00

Opendeurdag, weekend, 20 & 21 oktober 2017 zaterdag: 14 u - 20 u zondag: 14 u - 21 u Kennismaking met de kunstenaar. Er zullen werken tentoongesteld worden. Aanwezigen worden verwelkomt met een hapje, versnaperingen en drank.

OPENDEURDAG : Buren bij kunstenaars

21 oktober 2017 , 14 u - 20 u   &    22 oktober 2017 , 14 u - 18 u

Kasteelstraat 103 , 8800 Roeselare (West-Vlaanderen)

Enkele van mijn werken zijn te bezichtigen in de Koornbloem te Langemark; september & oktober & november 2017 & 2018

 

https://www.dekoornbloemlangemark.be/

https://www.facebook.com/DeKoornbloemLangemark/https://www.facebook.com/DeKoornbloemLangemark/ 

Some of my works can be seen in the Koornbloem in Langemark; September & October & November 2017 & 2018

Certaines de mes œuvres peuvent être vues dans le Koornbloem de Langemark; Septembre et octobre et novembre 2017 & 2018

Huiselijk creativiteit - ART 

Maaike Lamsens: foto's - photos

Vele persoonlijke foto's zijn genomen dankzij Kristien Devlies. 

Het gebeurt dat ik enkele modellen  uit een foto pik om te schilderen. Dit via Paul Dedeyne (vb. Spaanse dans) en Joke Renier (deurslot).

 

Many personal photos have been taken thanks to Kristien Devlies.
It happens that I use any models or take a picture to paint; Paul Dedeyne (Spanish dance) and Joke Renier (door lock).