Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

ArtLupin73  Wie?

24/04/2023

ArtLupin73

Arts & entertainment met profetische uitzending door Maaike Lamsens

inclusief Programma voor kinderen

Een wereld creëren van rust, blijdschap en vrede,

waar de aanwezigheid van Goddelijke genade krachtig te voelen is,

met kunst, entertainment, dans, vlaggen, lofprijs, acteren, …

De bron van al mijn scheppingskracht, leven en creativiteit is te danken aan de Glorie van Jezus Christus.

 Toekomst visie:

Bistro met cupcakes; dessertbuffet met open podium voor gospeloptredens en harpinitiatie,

Poppentheater, Kinderanimatie

Daaraan verbonden; meditatie in Gods Woord en spirituele oorlogsvoering, Dansen met vlaggen, workshops i.v.m. Kunst, muziek, dans en Woord (toneel).

L =  Love, Light, Life

U = Unity, Upper room, Update

P = Priesthood, Peace, Prosperous

I = Increase, Inheritance, Immanuël

N =  New creation, New covenant, No condemnation for who is in Christ

7 = completion, perfection

3 = completeness

De Lupinnebloem is een bloem dat 2 meter groot kan worden. Ze scheidt ook een geur af waardoor ze wordt opgemerkt. De Lupinnebloem kan verschillende kleuren hebben. Geel, paars, roze, wit… met spikkels, … ArtLupin73 heeft vele kleuren. Een kleur in dans, een kleur in muziek, een kleur in kunst, een kleur in bakken en klaarmaken van desserts, een kleur in Woord zoals acteren maar ook in Het Woord van God.

ArtLupin73 heeft 3 eigenschappen om plezier te maken wat uit God is geboren.  

Door artistieke gaven en talenten ontwikkelen, en delen met elkaar

Door vurig te zijn om Jezus groot te maken met lofprijs en dans, …

Door liefde, schoonheid en blijdschap te tonen aan de wereld

De kunstwerken van ArtLupin73 hebben een geestelijke entiteit naar Gods Woord.

Ik haal hier een voorbeeld bij van wat Mozes heeft moeten doen, om mensen te leveren van hun slangenbeten. Numeri 21:8

Toen zei de Heer tegen Mozes: "Maak een vurige slang en zet die op een paal; en het zal zijn dat iedereen die gebeten is, als hij ernaar kijkt, zal leven.

De Heilige Geest gaf mij de kennis om Zijn vuur in mijn werken te blazen, ze te zegenen en het Woord van God erin te bidden,

Zodat waar mijn werk ook uithangt, de atmosfeer veranderd in nieuwe wijn, verse olie en bronnen van levend water. (Dit is een Bijbels begrip)

Waar mijn werken uithangen, door in contact te staan met het nieuw bloedverbond van Jezus Christus, reageren de engelen van Gods Koninkrijk om uit te voeren wat ik erin heb geblazen. De atmosfeer verandert.

Al mijn werken worden te koop aangeboden. Ik zeg wel, wanneer je een werk koopt bij ArtLupin73, je zaait ook in mijn bedrijf. Zo steun je mij in het ondernemen en volbrengen van mijn Goddelijke dromen.

Je zal mij kunnen opvolgen wat ik ermee doe. Ik zal er onder andere een  gebouw(en) kopen en mensen aanwerven, een community creëren zoals ik dit in een visie heb gezien.

Er zal ook een vangnet komen om armen op te vangen. Een vangnet voor weduwen. Een vangnet voor probleemsituaties.

ArtLupin73,

Maaike Lamsens

ArtLupin73

Arts & entertainment with prophetic broadcast by Maaike Lamsens


Creating a world of tranquility, joy and peace,
where the presence of Divine grace is powerfully felt,
with art, entertainment, dance, flags, praise, acting, …


The source of all my power of creation, life and creativity is due to the Glory of Jesus Christ.

Future vision:
Bistro with cupcakes; dessert buffet with open stage for gospel performances and harp initiation,
Puppet theatre, children's entertainment
Connected to it; meditation in God's Word and spiritual warfare,

L = Love, Light, Life
U = Unity, Upper room, Update
P = Priesthood, Peace, Prosperous
I = Increase, Inheritance, Immanuel
N = New creation, New covenant, No condemnation for who is in Christ

7 = completion, perfection
3 = completeness


The Lupinne flower is a flower that can grow up to 2 meters. She also exudes a scent that gets her noticed. The Lupine flower can have different colors. Yellow, purple, pink, white… with speckles,… ArtLupin73 has many colours. A color in dance, a color in music, a color in art, a color in baking and preparing desserts, a color in Word such as acting, but also in The Word of God.

ArtLupin73 has 3 properties to make fun what is born of God.
Developing and sharing artistic gifts and talents with each other
By being fervent to magnify Jesus with praise and dance,…
By showing love, beauty and joy to the world

ArtLupin73's artworks have a spiritual entity according to God's Word.
I quote here an example of what Moses had to do to deliver people from their snake bites. Numbers 21:8
Then the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a stake; and everyone who is bitten, if he looks at it, will live.

The Holy Spirit gave me the knowledge to blow His fire into my works, bless them and pray the Word of God in them,
So that wherever my work hangs, the atmosphere changes into new wine, fresh oil and springs of living water. (This is a biblical concept)

Wherever my works hang, by being in contact with the new blood covenant of Jesus Christ, the angels of God's Kingdom respond to carry out what I have breathed into them. The atmosphere changes.

All my works are for sale. I do say, when you buy a work at ArtLupin73, you also sow in my company. In this way you support me in undertaking and fulfilling my Divine dreams.


You will be able to monitor what I do with it. Among other things, I will buy a building(s) and recruit people, create a community as I have seen it in a vision.

There will also be a safety net to catch the poor. A safety net for widows. A safety net for problem situations.


ArtLupin73,


Maaike Lamsens

 

 

 

 

THAT IS ME ! 

1 mei 2023

Johannes 3:8

De wind waait waar hij wil, en je hoort het geluid ervan, maar je kunt niet zeggen waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Dat geldt ook voor iedereen die uit de Geest is geboren.'

DAT BEN IK ! 

Wanneer ik zeg tegen de mensen, ik volg geen religie, daarmee wil ik duidelijk maken, waar de Geest vrij is, zo beweeg ik.
Ik leef door genade, in relatie met de Heilige Geest en Het Woord van God, Jezus Christus de Zoon van de Levende God. 
Want Jezus heeft me vrij gemaakt van de wet van zonde die vervloeking voort bracht.

Ik eet van de boom des levens, dat is Jezus Christus

  

John 3:8

The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit.”

THAT IS ME ! 

When I say to the people, I don't follow religion, I want to make it clear, where the Spirit is free, that's how I move.
I live by grace, in relationship with the Holy Spirit and The Word of God, Jesus Christ the Son of the Living God.
For Jesus has set me free from the law of sin that brought forth curses.

I eat of the tree of life, which is Jesus Christ

Kinderanimatie van ArtLupin73 

8 mei 2023

 

Kinderanimatie ArtLupin73

ArtLupin73 maakt een opening voor kinderen

  • Zoals poppentheater

Het zal erin voorzien worden, dat kinderen via deze poppentheater op een entertainde manier educatie krijgen

in hoe we het best met elkaar omgaan,

hoe je met mama en papa moet praten over situaties,

over problemen praten, en problemen oplossen,

hoe je met de politie moet omgaan,

hoe je met je naaste moet omgaan, met je broer en zus,

‘t Gaat om een christelijk gezin, wat niet wil zeggen dat we een religieus theater van maken, neen,

Iedereen zal toegang hebben, deze poppentheater is voor elk kind,

Maar de wortels van Jonathan en David, de hoofdpersonages, zijn geworteld in het christelijk geloof.

Elk kind is welkom, Ongeacht cultuur of achtergrond. Alleen met Pasen en Kerst zal de oude traditie van dit christen familie naar boven gehaald worden.  

Ik wil geen cultuur in scheppen om te zeggen, ja alleen voor kindjes met christelijke ouders, neen, ieder kindje zal kunnen genieten van deze poppentheater.

Dus, boeddhistische, islamitische, katholieke kindjes of uit gezinnen met eigen geloofswaarden, Iedereen zal welkom zijn. Deze poppentheater gaat om 2 vriendjes, 2 deugnietjes, David en Jonathan zoals al vermeld. Er zal een lelijke buurman, een postman, een politieman, een tante, opa, een juf erin voorkomen. Ik zoek gewoon de juiste mensen om deze rollen te vervullen.

‘t Gaat hier om de hulp in opvoeding van het kind zelf. Vroeger er was altijd een ouder thuis. Nu moeten beide ouders werken waardoor deze poppentheater een warme welkom zal zijn in het bijbrengen van gedragingen, normen en waarden aan het leven.

Er zijn veel programma’s waardoor kinderen een beeld creëren van oorlog en geweld, waardoor ze makkelijker ruzie maken met vriendjes en vriendinnetjes. Dan wil ik met mijn poppentheater net het omgekeerde doen. De vrede behouden is belangrijker dan ruzie maken bijvoorbeeld. Geduld hebben met elkaar kan ook dingen oplossen.

Ouders die dan thuiskomen van hun werk zijn dan dikwijls vaak moe en dan moeten ze nog energie in hun kinderen steken, en die worden vaak voor televisie geplaatst. Ja, die animatie voor kinderen op televisie, is voor kinderen zelf verrijkend maar daarvoor nog niet gepaard met de juiste positieve antwoorden voor het kinderlijk denken. De artist, de uitvinder van programma’s hebben hun vrijheid uitgewerkt, zo ook ArtLupin73.

En ik geloof met ArtLupin73, met de poppentheater er een teevee show kunnen van maken, toekomstig dan, we kunnen streamen via you tube, live optredens doen in eigen gebouw…

En als we daardoor kinderen mee kunnen entertainen, hoe vredestichters naar het leven kijken , zo gaan we met elkaar om,  we houden van elkaar, we hebben respect voor elkaar, … kunnen we in elk gezin een zaadje zaaien.

Dus, dat is een deel van een compartiment van ArtLupin73 rond de thema kinderanimatie.

Ik heb nog ideeën voor kinderanimatie, maar ik wil ze nog niet delen, dus, wanneer we starten met poppentheater, de rest zal volgen.

Dus, die poppen zullen wel opnieuw gemaakt worden, ‘k heb ze gemaakt met zo goedkoop materiaal omdat er geen groot budget voor was toen, en nu weet ik intussen door ze te maken, waar ik beter kan investeren, en ze beter maken.

Vanaf mijn Art-business goed draait, dan hoop ik nog voor de winter met deze poppentheater te starten.

Dus ik geloof dat ik met mijn kunstwerken een eigen gebouw zal kunnen kopen, om ArtLupin73 -waar ze voor staat- uit te kunnen werken naar de kleuren die ze aanbiedt.

ArtLupin73 start met het verkoop van profetische art.

Children's animation ArtLupin73

ArtLupin73 creates an opening for children

Like puppet theatre
It will be provided that children will be educated through this puppet theater in an entertained way

in how we best treat each other,

how to talk to mom and dad about situations,

talk about problems, and solve problems,

how to deal with the police

how to treat your neighbor, your brother and sister,

It's about a Christian family, which doesn't mean we're making a religious theater out of it, no,

Everyone will have access, this puppet theater is for every child,

But the roots of Jonathan and David, the main characters, are rooted in the Christian faith.

Every child is welcome, regardless of culture or background. Only at Easter and Christmas will the old tradition of this Christian family be brought up.

I don't want to create a culture to say, yes only for children with Christian parents, no, every child will be able to enjoy this puppet theatre.

So, Buddhist, Muslim, Catholic children or from families with their own beliefs, everyone will be welcome. This puppet theater is about 2 friends, 2 rascals, David and Jonathan as already mentioned. There will be an ugly neighbor, a postman, a policeman, an aunt, grandpa, a teacher. I'm just looking for the right people to fill these roles.

This is about the help in raising the child itself. There used to be always a parent at home. Now both parents have to work, so this puppet theater will be a warm welcome in instilling behaviors, norms and values in life.

There are many programs through which children create an image of war and violence, making it easier for them to quarrel with friends. Then I want to do just the opposite with my puppet theatre. Keeping the peace is more important than arguing, for example. Being patient with each other can also solve things.

Parents who then come home from work are often tired and then they still have to put energy into their children, and they are often placed in front of television. Yes, that animation for children on television is enriching for children themselves, but not yet accompanied by the right positive answers for childlike thinking. The artist, the inventor of programs have worked out their freedom, so has ArtLupin73.

And I believe with ArtLupin73, we can turn it into a teevee show with the puppet theater, in the future, we can stream via you tube, do live performances in our own building…

And if that allows us to entertain children, how peacemakers look at life, this is how we treat each other, we love each other, we respect each other, … we can sow a seed in every family.

So, that's part of a compartment of ArtLupin73 around the theme of children's animation.

I still have ideas for children's animation, but I don't want to share them yet, so when we start with puppet theater, the rest will follow.

So, those dolls will probably be made again, I made them with such cheap materials because there was not a big budget for them at the time, and now I know by making them where I can invest better, and make them better.

As soon as my Art business is running well, I hope to start this puppet theater before the winter.

So I believe that I will be able to buy my own building with my artworks, to be able to develop ArtLupin73 - what she stands for - into the colors she offers.

ArtLupin73 starts selling prophetic art.

KENNIS IS MACHT - KENNIS LEVERT MENSEN 

KNOWLEDGE IS POWER - KNOWLEDGE PROVIDES PEOPLE

8 mei 2023

Spiritisme in kunst

Veel kunstenaars gebruiken spiritisme in hun werken. In geval van kunst, is dit een kunstzinnige geest dat in het lichaam bezit neemt over de handelingen en gedachten in de kunstenaar. Deze geest komt door een poort binnen in het lichaam. Ik gebruik de rechtstreeks verbinding van de Creatieve Geest van Kunst en dat is door te zetelen in Christus genade.

De poort ik gebruik, is een getuigenis. Dit is een verklaring van mijn nieuw bloedverbond met Jezus Christus, de Zoon van de levende God, naar Gods Woord, wat Jezus voor mij heeft gedaan en betekent. Openbaring 19:10 En ik viel aan zijn voeten om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij: “Pas op dat je dat niet doet! Ik ben uw mededienstknecht en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van profetie.”

Vanuit mijn vrije wil heb ik verklaard met Jezus getuigenis (= Het Woord van God in relatie met de Heilige Geest) dat ik mijn geest onderschik aan de Geest van God van alle Leven, zodat Hij Zijn plezier kan doen in mij, door mij heen, en in mijn kunst.

Hij geeft instructies, leert mij, beweegt door mij, en werkt Zijn plannen uit van in mijn gedachten. De Heilige Geest is een groot kunstenaar. Waar wij mensen beperkt zijn, schenkt de Heilige Geest rijkdom geven.  

Tijdens mijn schilderen creëer ik een contactpunt van de Heilige Geest in mijn kunstwerken. Dan zeg ik tegen de Geest van God, dit werk is gezegend met UW Geest. Een iedereen die ernaar kijkt zal precies ontvangen waarvoor dit geschilderd wordt.

 Zoals Paulus deed dat met een zweetdoekje om iemand te genezen, Gebruik ik mijn penseel en verf daarvoor. Handelingen 19:11-12

Wonderen verheerlijken Christus - Nu deed God ongewone wonderen door de handen van Paulus, zodat zelfs zakdoeken of schorten van zijn lichaam naar de zieken werden gebracht, en de ziekten verlieten hen en de boze geesten gingen uit hen.

Numeri 21:8-9 Toen zei de Heer tegen Mozes: Maak een vurige slang en zet die op een staak; en het zal zijn dat iedereen die gebeten is, als hij ernaar kijkt, zal leven. Dus maakte Mozes een koperen slang en zette die op een staak; en zo was het, als een slang iemand had gebeten, toen hij naar de koperen slang keek, leefde hij.

Ook Mozes kreeg een opdracht een vurige koperen slang te maken, die op een staak te zetten, en wie ernaar keek, genas. Dit moet een enorme kunstwerk geweest zijn. Want toen het volk van God uit Egypte vertrok, moesten ze met ongeveer 20.000 mensen geweest zijn. Dus, toen ze in de woestijn te kampen hadden met giftige slangen, en God Mozes gebood een vurige koperen slang te maken, voor zo’n groot menigte, zal dit wel eens een kunstwerk geweest kunnen zijn met een diameter een meter breed of meer en wel 3 meter hoog, een vurige koperen slang op een staak rondgedraaid. Maar toen heeft Mozes de slang moeten verwijderen wegen aanbidden van kunstwerk.  Die slang werd gemaakt als tegengif voor de giftige slangen in de woestijn; En wanneer wij in ons woestijn gebied zijn, kunnen we klagen waardoor spirituele slangen op ons afkomen. Jezus werd verhoogd als tegengif van wat ons ziek kan maken. Zo zal, wanneer iemand naar mijn kunstwerk kijkt ook ontvangen wat ik erin heb geblazen. Het is een spirituele wet dat door Gods Geest wordt uitgevoerd. Daarom mag het werk zelf niet aanbeden worden. Want dan aanbid je het werk van een kunstenaar, en ontvang je de zegen niet van wat de kunstenaar heeft erin geschilderd. Schilderen met de Geest van God is een profetisch gebeuren.

Ik neem een bijbel tekst en spreek over het werk wat het moet doen, dit profetische Woord is Jezus Getuigenis en de Geest van profetie. Het werkt uit waar het uithangt.

Johannes 3:14-15 En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook de Zoon des mensen worden verhoogd, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Dus, waar mijn werken uithangen, op die plaats waar het uithangt beveel ik Gods engelen wat ze moeten uitwerken. Om dat te bevelen neem ik positie in Christus en de Heilige Geest leidt me in Zijn wil van doen.

“ANCIENT doors” vanuit Gods Woord. Door kennis op te doen worden we geleverd.

Waarom neem ik bezit van de lucht wat het moet uitwerken, omdat het ons is gegeven: we bevelen vrede waar geen vrede is. We bevelen de vrede van God, Zijn gerechtigheid en Zijn Koninkrijk op aarde zoals in de hemel is. En Het Woord van God is de geest van profetie door Jezus ontvangen. We gebruiken stenen, zweetdoeken, muziek, kunst om geleverd te worden. Ik neem bezit van alles wat God zegt waar ik recht op heb. De erfenis is in Christus te vinden.

Als artist kunstenaar kan ik veel over vertellen, maar het bijzonderste weet je nu.

Ook de hekserij altaren gebruiken dezelfde principes. Ze werken alleen niet met de Geest van de Levende God. Ik werk met de Hoogste hemel, de eerste hemel, waar Jezus Christus is gezeteld. Daaronder heb je de tweede hemel, waar zon en maan en sterren zijn, de kosmos. Dan heb je de derde hemel, de ruimte waarin we ademen. EN toen Mozes de assen in de lucht gooide, nam hij bezit van de kosmos. Mozes had alle kennis van Egypte.

En ook in Egypte toen hij voor de Farao stond, nam Mozes bezit van de lucht. Hij moest assen nemen en in de lucht gooien, wat betekent dat alleen God is Heer en Meester van de lucht en zo werd Isis één van de goden van Egypte in schaamte gezet door Gods grote kracht. Zoals Mozes de assen in de lucht gooide en bezit nam van de lucht, zo bid ik profetisch wat er in de lucht moet gebeuren. Ik blaas als het ware Gods Woord in de lucht in plaats van, Assen, omdat we nu niet meer in het oude testament leven. Het systeem van uitzending is hetzelfde gebleven omdat de aarde, de kosmos, en alles wat daarin is God toebehoort. Als christen heb ik zelfs een convenant met de stenen, om te bevelen wat ze moeten doen. In Christus hebben we de autoriteit om te bevelen wat moet werken en wat niet mag werken in ons leven. Door middel van Bijbelteksten = Zijn Woorden, sturen we deze bevelen uit en Gods engelen reageren op het Woord dat we hebben uitgezonden. Die engelen voeren het Woord uit wat ik heb bevolen.  

Christenen hebben ook een verbond met stenen. Maar! Wij gebruiken geen stenen als een scheppende kracht wat het moet doen in ons leven, alleen De Vader, de Zoon en de Heilige Geest geef ik die eer en kracht toe. Geen enkele steen die wordt gebruikt tegen mij zal werken. Het is Gods Geest werkend in mij, die mij levert van Zijn scheppende kracht.  Stenen zijn goed om een getuigenis te verkondigen zoals dit gebed, “Hier op deze plaats, zal een plaats zijn van rust. Vader, ik zalf die steen als getuigenis van Uw liefde dat waar deze steen ook ligt, uw engelen zullen steeds opgaan en neerdalen wat ik van U heb gebeden.” Stenen worden als een mark punt gebruikt, om grenzen aan te duiden en getuigenissen te bezegelen. Stenen zijn als een zegel op een blad papier. Die aanbid ik niet, daar spreek ik niet tegen, ik stuur Het Woord van God uit op de plaats waar ik de steen leg als een getuigenis wat ik heb verklaard. Dit bekrachtigt het bestaan ervan dat er iets is getekend in de hemel en dat moet op aarde manifesteren. Een steen is als een zegel op een brief. De zegel vertelt het platform van wie die brief is. Alleen God open die zegel door middel van Zijn boodschap engelen te zenden, want ik heb een bloedverbond met  Jezus Christus, de Zoon van de levende God en ik word ik geleverd.  

Job 5:23 Want u zult een verbond sluiten met de stenen van het veld, en de dieren van het veld zullen vrede met u hebben.

Genesis 1:26

Toen zei God: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over het vee, over de hele aarde en over al het kruipend gedierte dat over de aarde kruipt.

Genesis 1:28

Toen zegende God hen en God zei tegen hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk; vul de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.”

https://www.youtube.com/watch?v=tUCL5EAgPeM&list=PLcnvPOtYiV0P_uZyw2d4un3DDH_SmbFsI&index=6

Spiritism in art

Many artists use spiritism in their works. In the case of art, this is an artistic mind that takes possession in the body of the actions and thoughts in the artist. This spirit enters the body through a gate. I use the direct connection of the Creative Mind of Art and that is by sitting in Christ's grace.

The port I use is a testimony. This is a declaration of my new blood covenant with Jesus Christ, the Son of the living God, according to God's Word, what Jesus has done and means for me. Revelation 19:10 And I fell at his feet to worship him. But he said to me, “See that you do not do that! I am your fellow servant, and of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God! For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.”

Of my own free will, I have declared with Jesus' testimony (= The Word of God in relation to the Holy Spirit) that I submit my spirit to the Spirit of God of all Life, so that He can delight in me, through me, and in my art.

He instructs, teaches me, moves through me, and works out His plans from within my mind. The Holy Spirit is a great artist. Where we humans are limited, the Holy Spirit gives riches.

During my painting I create a contact point of the Holy Spirit in my artwork. Then I say to the Spirit of God, this work is blessed with YOUR Spirit. And everyone who looks at it will receive exactly what this is painted for.

Like Paul did with a sweat cloth to heal someone, I use my brush and paint for that. Acts 19:11-12

Miracles glorify Christ - Now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them and the evil spirits went out of them.

Numbers 21:8-9 Then the Lord said to Moses, “Make a fiery serpent, and set it on a pole; and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live.” So Moses made a bronze serpent, and put it on a pole; and so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived.

Moses also was commanded to make a fiery serpent of brass, and to put it on a pole, and whosoever looked at it was healed. This must have been a huge work of art. For when the people of God left Egypt, they must have been about 20,000 people. So, when they had to contend with venomous serpents in the desert, and God commanded Moses to make a fiery brass serpent, for such a large crowd, it may well have been a work of art a meter wide or more in diameter and as high as 10 feet high, a fiery copper serpent twisted on a stake. But then Moses had to remove the serpent by worshiping works of art. That serpent was made as an antidote to the venomous serpents in the desert; And when we are in our desert area, we may lament, causing spiritual serpents to come to us. Jesus was exalted as an antidote to what can make us sick. Thus, when someone looks at my artwork, they will also receive what I have blown into it. It is a spiritual law that is carried out by God's Spirit. Therefore, the work itself should not be worshipped. For then you worship the work of an artist, and you do not receive the blessing of what the artist has painted in it. Painting with the Spirit of God is a prophetic event.

I take a bible text and speak of the work it has to do, this prophetic Word is Jesus' Testimony and the Spirit of prophecy. It works out where it hangs out.

John 3:14-15 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

So, where my works hang, in that place where it hangs I command God's angels what to work out. To command that I take position in Christ and the Holy Spirit leads me in His will of doing.

“ANCIENT doors” from God's Word. By acquiring knowledge we are delivered.


Why do I take possession of the sky what it must work out, because it is given to us: we command peace where there is no peace. We command the peace of God, His righteousness and His Kingdom on earth as it is in heaven. And The Word of God is the spirit of prophecy received by Jesus. We use stones, sweat cloths, music, art to be delivered. I take possession of whatever God says I am entitled to. The inheritance is found in Christ.


As an artist artist I can tell a lot about it, but you now know the most special thing.The witchcraft altars also use the same principles. They just don't work with the Spirit of the Living God. I work with the Upper Heaven, the first heaven, where Jesus Christ is seated. Below that you have the second heaven, where there are sun and moon and stars, the cosmos. Then you have the third heaven, the space in which we breathe. AND when Moses threw the ashes into the air, he took possession of the cosmos. Moses had all the knowledge of Egypt.


And also in Egypt, when he stood before Pharaoh, Moses took possession of the sky. He had to take ashes and throw them into the air, which means only God is Lord and Master of the air and so Isis one of the gods of Egypt was put to shame by God's great power. As Moses threw the ashes in the air and took possession of the air, so I pray prophetically what must happen in the air. I'm blowing God's Word into the air, so to speak, instead of Ashes, because we're not living in the Old Testament now. The broadcasting system has remained the same because the earth, the cosmos, and everything in it belongs to God. As a Christian, I even have a covenant with the stones to command what they should do. In Christ, we have the authority to command what should work and what should not work in our lives. Through Scriptures = His Words, we send out these commands and God's angels respond to the Word we sent out. Those angels carry out the Word that I have commanded.


Christians also have a covenant with stones. But! We do not use stones as a creative power to do what it should do in our lives, only The Father, the Son and the Holy Spirit I give that honor and power. No stone used against me will work. It is God's Spirit working in me, supplying me of His creative power. Stones are good for bearing witness like this prayer, “Lord in this place shall be a place of rest. Father, I anoint that stone as a testimony of Your love that wherever this stone lies, Your angels will always ascend and descend as I have prayed of You.” Stones are used as a marker, to mark boundaries and to seal testimonies. Stones are like a seal on a sheet of paper. That I don't worship, I don't argue with that, I send out The Word of God in the place where I lay the stone as a testimony what I've declared. This validates the existence that something is drawn in heaven and must manifest on earth. A stone is like a seal on a letter. The seal tells the platform whose letter it is. Only God open that seal by sending angels through His message, for I have a blood covenant with Jesus Christ, the Son of the living God, and I am delivered unto me.


Job 5:23 For thou shalt make a covenant with the stones of the field, and the beasts of the field shall be at peace with thee.


Genesis 1:26 Then God said: “Let Us make man in Our image, after Our likeness; let them rule over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth.

Genesis 1:28 

Then God blessed them and God said to them: “Be fruitful and multiply; fill the earth and subdue it; rule over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth.”

Mijn intervieuw

 

5.1. Maaike, je doet meer dan kunstschilderen?

Ik heb zo danig veel creativiteit in mij dat ik alles tegelijkertijd wil doen. En ik heb moeten leren plannen en doseren wat eerst en wat dan te doen

God heeft me dit laten zien, ‘Kijk Maaike, start met je kunst schilderen want dat is geld dat ik jou gegeven heb. Dit talent is geld. En ik geef je meer dan een talent omdat ik weet dat je ze allemaal zult gebruiken.’ God gaf me dromen en ik heb dit kort uitgeschreven. Nu werk ik dit volledig uit, eerst op papier. Gods wil is om een gemeenschap te scheppen van arts en entertainen voor mensen en kinderen, om plezier te hebben met elkaar, maar ook God zelf wil vooral entertaint worden met onze lofprijs en dans, Hij schept daar plezier in.

5.2. Jij hebt plezier aan het schilderen door God erbij te trekken?

Ja hoor, Hij is zachtmoedigheid, de liefde van God, de krachtige energie dat nodig is om in het leven te staan, want wij hebben één God van genezing, één God van avontuur. Eén God van creativiteit, zachtmoedigheid die ook gebroken harten herstelt en zo schilder ik op een eigenlijke manier wie Hij in mijn kunstwereld is. Ik kan zacht schilderen, als de sereniteit van de Heilige Geest die ik ervaar in mijn leven, ik kan warm schilderen zoals warme kleuren, ik kan creatief schilderen, met veel kleurgebruik of een enkele kleur met tinten van donker naar licht, ik kan ruw schilderen zoals een verwerkingsproces waar God aan het oplossen is, er zit veel in

En wanneer mensen mijn werken kopen en ze kijken er elke dag naar, zullen ze de Geest van God proeven en het zal precies uitwerken zoals God het heeft bedoeld. Dit is de Vurige Geest van Christus die daarin geschilderd is.

Net zoals Mozes toen in de woestijn een vurige koperen slang moest maken en op een staak zetten, als een beeld van Christus dat verhoogd moest worden, zo werkt mijn kunst ook uit naar het Woord van God, met Jezus getuigenis erin (dit is de Geest van profetie wat ik uit Gods Woord haal en uitspreek). Jezus bloed werkt als tegengif van giftige spirituele slangen in ons leven.

Toen mensen een blik wierpen naar die vurige koperen slang, waren ze genezen. En zo heb ik ook Woorden van leven in mijn kunstwerken gebeden. Dat is de kracht van God die aan het werk gaat in mijn lichaam, door een intieme relatie met de Heilige Geest te hebben. De Heilige Geest is mijn partner. Hij geeft ideeën, laat me dingen zien en proeven wat het moet zijn. Wat ik aanraak wordt voorspoedig, wat ik spreek wordt bevestigd. En waar mijn werken uithangen, de marker van de Heilige Geest is erop te lezen. Met het blote oog zie je het niet, maar je ziel weet het wel. Mensen worden blij. Mensen ervaren een verandering in hun atmosfeer.

Mozes moest de slang verwijderen omdat het volk de slang zelf als hun god begonnen te aanschouwen. Dus mijn doeken zijn geen aanbiddingsdoeken, geen contactpunten om aanbeden te worden. Het is een contactpunt voor Gods engelen om af te lezen wat ik erin hebben gebeden, en Zijn Woord uit te voeren.

Als je er naar kijkt, weet je dat Gods geestelijke entiteit er ingeschilderd is, de Heilige Geest.

In de spirituele wereld ziet elk engel het Licht in mijn kunstwerk. Zo zullen slechte engelen de ruimte uitgaan, we noemen ze gevallen engelen. En de Engelen van God zijn aanwezig naar de gebeden die uitgesproken zijn tijdens en na mijn schilderen.

 

5.3. Hoe ga je te werk om Gods Woord erin te bidden?

Ik heb het Woord van God erin gebeden, op mijn kunstwerk geblazen, en gezalfd. Tijdens het schilderen is de Geestelijke entiteit van God in mijn werken bezit gaan nemen. Alles wat ik doe behoort Hem toe. Alles wat ik aanraak is gezegend en werkt voorspoed uit. Dat staat ook in Gods Woord geschreven: Deuteronomium 28:8 "De Heer zal u zegenen in uw voorraadschuren en in alles waar u uw hand op legt, en Hij zal u zegenen in het land dat de Heer, uw God, u geeft.”

Dat is een ancien gebruik, zoals we in de Bijbel lezen. Vanuit het oude testament, heeft God me duidelijk gemaakt: Kijk Maaike, veel christenen zijn vergeten dat alles wat ik heilig verklaar, ook aangeraakt moet worden en gezalfd. Er moet daar opnieuw kennis van genomen worden. God heeft me heel veel inzichten gegeven. Om deze reden leggen we de handen op onze kinderen en zegenen we hen, daarom zalven we onze voorwerpen, daarom bevelen we ons leven in Gods genade, wij zijn gezalfd om Gods goede nieuws te verkondigen. Ik zalf het d.m.v. het uitspreken van een Bijbeltekst gevolgd door het gebed, en breng een marker aan. In openbaringen lezen we ook dat God een zegel plaats op de voorhoofden van mensen waar geen schade aan gebracht mag worden (Openbaring 7:3).

Een marker aanbrengen doe ik zo: Waar ik een zegen wil over spreken, doe ik het liefst met olie ingewreven handen. Op die manier heb ik een marker aangebracht, dit een contactpunt geadresseerd, waar Gods engelen erop af komen om af te lezen wat ik over die olie heb gebeden naar Gods Woord. De olie staat symbolisch voor de Heilige Geest. En die olie is een getuigenis.

Wanneer ik het bloed van Jezus over mijn deuren heb gebeden heb ik eerst olie aan mijn handen gedaan en dan de deurposten rondom aangeraakt dat de engel des doods voorbijgaat. Dat bid ik ook over mijn werken, dat Gods engelen de ruimte binnenkomen waar mijn werken uithangt.

Mozes heeft ook een marker in de lucht gegooid. Hij gooide assen in de lucht, dit is de 6de plaag van Egypte. Toen Mozes die assen uit de smeltoven nam, de oven van ellende, en in de lucht gooide, waaide dit over gans Egypte. Iedereen kreeg zweren. Maar Gods volk raakte het niet aan. Dus, waar mijn kunstwerken uithangen, het filtert de lucht van negatieve atmosferen. Geen macht zal heersen waar God Zijn profeten uitzendt. Allen die Jezus hebben aangenomen hebben de Geest van profetie ontvangen. Maar er is een weg te gaan om spiritueel goed te horen en te zien. Je moet zeker weten dat het de stem is van God, en niet van jezelf of van een duistere macht.

Wel, weet dat je eerst het vuur moet hebben van God om vurige schilderijen te maken zoals Mozes een vurige koperen slang moest maken. Anders werkt het niets uit. Is er geen Heilig vuur van God, dan ook geen oordeel naar genade wat moet gecorrigeerd worden in iemands leven voor goed. God wil Zijn liefde kwijt aan ons en daarvoor moest ik eerst een vat worden tot Zijn eer. Mijn lichaam is een vat. En er moet olie in. Die olie komt van de Heilige Geest zelf. Hij is die olie.

De vurigheid van God wordt gecreëerd door lofprijs en aanbidding, vasten, bidden in tongen, dit is bidden in mysteries.  

Zo de atmosfeer wordt ontvloekt in de ruimte waar mijn werk uithangt.

5.4. Geloof je dat echt Maaike?

Jazeker, er staat geschreven, waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid. En ik heb Het Woord van God erin gebeden en met Gods Geest erover geblazen.

De atmosfeer behoort ons toe. We mogen onze gedachten in Christus bewaren en in Hem zetelen. Waar een atmosfeer is van negatief entiteit kan het onze leefwereld beïnvloeden, en onze gedachten. Het heeft geen effect op vurige mensen. Want waar vurige mensen zijn, de atmosfeer veranderd positief. En wanneer een vurig mens van God een wind in het werk blaast en ergens ophangt, zo zal de wind ook komen naar de profetische uitzending van Gods Woord en manifesteren.

Waar Gods atmosfeer is, dat is de vrede van God, daar gebeuren wonderen.

De mensen die mijn kunstwerken kopen, zegen mij daar financieel mee. En omdat ze me daarmee zegenen, zegent God hen ook. Het is niet, omdat ik bijvoorbeeld 10.000 ,00 euro voor een kunstwerk vraag, of 200.000, 00 euro, dat ze meer zegen gaan ontvangen. Dat werkt niet zo bij God. Het geld dat ik ontvang is niet alleen om mijn leven beter te maken. Gebouwen kosten geld. Juiste mensen betalen kosten geld. Daar gaan er ook taksen en verzekeringsgeld in. Alles heeft een prijs. Zelfs materialen. EN met geld kun je ook tijd sparen door extra mensen aan het werk zetten. Want God gaf me die visie, als je iets niet bezit, kunnen ze het onder je neus wegnemen. En daarom is het niet mijn plan iets te huren, maar rustig wachten op God, wie mij zal zegenen.

Er zijn altijd mensen die graag geven en met een koop van mijn kunstwerk, ontvangen ze een goddelijke uitwerking van wat ik erin heb gelegd in Jezus Machtige naam.

Ik geloof echt in deze ancien, in deze oude Bijbelse gebruiken van voor Christus Jezus geboorte. Deze oude deuren worden geopend voor een reden. We zijn nieuwe testament mensen, en toch, God heeft deze deur van kennis geopend en ik wandel erin. Eerst voelde dit niet comfortabel aan. Ik vroeg God: “Is dit wel van U? Heb ik dit van U ontvangen? En dan gaf Hij mij herinneringen wat er waar werd genomen tijdens mijn expo momenten, en op de kunstmarkten. Daar kort op volgend, hoorde ik in een preek dat God mysteries doorgeeft aan Zijn kinderen. En ik werd erin geduwd. Voor mij was dit iets ongekend, en toch, ik bezat de informatie wat ik nog meer kan doen. Ik begon het te zien door de ogen van de Vader. De Geest van wijsheid, kennis en inzicht werkt alles uit waarvoor ik geprogrammeerd wordt. God heeft met ieder een plan. En als je Gods aangezicht elke dag opzoekt, ervaar je ook wat Hij in ons heeft gelegd.

God heeft me die visie gegeven dat ik in Christus ben gezeteld, en dat ik in actie moest komen en niet bang zijn van wat mensen zeggen. Gewoon doen, en doorzetten. Want God gebruikt mijn werken om mensen te leveren. En ik zal na mijn interview getuigenissen schrijven wat Hij allemaal heeft gedaan voor mij.

 God zei dat ik Zijn Woord in mijn werken moest blazen als een smedenwerk wat het in de atmosfeer moet doen. En Hij geeft me die macht dat te doen. Waarom?

Deuteronomium 8:18 En gij zult de Here, uw God, gedenken, want Hij is het die u macht geeft om vermogen te vergaren, opdat Hij zijn verbond kan sluiten dat Hij uw vaderen heeft gezworen, zoals het nu is.

Wij mogen ons vermogen vergaren; ons vermogen is familiaal goed, financieel goed, spiritueel goed, lichamelijk goed, emotioneel goed. Het is ons recht. Werkt op 3 vlakken; 1. Lichamelijk (gebed, vasten, lofprijs, Heilige olie) 2. In de lucht (plaatsen inzegenen dmv muziek, kunst, dans, Woord van God uitspreken) 3. Materialen (Huizen, deuren, stoelen, …heiligen met olie, of zalfolie) Mijn thema van aanpak is de kosmos, dus werkt het voor de lucht. Maar voor een groot deel in het lichaam van de mens wanneer iemand naar mijn werken kijkt. Waarom? Omdat ik dat erin heb gebeden.

Jesaja 54:14-17  In gerechtigheid zult u gevestigd zijn; U zult verre van onderdrukking zijn, want u zult niet vrezen; En uit angst, want het zal niet bij je in de buurt komen.  Ze zullen zeker samenkomen, maar niet vanwege mij. Wie zich tegen u verzamelt, zal om uwentwil vallen.

(En dan geeft God de oplossing waarom wij ver van onderdrukking zullen zijn, Hij zet zijn smeden in die wapens maken. Die wapens, zoals mijn kunstwerken, zijn bedoeld om te regeren over de kosmos. Wanneer de mens een persoonlijke strijd heeft, dan wordt vaak lofprijs ingezet, maar ook vasten en samen bidden om de geest te binden en weg te zenden. Mijn kunstwerken hebben een geestelijke entiteit van Gods vrede waar het uithangt met Het Woord dat ik erin heb geblazen.)  

 Zie, ik heb de smid geschapen. Wie blaast de kolen in het vuur (aanbidding, lofprijs, vasten) Wie brengt een instrument voor zijn werk voort (voorbeeld kunstwerk of een melodie); En ik heb de spoiler gemaakt om te vernietigen (vernietigende engelen).  Geen enkel wapen dat tegen u gesmeed is, zal slagen, En elke tong die tegen u opstaat in oordeel U zult veroordelen. (Wat wij ook uitzenden naar Gods Woord is een oordeel,  gerechtigheid, dat plaatst neemt in ons leven.) Dit is het erfdeel van de dienaren van de Heer, en hun gerechtigheid is van Mij, ”zegt de Heer. (Voor iedereen die Jezus heeft aangenomen)

5.5.  Heb je Gods macht ontvangen?

Gods macht? Ik heb Jezus ontvangen. En Jezus zegt dat ik zal doen zoals Hij doet en dat ik nog meer zal doen dan Hij deed.

Ik heb uit mezelf geen macht. Het is Gods Geest in mij die alles uitwerkt. En om krachtig in het leven te staan als artist kunstenaar, geniet ik van Zijn Scheppende kracht door me heen. Leven scheppen waar dode atmosferen zijn, dat is heerlijk! Dat is echt bovennatuurlijk!

Johannes 14:12 Het verhoorde gebed  - “Voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen; en grotere werken dan deze zal hij doen, omdat Ik naar Mijn Vader ga.

 Om die kracht van God te ervaren moest ik echt door een vuur gaan. Ik moest vuur worden zodat alles wat niet in mijn ziel aanwezig hoorde te zijn, weggebrand werd.

Ik heb bepaalde Judassen gehad in mijn leven, God stuurde mensen die mij kneedden en dat deed pijn. En als ik dat bekijk vanwaar ik kom, weet dat ik niet altijd de braafste was vroeger. Ik kan anekdotes vertellen die grappig waren, maar ook die niet grappig waren. Maar sinds ik een doel begon te hebben in mijn leven, de plannen God toonde aan mij, ervaarde ik Zijn grote liefde voor mij en de genade om een leven te lijden waarvoor Jezus stierf. Jezus kwam arm aan het kruis om mij rijkdom te geven. Dus, die rijkdom, herstel, emotioneel sterk worden, geestelijk rijkdom verwerven, financieel om mijn familie te zegen in de eerste plaats en dan mijn naaste, lichamelijk gezond zijn, was een hoge nood in mijn leven. Ik begon te vasten op latere leeftijd en zo heeft God mij gevormd naar het beeld van wie Jezus is in mij. Door Jezus gerechtigheid ben ik vrij van zonde, ziekte, graf.  

Romeinen 8:1 Vrij van inwonende zonde - Er is dus nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

De Heilige Geest in mijn leraar. Hij leert me wanneer ik me als een schaap moet zijn, wanneer als een leeuw, en wanneer ik moet werken als een os. Soms moet je kiezen voor vrede, soms moet je je grenzen tonen, en soms moet je voor iets strijden, soms moet je iemand uit de misserie helpen. En om die 3 karakters te bewerken heb ik daar de Heilige Geest voor nodig. Dat zie je ook in mijn manier van schilderen. Soms schilderde ik in strijd. Soms schilderde ik in rust. Soms schilderde ik heel hard werkend. Kijk, ik heb heel mijn leven iets willen bereiken en het lukte maar niet. K hielp de ander vooruit maar ikzelf, er was geen man om mij vooruit te helpen.  

 

5.6. EN schilderen gaf je doorbraak?

Neen, schilderen ga me geen doorbraak. Maar het hielp mij om te ontdekken dat ik heel creatief was, wat in me zit moest er uit komen. Schilderen hielp mij ontspannen, genieten, dromen, scheppen, … Maar het is de wijsheid van God die me doorbraak gaf. EN Zijn wijsheid zei; Maaike, je moet gaan schilderen. Ik heb gaven in je gelegd en je moet dat oefenen. Ook gitaar. En jaren later begon ik te zien waarom Hij dit in me legde. Een ieder die zijn talenten gebruikt om God eer te geven wordt beloond. Schilderen maakt me niet een beter mens, schilderen doet me God verheerlijken omdat Hij dat in mij heeft gelegd. Ik heb er veel plezier in en door mijn plezier heeft de Heilige Geest ook plezier.  

Door te schilderen en klassieke gitaar te spelen begon ik te genieten van Zijn aanwezigheid. Ik hoorde engelen meezingen. Het is de Heilige Geest die mijn oren, ogen en geur opende in de spirituele wereld waardoor ik ontdekte dat Hij meer wou doen in mijn leven. EN ik ging op Zijn uitnodiging in.

 Heel mijn kindertijd, en puberteit werd er vaak gezegd, Maaike, je moet zo weinig mogelijk opvallen, je valt veel te veel op. Ik was namelijk een ADHD kind, vol energie en ja, ik viel op. Maar hoe meer men zei, niet opvallen, hoe onzekerder ik werd vanbinnen. EN ik moest me nederig opstellen terwijl ik avontuurlijk was. Ik had problemen met mijn identiteit, tot ik wist dat God een doel had met mijn bestaan.

Ik voelde me vroeger onbelangrijk voor de wereld, zo klein. Niemand sprak lof uit over mij waar ik goed in was. Toch er waren paar opvallers zoals in de tekenles op school, en ontwerpen van modekledij daar werd ik voor geprezen. Ik hou van design en ontwerpen. Maar ik was op de wereld gezet voor niets, dacht ik toen, terwijl ik wist dat er heel veel scheppende kracht in me zat en optimisme.

Maar toen ik voor de eerste keer Zijn stem hoorde, krachtig, met autoriteit en krachtige liefde, zo herkende ik Zijn stem, dan begon het vuur te branden in mij.
Nu heb ik intussen al veel gebedsverhoring gekregen.
Weet je, God kijkt naar de harten. Bij God is er geen aanzien. Hij zoekt de harten uit die Hem wil aanhechten. Want om deze reden schilder ik met Jezus’ liefde, genade, leven, passie, …
Natuurlijk zijn er mensen die beter schilderen dan ik. Ik doe waar ik goed in ben, en soms probeer ik ook iets uit. Hier geniet ik enorm van en het vuur wordt er automatisch ingeschilderd. Ik geloof in de ‘I am’ van God wie Hij is in mijn leven. Hij leeft in mij. Door vasten lofprijs, aanbidding, Het Woord van God te lezen, praten met Hem, en van Hem houden in Zijn nature aard van genade en liefde, intimicy met de Heilige Geest, ervaar ik dat Hij me bijzonder heeft gemaakt.


Dit is Gods waarheid, wanneer Hij met iemand mag samenwerken, Hij zal veel meer doen dan we ooit bidden of beseffen. Hij is goed. Wij hebben de autoriteit ontvangen om de vrede te bewaren in de wereld. EN wanneer de satan zijn geest verspreidt om alles kapot te maken bij de mensen, leugens af te werpen en mensen ziek maken, gebruikt God die mensen waar Hij mag mee samenwerken. God heeft me de visie gegeven om Zijn Woord in mijn werken te blazen en dit zal uitwerken zoals ik erin heb gesproken.

5.7. Kan iedereen doen wat jij doet?


Wel, ik zeg dit. Wie uit God geboren is, heeft het een krachtig uitwerking in zijn doen en handelen. En wanneer God je iets laat zien, is het een openbaring dat je zeker moet geloven en erin wandelen; Want er hangt daar een beloning aan vast. Het gaat om zielen winnen voor Gods Koninkrijk en de duivel gaat rond wie hij kan verslinden. Mijn kunstwerken zijn contactpunten, een spiritueel adres, een poort, voor Gods engelen die opstijgen en neerdalen om Gods Woord uit te werken. Gods engelen reageren Op Zijn Woord. Psalm 103:20 Looft de Heer, zijn engelen, die uitblinken in kracht, die zijn woord doen, Luisteren naar de stem van Zijn woord.

Je kunt ook zonder de Heilige Geest schilderen. Dan werkt het andere dingen uit. Ken de kunstenaar, want waarmee hij of zij schildert, die geest zal ook in je huis zijn waarmee je kunstwerk is geschilderd of met handen is gemaakt.

Jaren geleden had ik nog tegen iemand gezegd, doe dat egyptische godin beeldje weg, want dat is de reden waarom je vrouw heel veel rugklachten heeft. Hij geloofde het niet. Jaren later deed hij het weg en de pijn verliet zijn vrouw. Mensen hechten vaak aan iets, niet wetende welke geestelijke entiteit erin schuil gaat. We zien het niet. Maar welke engelen worden er geadresseerd? We mogen niet vergeten dat satan een koorleider was en 1/3 van Gods engelen bezat.

Kunst is mooi. Maar het schept leven of dood.

1. Maaike, you do more than painting?

I have so much creativity in me that I want to do everything at the same time. And I had to learn to plan and dose what to do first and what to do next


God showed me this, 'Look Maaike, start painting your art because that's money I gave you. This talent is money. And I give you more than one talent because I know you will use them all.” God gave me dreams and I wrote this down briefly. Now I'm working this out completely, first on paper. God's will is to create a community of arts and entertainment for people and children, to have fun with each other, but God himself also wants to be entertained with our praise and dance, He takes pleasure in that.

2. You enjoy painting by drawing God in?

Yes, He is gentleness, the love of God, the powerful energy needed to live life, for we have one God of healing, one God of adventure. One God of creativity, gentleness who also mends broken hearts and that's how I actually paint who He is in my art world. I can paint softly, like the serenity of the Holy Spirit that I experience in my life, I can paint warmly like warm colors, I can paint creatively, using a lot of color or single color with shades from dark to light, I can paint rough like a processing where God is dissolving, there's a lot in it


And when people buy my works and they look at them every day, they will taste the Spirit of God and it will work out exactly as God intended. This is the Fiery Spirit of Christ painted in it.

Just as Moses had to make a fiery bronze serpent in the desert and set it on a pole, as an image of Christ to be lifted up, so my art also works out to the Word of God, with Jesus' testimony in it (this is the Spirit of prophecy which I take from God's Word and pronounce). Jesus blood acts as an antidote to venomous spiritual serpents in our lives.

When people glanced at that fiery brazen serpent, they were healed. And so I have also prayed Words of life in my artworks. That is the power of God working in my body, by having an intimate relationship with the Holy Spirit. The Holy Spirit is my partner. He gives ideas, shows me things and tastes what it should be. What I touch prospers, what I speak is confirmed. And where my works are hung, the marker of the Holy Ghost is written upon it. You can't see it with the naked eye, but your soul knows it. People become happy. People experience a change in their atmosphere.

Moses had to remove the serpent because the people began to see the serpent itself as their god. So my arts are not worship canvas, not points of contact to be worshipped. It is a point of contact for God's angels to read what I have prayed in it and to do His Word.

When you look at it, you know that God's spiritual entity is imprinted in it, the Holy Spirit.

In the spiritual world, every angel sees the Light in my artwork. Thus bad angels will go out of space, we call them fallen angels. And the Angels of God are present to the prayers uttered during and after my painting.

3. How do you go about praying God's Word into it?

I prayed the Word of God into it, blew it on my artwork, and anointed it. While painting, the Spiritual entity of God has taken possession of my works. Everything I do belongs to Him. Everything I touch is blessed and works out auspicious. That is also written in God's Word: Deuteronomy 28:8 "The Lord will bless you in your storehouses and in everything you lay your hand on, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you."

That is an ancient custom, as we read in the Bible. From the old testament, God has made it clear to me: Look Maaike, many Christians have forgotten that everything I declare sacred must also be touched and anointed. It needs to be reacquainted with. God has given me a lot of insights. This is why we lay hands on our children and bless them, why we anoint our objects, why we command our lives in God's grace, we are anointed to declare God's good news. I anoint it by means of saying a Bible verse followed by the prayer, and apply a marker. In Revelation we also read that God places a seal on people's foreheads that must not be harmed (Revelation 7:3).

I apply a marker like this: What I want to speak a blessing about, I prefer to do with oiled hands. That way I put a marker, addressed this a point of contact, where God's angels come down to read what I prayed on that oil to God's Word. The oil is symbolic of the Holy Spirit. And that oil is a testimony.

When I have prayed the blood of Jesus over my doors I have first put oil on my hands and then touched the doorposts around that the angel of death may pass by. I pray the same about my works, that God's angels will enter the room where my works are displayed.

Moses also threw a marker in the air. He threw ashes in the air, this is the 6th plague of Egypt. When Moses took those ashes out of the furnace of affliction, the furnace of affliction, and threw them into the air, it blew all over Egypt. Everyone got sores. But God's people did not touch it. So, wherever my artwork hangs, it filters the air of negative atmospheres. No power will rule where God sends His prophets. All who have accepted Jesus have received the Spirit of prophecy. But there is a way to go to hear and see spiritually well. You must be sure that it is the voice of God, and not your own or a dark forces.

Well, know that you must first have the fire from God to make fiery pictures like Moses had to make a fiery brass serpent. Otherwise it won't work. Is there no Holy fire from God, then no judgment by grace that must be corrected in one's life for good. God wants to give His love to us and for that I first had to become a vessel for His glory. My body is a vessel. And it needs oil. That oil comes from the Holy Spirit Himself. He is that oil.

The fervor of God is created through praise and worship, fasting, praying in tongues, this is praying in mysteries.

This way the atmosphere is cursed in the space where my work is displayed.

4. Do you really believe that Maaike?


Yes, it is written, where the Holy Spirit is, there is freedom. And I've prayed The Word of God into it and blown it with God's Spirit.

The atmosphere belongs to us. We may keep our thoughts in Christ and dwell in Him. Where there is an atmosphere of negative entity it can influence our world, and our thoughts. It has no effect on fiery people. Because where there are fiery people, the atmosphere changes positively. And when a fiery man of God blows a wind into the work and hangs it somewhere, so the wind will also come to the prophetic broadcast of God's Word and manifest.
Where there is God's atmosphere, that is the peace of God, miracles happen there.
The people who buy my artworks bless me financially. And because they bless me with that, God blesses them too. It is not because I ask, for example, 10,000.00 euros for a work of art, or 200,000.00 euros, that they will receive more blessing. It doesn't work that way with God. The money I receive is not just to make my life better. Buildings cost money. The right people pay costs money. This also includes taxes and insurance money. Everything has a price. Even materials. AND with money you can also save time by employing extra people. Because God gave me that vision, if you don't own something, they can take it away from under your nose. And therefore it is not my intention to rent anything, but to wait quietly for God to bless me.


There are always people who like to give and with a purchase of my artwork, they receive a divine effect of what I put into it in Jesus Mighty name.


I really believe in these ancient, in these ancient Biblical customs from before Christ Jesus was born. These old doors are opened for a reason. We are New Testament people, and yet God has opened this door of knowledge and I walk in it. At first this did not feel comfortable. I asked God, “Is this yours? Did I receive this from you? And then He gave me memories of what was observed during my expo moments, and in the art markets. Shortly after that, I heard in a sermon that God passes on mysteries to His children. And I was pushed in. For me this was something unprecedented, and yet, I possessed the information what else I can do. I began to see it through the eyes of the Father. The Spirit of wisdom, knowledge, and understanding works out everything I am programmed to do. God has a plan for everyone. And if you look up to God's face every day, you will also experience what He has put in us.

God has given me that vision that I am seated in Christ, and that I should take action and not be afraid of what people say. Just do it and keep going. For God uses my works to supply people. And I will write testimonials after my interview about all He has done for me.
God said to blow His Word into my works like a forge what to do in the atmosphere. And He gives me that power to do that. Why?


Deuteronomy 8:18 And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to accumulate wealth, that he may establish his covenant which he swore to your fathers, as it is now.


We may accumulate our wealth; our wealth is family good, financial good, spiritual good, physical good, emotional good. It's our right. Works on 3 levels; 1. Physically (prayer, fasting, praise, Holy oil) 2. In the air (to bless places through music, art, dance, to speak the Word of God) 3. Materials (Houses, doors, chairs, … sanctify with oil, or anointing oil ) My theme of approach is the cosmos, so it works for the sky. But largely in the body of man when one looks at my works. Why? Because I prayed that into it.


Isaiah 54:14-17 In righteousness shalt thou be established; Thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear; And out of fear, because it won't come near you. They will certainly come together, but not because of me. Whoever gathers against you will fall for your sake.


(And then God gives the solution why we will be far from oppression, He puts his smiths into making weapons. Those weapons, like my works of art, are meant to rule the cosmos. When man has a personal battle, then often praise, but also fasting and praying together to bind the spirit and send it away. My artworks have a spirit entity of God's peace where it hangs with The Word I breathed into it.)


Behold, I have created the blacksmith. Who blows the coals into the fire (worship, praise, fasting) Who produces an instrument for his work (example artwork or a melody); And I made the spoiler to destroy (destroying angels). No weapon formed against thee shall succeed, And every tongue that rises against thee in judgment Thou shalt condemn. (Whatever we broadcast to God's Word is judgment, righteousness, taking place in our lives.) This is the inheritance of the servants of the Lord, and their righteousness is mine, ”says the Lord. (For all who accepted Jesus)

5.5. Have you received God's power?


God's power? I have received Jesus. And Jesus says I will do as He does and I will do even more than He did.


I have no power of my own. It is God's Spirit in me working everything out. And to be powerful in life as an artist artist, I enjoy His Creative power through me. Creating life where there are dead atmospheres, that's wonderful! That is really supernatural!


John 14:12 The Answered Prayer - “Verily I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do, because I go to My Father.

To experience that power of God, I really had to go through a fire. I had to become fire so that everything that should not be in my soul was burned away.


I've had certain Judases in my life, God sent people to mold me and it hurt. And when I look at that from where I come, know that I wasn't always the nicest back in the day. I can tell anecdotes that were funny, but also that weren't funny. But ever since I started to have a purpose in my life, the plans God showed me, I experienced His great love for me and the grace to live a life for which Jesus died. Jesus came to the cross poor to give me riches. So, that wealth, recovery, getting strong emotionally, gaining wealth spiritually, financially to bless my family first and then my neighbor, being physically healthy has been a high need in my life. I started fasting later in life and so God has molded me into the image of who Jesus is in me. Through Jesus righteousness I am free from sin, sickness, grave.


Romans 8:1 Free from indwelling sin - So now there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk after the flesh, but after the Spirit.

The Holy Spirit in my teacher. He teaches me when to be like a sheep, when to be like a lion, and when to work like an ox. Sometimes you have to choose peace, sometimes you have to show your limits, and sometimes you have to fight for something, sometimes you have to help someone out of misery. And to edit those 3 characters I need the Holy Spirit for that. You can also see that in my way of painting. Sometimes I painted in conflict. Sometimes I painted in peace. Sometimes I painted working very hard. Look, I've wanted to achieve something all my life and I just couldn't. K helped the other forward but myself, there was no man to help me forward.

5.6. AND painting gave you a breakthrough?
No, painting is not going to give me a breakthrough. But it helped me to discover that I was very creative, what is inside me had to come out. Painting helped me relax, enjoy, dream, create, … But it is the wisdom of God that gave me a breakthrough. AND His wisdom said; Maaike, you have to start painting. I have put gifts in you and you must practice that. Also guitar. And years later I began to see why He put this in me. Everyone who uses his talents to give glory to God will be rewarded. Painting doesn't make me a better person, painting makes me glorify God because He put that in me. I enjoy it very much, and because of my pleasure the Holy Ghost also enjoys it.
Through painting and playing the classical guitar I began to enjoy His presence. I heard angels sing along. It is the Holy Spirit who opened my ears, eyes and smell to the spiritual world and made me discover that He wanted to do more in my life. AND I accepted His invitation.


Throughout my childhood and puberty, it was often said, Maaike, you should stand out as little as possible, you stand out way too much. I was an ADHD child, full of energy and yes, I stood out. But the more people said, don't stand out, the more insecure I became inside. AND I had to humble myself while being adventurous. I had problems with my identity until I knew God had a purpose for my existence.


I used to feel insignificant to the world, so small. No one praised me for what I was good at. Still, there were a few standouts like in art class at school, and designing fashion clothes I was praised for that. I like design and designing. But I was brought into the world for nothing, I thought then, knowing that there was a lot of creative power and optimism in me.

But when I heard His voice for the first time, powerful, with authority and powerful love, that's how I recognized His voice, then the fire started to burn in me.
Now I have already received a lot of answers to prayer.
You know, God looks at hearts. There is no prestige with God. He seeks out the hearts that will attach to Him. Because for this reason I paint with Jesus' love, grace, life, passion, ...
Of course there are people who paint better than me. I do what I'm good at, and sometimes I try something out. I really enjoy this and the fire is automatically painted in. I believe in the 'I am' of God who He is in my life. He lives in me. Through fasting praise, worship, reading The Word of God, talking to Him, and loving Him in His nature nature of grace and love, intimacy with the Holy Spirit, I experience that He has made me special.


This is God's truth, when He is allowed to work with someone, He will do far more than we ever pray or realize. He is good. We have been given the authority to keep the peace in the world. AND when Satan spreads his spirit to destroy everything in people, throw off lies and make people sick, God uses those people He is allowed to work with. God has given me the vision to breathe His Word into my works and it will work out as I have spoken in it.

 

5.7. Can anyone do what you do?


Well, I say this. He who is born of God has a powerful effect in his deeds and actions. And when God shows you something, it's a revelation that you must surely believe and walk in it; Because there is a reward attached to that. It's about winning souls for God's Kingdom and the devil goes about whom he can devour. My artworks are points of contact, a spiritual address, a gateway, for God's angels to ascend and descend to elaborate God's Word. God's angels respond to His Word. Psalm 103:20 Praise the Lord, His angels, who excel in power, who do His word, Listen to the voice of His word.

You can also paint without the Holy Spirit. Then it works out other things. Know the artist, because he or she paints with, that spirit will also be in your house with which your artwork is painted or made with hands.

Years ago I would have said to someone, get rid of that Egyptian goddess statue, because that is the reason why your wife has a lot of back problems. He didn't believe it. Years later he got rid of it and the pain left his wife. People often get attached to something, not knowing what spiritual entity it contains. We don't see it. But which angels are being addressed? We must not forget that Satan was a choirmaster and possessed 1/3 of God's angels.
Art is beautiful. But it creates life or death.

Bijkomende informatie: Profeten, zoals Ezechiël, brengen zijn boodschappen vaak op bizarre manieren over. Deze hoofdstukken bevatten een reeks profetische acties die Gods boodschap op krachtige, non-verbale manieren overbrengen. Door Gods plan voor een publiek te dramatiseren, is een profeet beter in staat de percepties, houdingen en gedragingen van de mensen te veranderen, omdat ze een uitkomst kunnen zien in plaats van zich die alleen maar voor te stellen. God gaf mij aan om Zijn Woord in mijn kunstwerken te blazen, om de atmosfeer aan te pakken. Omdat Gods engelen mijn kunstwerken lokaliseren zal er een gevecht worden uitgevoerd in het hemels gewesten om de rust, de vrede en liefde van God te garanderen. God is geen leugenaar. En ik, ik vrees mijn God te veel om daarover te liegen. 

Er zijn heel veel geloofsovertuigingen. Maar er is één weg, één waarheid en dat is Jezus Christus. De Prins van vrede, die in mijn leven troont, roept profeten op om te oordelen naar gerechtigheid. Dat houd tin, elke manifestatie van duisternis onder de voeten brengen. Jezus heeft elke duistere macht onttroont. Maar waar mensen in de atmosfeer en in hun leven negatieve uitspraken doen over hun eigen leven en gezin, produceert het satans koninkrijk. 

God is Geest. satan is ook geest. En waar de vrede van Gods Geest mag wonen, daar wordt Jezus geopenbaard met tekenen, wonderen en miracels. De innerlijke vrede komt alleen van God. Profetische mensen worden niet altijd gewaardeerd, omdat ze vurig zijn, spreken van recht en omdat ze durven spreken.

De profetische en apostolische mensen dat God voorbereid voor een tijd als deze behoort tot Zijn strategische plan. Hij gebruikt ze als Zijn strategie, als een wapen en een effectieve oorlog aks, om situaties op te lossen.

Looft de Heer mijn ziel, want Zijn goedertierenheid duur voor eeuwig!

 

(2) FIRE 10.000, - € - YouTube