Butterflies for my mother 

22/09/2020 dinsdag,

 

Afwerking met gouden baadjes

Finishing with golden sheet leaf

Bij antiek, om lak en verf te verwijderen, gebruik ik een eenvoudig systeem: een nagel set apparaat. 

Make something new with antiek. 

Van mijn mama heb ik jaren geleden een kunstwerk gekregen, een hand met een baby erin. Ik had een moeilijke periode door te maken en met dit knap stukje kunst werd ik eraan herinnerd, op God te vertrouwen, dat Hij mij in Zijn hand had. Nu heb ik dit met bladgoud belegd. Door de coronatijden wordt alles vertraagd. Maar mijn creativiteit stopt niet, te doen, wat in mij n hart is. Onze God heeft ons die creativiteit gegeven en we mogen Hem daarmee eren. 

 

Years ago, my mom gave me a work of art, a hand with a baby in it. I was going through a short period and with this clever piece of art I was reminded to trust in God that He had me in His hand. Now I have covered this with gold leaf. The corona times slow everything down. But my creativity doesn't stop doing what is in my heart. Our God has given us that creativity and we may honor Him with it.

 

Oefening Harp En Fluit
Audio – 2.5 MB 80 downloads

My daughter is at home. Now we are going to practice harp and flute. We talked about it. We will make meditation music. Then I am also looking to record Bible texts. This meditation music comes from heaven, I hear in my soul and mind which notes I have to write down. It is designed to come to rest and in a divine atmosphere. This meditation music is inspired by the Holy Spirit. I hope to be able to submit it in September. I also need a good flute for it This one cost 200 €, so very cheap for a flute. When I got a new one, a better in sound, than I will play like angels play in heaven. 

Mijn dochter is thuis. Nu gaan we harp en fluit oefenen. We hebben erover gepraat. We zullen meditatie muziek maken. Dan kijk ik er ook voor om bijbelteksten in te spreken. Deze meditatie muziek komt uit de hemel, ik hoor in mijn ziel en geest welke noten ik moet noteren. Het is ontworpen om in rust en in een goddelijke sfeer te komen. Deze meditatiemuziek is geïnspireerd door de Heilige Geest. Ik hoop het voor te kunnen leggen in september. Ik heb er ook een goede fluit voor nodig. Deze ene kust 200 €, dus erg goedkoop voor een fluit. Als ik een nieuwe heb, een beter geluid, dan zal ik spelen zoals engelen in de hemel spelen.

*** >>> Maaike Lamsens - Portefolio <<< ***

My art is Anointed, given by God trough Jesus Christ and Holy Spirit inspired; it's an overflow of time spent in God's presence and fellowship with the Holy Spirit. With thanksgiving, praises and worship, even in my fasting, and listen to bible studies, I was painting  with fire of the Holy SPirit, and other moments with the kindness and peace of God.

I pray you will be drawn to the love of God in Christ Jesus, you will experience a peace that pass all understanding, you will experience healing from your sickness, and May the peace of God which surpasses all understanding guard your heart and mind as you look to my works. Amen!

There where my art hangs out,  the atmosphere changes in Godly present. Peace, love and faitfulness are my favors. Faith changes everything, but you need love and the peace of God to create something in your life that is impossible to make it possible.  That is kingdom faith.  

Blessings x

 

Mijn kunst is gezalfd, door God gegeven door Jezus Christus en geïnspireerd door de Heilige Geest; het is een overvloed aan tijd doorgebracht in Gods aanwezigheid en gemeenschap met de Heilige Geest. Met dankzegging, lofprijs en aanbidding, zelfs in mijn vasten, en luisterend naar bijbelstudies, schilderde ik met vuur van de Heilige Geest en andere momenten met de vriendelijkheid en vrede van God.


Ik bid dat je aangetrokken wordt tot de liefde van God in Christus Jezus, je zult een vrede ervaren die alle begrip te boven gaat, je zult genezing ervaren van je ziekte, en moge de vrede van God die alle begrip overtreft je hart en geest bewaken terwijl je kijk naar mijn werken. Amen!
Daar waar mijn kunst rondhangt, verandert de sfeer in Goddelijk heden. Vrede, liefde en trouw zijn mijn gunsten. Geloof verandert alles, maar je hebt liefde en de vrede van God nodig om iets in je leven te creëren dat onmogelijk is om het mogelijk te maken. Dat is koninkrijksgeloof.


Zegeningen x

 

Klik hier om een tekst te typen.

Dit is nog een werkje van mij, op hout geschilderd met olieverf. 

This is another work of mine, painted on wood with oil paint.

https://www.instagram.com/p/B_fRsD3nkuK/

 Nu ben ik bezig met het onderwerp: De Zegekroon. Jezus heeft de zege behaald aan het kruis op Golgotha. Daardoor mogen wij in geloof verklaren, dat de Coronavirus geen macht heeft over ons. Maar ook alle situaties. 

Now I am working on the subject: The Victory Crown. Jesus won the cross on Calvary. Therefore we may declare in faith that the Coronavirus has no power over us. But also all situations.

 

Rating: 5 sterren
1 stem
Rating: 5 sterren
2 stemmen

We have a God of miracels. ALl what we can find in the Word of God (bible); we can have it. Just have faith in it and proclame His Word for your life. I do also. 

Bij dag in de woonkamer. By day, in the living room.

Bij avond in de woonkamer . By evening in the living room.

Rating: 5 sterren
1 stem

SECRET HIDING PLACE

ART MARKT ROESELARE - BELGIUM

7  -  8 september 2019

 

1 Chronicles 29:1-19 New King James Version (NKJV)

Offerings for Building the Temple

29 Furthermore King David said to all the assembly: “My son Solomon, whom alone God has chosen, is young and inexperienced; and the work is great, because the [a]temple is not for man but for the Lord God. Now for the house of my God I have prepared with all my might: gold for things to be made of gold, silver for things of silver, bronze for things of bronze, iron for things of iron, wood for things of wood, onyx stones, stones to be set, glistening stones of various colors, all kinds of precious stones, and marble slabs in abundance. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house, my own special treasure of gold and silver: three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven thousand talents of refined silver, to overlay the walls of the houses; the gold for things of gold and the silver for things of silver, and for all kinds of work to be done by the hands of craftsmen. Who then is willing to [b]consecrate himself this day to the Lord?”

Then the leaders of the fathers’ houses, leaders of the tribes of Israel, the captains of thousands and of hundreds, with the officers over the king’s work, offered willingly. They gave for the work of the house of God five thousand talents and ten thousand darics of gold, ten thousand talents of silver, eighteen thousand talents of bronze, and one hundred thousand talents of iron. And whoever had precious stones gave themto the treasury of the house of the Lord, into the hand of Jehiel[c] the Gershonite. Then the people rejoiced, for they had offered willingly, because with a loyal heart they had offered willingly to the Lord; and King David also rejoiced greatly.

David’s Praise to God

10 Therefore David blessed the Lord before all the assembly; and David said:

 

“Blessed are You, Lord God of Israel, our Father, forever and ever.
11 Yours, O Lord, is the greatness,
The power and the glory,
The victory and the majesty;
For all that is in heaven and in earth is Yours;
Yours is the kingdom, O Lord,
And You are exalted as head over all.
12 Both riches and honor come from You,
And You reign over all.
In Your hand is power and might;
In Your hand it is to make great
And to give strength to all.

 

 

13 “Now therefore, our God,
We thank You
And praise Your glorious name.
14 But who am I, and who are my people,
That we should be able to offer so willingly as this?
For all things come from You,
And [d]of Your own we have given You.
15 For we are [e]aliens and [f]pilgrims before You,
As were all our fathers;
Our days on earth are as a shadow,
And without hope.

 

16 “O Lord our God, all this abundance that we have prepared to build You a house for Your holy name is from Your hand, and is all Your own. 17 I know also, my God, that You test the heart and have pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of my heart I have willingly offered all these things; and now with joy I have seen Your people, who are present here to offer willingly to You. 18 O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, our fathers, keep this forever in the intent of the thoughts of the heart of Your people, and fix their heart toward You. 19 And give my son Solomon a loyal heart to keep Your commandments and Your testimonies and Your statutes, to do all these things, and to build the [g]temple for which I have made provision.”

 

Last year in March I had a vision during my fasting period, to start a worship church for praise with a dessert bistro attached to it and an open podium for praise. That is why I am selling my artwork at a good price to buy this building that God gives me. Wherever my works hang, they are blessed and anointed. Glory to God! We are going to fight poverty and bless those who bless those who need blessing.

 

NEDERLANDS

1 Kronieken 29: 1-19

De bijdrage voor de tempelbouw

1 Daarop zeide koning David tot de gehele gemeente: Mijn zoon Salomo, de enige, door God verkoren, is nog een tengere knaap, en het werk is groot, want deze burcht is niet voor een mens bestemd, maar voor de Here God. 2Daarom heb ik, zoveel ik vermocht, gereedgelegd voor het huis van mijn God: goud voor de gouden, zilver voor de zilveren, koper voor de koperen, ijzer voor de ijzeren, hout voor de houten voorwerpen, chrysoprasen en vulstenen, zwarte en kleurige stenen, allerlei edelgesteente en wit marmer in menigte. 3Maar nu schenk ik nog bovendien, uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit, aan het huis van mijn God, behalve wat ik voor het heiligdom heb gereedgelegd: 4drieduizend talenten goud, goud van Ofir, en zevenduizend talenten gelouterd zilver, om de muren der gebouwen te overtrekken; 5goud voor de gouden en zilver voor de zilveren voorwerpen, en voor alles wat door de handwerkslieden wordt gemaakt. Wie verklaart zich nu bereid, om heden de Here zijn gave te schenken?

6Toen verklaarden zich daartoe bereid de oversten der families, de oversten van Israëls stammen, de oversten over duizend en honderd en de oversten over het werk des konings; 7zij gaven voor de dienst van het huis Gods vijfduizend talenten goud en tienduizend darieken; tienduizend talenten zilver; achttienduizend talenten koper en honderdduizend talenten ijzer. 8Wie edelstenen bij zich had, gaf die, voor de schat van het huis des Heren, in handen van de Gersoniet Jechiël. 9Het volk verheugde zich over hun gewilligheid, want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Here; ook koning David verheugde zich met grote vreugde.

Loflied van David

10Toen prees David de Here ten aanschouwen van de gehele gemeente, en David zeide: Geprezen zijt Gij, Here, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 11Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. 12Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.

13Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam. 14Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand. 15Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaderen; als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop. 16Here, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles. 17Ik weet, mijn God, dat Gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid – ik heb in oprechtheid mijns harten U dit alles vrijwillig gegeven; nu heb ik met vreugde gezien, hoe ook uw volk dat zich hier bevindt, U vrijwillig gaven bracht. 18Here, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U. 19En geef mijn zoon Salomo een volkomen toegewijd hart, opdat hij uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen onderhoudt, het alles volbrengt, en de burcht, die ik heb ontworpen, bouwt.

 

Vorig jaar in maart kreeg ik een visioen tijdens mijn vastenperiode, om een worship kerk te starten voor lofprijs met aan dessert bistro eraan verbonden en open podium voor lofprijs. Dat is de reden waarom ik mijn kunstwerken verkoop voor een goede prijs, om dit gebouw te kopen dat God me geeft. Waar mijn werken ook hangen, ze zijn gezegend en gezalfd. Glory aan God! Wij gaan de armoede bestrijden en zegenen wie zegenen wie zegen nodig heeft.

 

SHEMA ISRAEL

A finished piece. Those Hebrew letters means SHEMA ISRAEL

In this work I have added sand to the paint. This points to the promise that God made to Abraham:

Genesis 15:1-7 New King James Version (NKJV)

God’s Covenant with Abram

15 After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, “Do not be afraid, Abram. I am your shield, [a]your exceedingly great reward.”

But Abram said, “Lord God, what will You give me, seeing I [b]go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus?” Then Abram said, “Look, You have given me no offspring; indeed one[c] born in my house is my heir!”

And behold, the word of the Lord came to him, saying, “This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir.” Then He brought him outside and said, “Look now toward heaven, and count the stars if you are able to number them.” And He said to him, “So shall your descendants be.”

And he believed in the Lord, and He accounted it to him for righteousness.

Then He said to him, “I am the Lord, who brought you out of Ur of the Chaldeans, to give you this land to inherit it.”

 

Genesis 17:1-8 New King James Version (NKJV)

The Sign of the Covenant

17 When Abram was ninety-nine years old, the Lord appeared to Abram and said to him, “I am [a]Almighty God; walk before Me and be blameless. And I will make My covenant between Me and you, and will multiply you exceedingly.” Then Abram fell on his face, and God talked with him, saying: “As for Me, behold, My covenant is with you, and you shall be a father of [b]many nations. No longer shall your name be called [c]Abram, but your name shall be [d]Abraham; for I have made you a father of [e]many nations. I will make you exceedingly fruitful; and I will make nations of you, and kings shall come from you. And I will establish My covenant between Me and you and your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant, to be God to you and your descendants after you. Also I give to you and your descendants after you the land in[f] which you are a stranger, all the land of Canaan, as an everlasting possession; and I will be their God.”

 

Genesis 22  

17 blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore; and your descendants shall possess the gate of their enemies.

Genesis 32

 

12 For You said, ‘I will surely treat you well, and make your descendants as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude.’ ”

 

In that candlestick you also see symbolic representations characteristic of Israel: grapes, pomegranate, figs, the David's harp, the temple, and finally the Star of David

 

This work has a size of 40 cm by 80 cm

 

I would like to give them as a gift to the synagogue in Brussels. Here my brother-in-law will inform about it.

 

 

Een afgewerkt stuk. Die Hebreeuwse letters betekenen SHEMA ISRAEL

In dit werk heb ik zand bij de verf eraan toegevoegd. Dit wijst op de belofte dat God aan Abraham deed:

Genesis 15:1-7

1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2 ‘HEER, mijn God, ‘antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3 U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4 Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel, ‘zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6 Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. 7 Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’

Genesis: 17: 1-8

1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ 3 Abram boog zich diep neer en God sprak: 4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. 5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. 6 Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’ 

 

Genesis 22

17 zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. 

Genesis 32

12 Gij toch hebt gezegd: Ik zal u zeker weldoen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. 

 

In die kandelaar zie je ook symbolische weergaven kenmerkend aan Israël: druiven, granaatappel, vijgen, de Davids harp, de tempel, en tenslotte de Davidsster

 

Dit werk heeft een afmeting van 40 cm op 80 cm

Flax cloth - Acrylic + sand

80 cm by 40 cm

Vlasdoek - Acryl + zand

80 cm op 40 cm 

 

Graag wil ik ze als geschenk geven aan d synagoge te Brussel. Hier zal mijn schoonbroer ernaar informeren. 

https://www.youtube.com/watch?v=gZQb-35dDcU&t=29624s

 

 

Mijn creatieve papa

Klik hier om een tekst te typen.

Niet meer te verkrijgen

Romantiek: Voeten bij maanlicht aan zee. - Romance: Feet by moonlight by the sea.

 

 

Onderschat het schilderen van een harp niet. 

Hemels muziek waarvan ik hou ; dit doet me wegdromen naar een bovennatuurlijke bestemming, dansend in de voorhoven in Gods Koninkrijk 

EXPO 

 

BUREN BIJ KUNSTENAARS

KASTEELSTRAAT 103, 8800 ROESELARE

op 20 / 10 / 2018 van 14 u - 20 u (zaterdag)

op 21 / 10 / 2018 van 14 u - 18 u (zondag)

+

BISTRO De Koornbloem (EXPO: ALLE DAGEN)

Adres: Markt 30, 8920 Langemark-Poelkapelle
 
 • donderdag 09:00–20:00
 • vrijdag09:00–21:00
 • zaterdag09:00–21:00
 • zondag10:00–21:00
 • Gesloten maandag & dinsdag
 • woensdag 07:30–20:00

 

Mijn project; gestart in 2016 en in 2017 mijn laatste schets gemaakt. Gisteren, heb ik een mooie pand gaan bezoeken en dit bevalt mij zeer! Daar kan ik in alle vrijheid alles afwerken waar ik mee begonnen ben en me uitleven, zelfs lofprijs en gospel avonden geven voor degenen die er graag aan willen deelnemen. 

(24/08/2018) PROJECT: BELGIUM WHITE; de 9 vruchten van de Heilige Geest. 9 gezichten op 1m 80 / 1 m 80. Deze werken worden afgewerkt op mijn nieuw verblijfplaats. Deze doeken worden opgespannen op 1 m 65 / 1 m 65, museummodel. 

 1. Liefde
 2. Vreugde
 3. Vrede
 4. Geduld
 5. Vriendelijkheid (of: goedertierenheid)
 6. Goedheid
 7. Geloof (of: trouw, of: vertrouwen)
 8. Zachtmoedigheid
 9. Zelfbeheersing

Officieel ben ik gestopt met markten Roeselare. Ik ondervond schade aan mijn sieraden. De beslissing is gevallen op internetverkoop. Thuis zijn ze netjes ingepakt, gesorteerd en klaar om te verzenden. 

Ik doe wel kunstmarkten. Op 1 en  2 september 2018 (zaterdag en zondag) doe ik de kunstmarkt op Roeselare van 10 u tot 18 u. 
Vriendelijke groeten, en hopelijk tot dan voor een fijn gesprek.

Maaike Lamsens

 

Zaterdag 23 juni, zondag 24 juni & maandag 25 juni batjes Roeselare.

Als artist sta in de Zuidstraat van Roeselare. Wees welkom en wees blij; wij vieren batjesfeesten ;-)

 

 

 

Zonnebatjes in de gemeente Zonnebeke op zondag 3 juni 2018

Hoi hoi, ik sta met mijn juwelenkunst. Je kunt me opzoeken en mijn werken bewonderen. Gods zegen!

 

 

 

Bij goed weer, kunt u mij meestal elke dinsdag ochtend vinden op de markt van Roeselare van 8 u tot 12 u. Vanaf 3 april 2018. 

Oorbellen (ambacht werk)

Halskettingen (ambacht werk)

Kleurboeken (hand getekend)

Parels in oesters (zelfgemaakt met pastorale teksten)

 

 

 

 

 

 

 

 

Buren bij kunstenaars

20 okt. 2017 14:00

Opendeurdag, weekend, 20 & 21 oktober 2017 zaterdag: 14 u - 20 u zondag: 14 u - 21 u Kennismaking met de kunstenaar. Er zullen werken tentoongesteld worden. Aanwezigen worden verwelkomt met een hapje, versnaperingen en drank.

OPENDEURDAG : Buren bij kunstenaars

21 oktober 2017 , 14 u - 20 u   &    22 oktober 2017 , 14 u - 18 u

Kasteelstraat 103 , 8800 Roeselare (West-Vlaanderen)

Enkele van mijn werken zijn te bezichtigen in de Koornbloem te Langemark; september & oktober & november 2017 & 2018

 

https://www.dekoornbloemlangemark.be/

https://www.facebook.com/DeKoornbloemLangemark/https://www.facebook.com/DeKoornbloemLangemark/ 

Some of my works can be seen in the Koornbloem in Langemark; September & October & November 2017 & 2018

Certaines de mes œuvres peuvent être vues dans le Koornbloem de Langemark; Septembre et octobre et novembre 2017 & 2018

Huiselijk creativiteit - ART 

Maaike Lamsens: foto's - photos

Vele persoonlijke foto's zijn genomen dankzij Kristien Devlies. 

Het gebeurt dat ik enkele modellen  uit een foto pik om te schilderen. Dit via Paul Dedeyne (vb. Spaanse dans) en Joke Renier (deurslot).

 

Many personal photos have been taken thanks to Kristien Devlies.
It happens that I use any models or take a picture to paint; Paul Dedeyne (Spanish dance) and Joke Renier (door lock).

2015-11-12231140.jpg
2015-11-12231140.jpg
3078_10153804404239764_1960273639753427162_n.jpg
3078_10153804404239764_1960273639753427162_n.jpg
12143238_10154043729574764_314419992866379207_n.jpg
12143238_10154043729574764_314419992866379207_n.jpg
12509631_10153894527874764_8013378438295335342_n.jpg
12509631_10153894527874764_8013378438295335342_n.jpg
20160225_roeselare__mg_4018.jpg
20160225_roeselare__mg_4018.jpg
20160523_Roeselare__MG_2420.jpg
20160523_Roeselare__MG_2420.jpg
ComicWebcam-Photo1ggg.jpg
ComicWebcam-Photo1ggg.jpg
ComicWebcam-Photo3zzzzzzzzzzzzzzz.jpg
ComicWebcam-Photo3zzzzzzzzzzzzzzz.jpg
ComicWebcam-Photo14jj.jpg
ComicWebcam-Photo14jj.jpg
1480712_10153512807210576_907398688_n.jpg
1480712_10153512807210576_907398688_n.jpg
20160315_kortrijk__mg_7161.jpg
20160315_kortrijk__mg_7161.jpg
20160319_kortrijk__mg_7589.jpg
20160319_kortrijk__mg_7589.jpg