Gratis verzending vanaf 29 euro binnen België. Buiten België komt er een tarief bij afhankelijk van de grootte en gewicht.

21 / 08 / 2022

The Lord gave me a new dream !!!

 

Ja, de Here heeft me een plan laten tekenen wat in Zijn Koninkrijk te zien is. En nu heb ik dit uitgewerkt op papier en zie ik, dat ik een vakantiepark zal stichten voor families, goed georganiseerd met kinderjuffen, bijbelstudies in de voormiddag en in de namiddag de activiteit waar de vakantieliefhebber voor heeft ingeschreven. Een vakantieplaats waar alle gelovigen samenkomen om te dansen, zingen, muziek te maken, kunstschilderen, met klei werken, acteren en woord

Muziek maken; leren samen muziek maken en lofprijs, leren luisteren naar elkaar
Dans: zowel earobics als volksdansen en artistiek dansen op muziek geschreven door christenen
Arts: zowel kunstschilderen als pottenbakken en met hout werken
Acterenb, woord: een Bijbelverhaal uitbeelden en met zingen (musicals) en voordracht.

Daarnaast zullen er studies zijn van maandag tot vrijdag in de morgen voorafgaand met lofprijsmomenten.

Dit vakantiepark dat ik voor me heb, het plan heb ik uitgetekend, met slaapplaatsen en kampeerplaatsen, ook voorzien met kinderjuffen voor kleuters en peuters en baby's terwijl ouders hun activiteit doen hun kinderen afgeven. Vanaf 6 jaar tot 11 jaar worden kinderen ook begeleid in hetzelfde thema als de 12 tot 15 jarigen en de volwassenen.

Ieder geboekte kamer heeft een eigen wc en badkamertje. Er zullen geen extra grote kamers zijn omdat het niet de bedoeling is dat het een luxeverblijf is, dit wordt een verblijf omdat actief deel te nemen aan de activiteiten waarvoor dit kamp bedoeld is. Een luxeverblijf neem je op andere plaatsen. We willen voor een ieder eenzelfde klimaat creeëren.

ZO heb ik een kamer van 4 +1 (aanvraag stapelbed) uitgetekend va 5 op 5 meter. 1 groot bed, 2 kleine bedden waarvan de wens kan worden gevraagd voor een stapelbed.

Er zal ook voorzien worden van een verplegingspost, een bar voor de avonden (niet om te zuipen!), een berging waar koffers worden opgeborgen met naamkaarten en kamernummers aan, zodat er geen wisseling is van koffers, beveiligd achter slot. Er zal ook een bureau zijn waar je met vragen terecht kan of info. Er zal een parking voorzien worden voor de auto's en bij de kamping zal er toezicht gehouden worden. Bij de kamping wordt er voorzien van toiletten en douches, en een carport met zetels en tafeltjes en een bar (niet om te zuipen!) om s ' avonds gezellig te zijn;

Daarnaarst wordt er voorzien voor spelende kinderen, een glijbaan en enkele attracties maar ook voor volwassenen, zoals tafelvoetbal en je zult bepaalde gezelgschapspelen kunnen huren, voorbeeld, 2 euro + waarborg en dan terugbrengen is ook waarborg terugontvangen.

Er zal voorzien worden van 2 tot 3 poetsvrouwen om de keukens, toiletten zitplaatsen en ruimtes proper te houden.
Er zal voorzien zijn van een oma en opa die 's avonds verhalen vertellen voor de kindjes voor bedtijd.

Ik heb zoveel ideeën. Dat is de reden waarom ik het hier plaats. ik heb 3000 m² tot 5000 m³ nodig, hangt ervan af, of we de activiteiten op de begane grond laten doorgaan of op de eerste en /of tweede verdieping.

Personeel zal appart slapen in een voorzien plaats waar men ook de dagindeling zal verder vergaderen; maar niet de nachtwacht. De nachtwacht zal toezien op de garages, slaapplaatsen, gebouw, dat er geen vreemde snuiters binnenkomen.

De kamping zou opengaan wanneer dit plan volldig is uitgevoerd.
Van zondag 17 u tot zondag 10 u
Maandag tot vrijdag: ontbijt in de cantine, ook voor de kampeerders voorzien tussen 6 u en 9 u. Om 9 u kindjes naar de opvang. 9 u 45 lofprijs, 10 u 30 bijbelstudie. 11 u 30 pauze om te eten tot 14 u + kindjes ophalen en dan terugbrengen vanaf 13 u 30.
Van 14 u tot 17 u 30 activiteit. 17 u 30 Kindjes afhalen en van 18 u tot 20 u avondmaal. Vanaf 20 u verhaal van opa of oma voor de kindjes voor het slapengaan. Bar gaat open om gezellig samen te zitten vanaf 20 u tot 23 u maar niet op vrijdag.
Vrijdagavond doen we lofprijs en avondmaal, een profetisch Woord en en apostolische nachtgebeden.

Zaterdag mag uitgeslapen worden tot 10 u. We doen geen bijbelstudie. Om 11 u 30 middagmaal en, in de namiddag worden de lokalen opgeruimd en alles tentoongesteld om 16 u. De kindjes kunnen op zaterdag nog opgevangen worden van 13 u 30 tot 17 u 30. De art klassen kunst geven hun tentoonstelling om 16 u met glaasje en toast. Om 18 u eten tot 19 u 30. Optreden van dans en acteren, toneel. Op zondagmorgen voor 10 u kamers leegmaken. Van 10 u tot 11 u optreden van de muziekanten. Zondagspreek van 11 u tot 12 u
Vanaf 12 picnick in de cantine. Om 13 u 30 een laatste Woord en zegen.

Ik heb nog zoveel details te vermelden...

 

Amos 3:7

7 Zeker, de Here God doet niets,
Tenzij Hij Zijn geheim openbaart aan Zijn dienaren, de profeten.

Zacharia 4:10

Want wie heeft de dag van de kleine dingen veracht? Want deze zeven verheugen zich bij het zien van het schietlood in de hand van Zerubbabel. Het zijn de ogen van de Heer, die heen en weer gaan over de hele aarde.”

 

Habakuk 2:2-3

De rechtvaardigen leven door geloof
2 Toen antwoordde de Heer mij en zei:
“Schrijf de visie
En maak het duidelijk op tablets,
Dat hij kan rennen die het leest.
3 Want het visioen is nog voor een vastgestelde tijd;
Maar aan het einde zal het spreken, en het zal niet liegen.
Hoewel het vertraagt, wacht erop;
Want het zal zeker komen,
Het zal niet vertoeven.

 

Yes, the Lord has had me draw a plan that can be seen in His Kingdom. And now I have worked this out on paper and see that I will establish a holiday park for families, well organized with nannies, Bible studies in the morning and in the afternoon the activity that the holiday enthusiast has subscribed to. A holiday place where all believers come together to dance, sing, make music, paint, work with clay, act and speak

Make music; learn to make music together and praise, learn to listen to each other
Dance: both earobics and folk dances and artistic dances to music written by Christians
Arts: both art painting and pottery and working with wood
Acterenb, word: portraying a Bible story and with singing (musicals) and reading.

In addition, there will be studies from Monday to Friday in the morning before with praise moments.

This holiday park that I have in front of me, I have drawn up the plan, with sleeping places and camping places, also equipped with nannies for toddlers and toddlers and babies while parents do their activity and drop off their children. From 6 to 11 years, children are also supervised in the same theme as the 12 to 15 year olds and adults.

Each booked room has its own toilet and bathroom. There will be no extra large rooms as it is not intended to be a luxury residence, this will be a residence to actively participate in the activities for which this camp is intended. You can take a luxury stay in other places. We want to create the same climate for everyone.

This is how I drew a room of 4 +1 (request bunk bed) from 5 by 5 meters. 1 large bed, 2 small beds of which the wish can be asked for a bunk bed.

There will also be a nursing post, a bar for the evenings (not for drinking!), a storage room where suitcases are stored with name cards and room numbers, so that there is no changing of suitcases, securely locked. There will also be a desk where you can go with questions or information. A parking lot will be provided for the cars and the campsite will be supervised. At the campsite, toilets and showers are provided, and a carport with seats and tables and a bar (not for drinking!) to have fun in the evening;

In addition, there is provided for playing children, a slide and some attractions, but also for adults, such as table football and you will be able to rent certain board games, for example, 2 euros + deposit and then return the deposit is also refunded.

2 to 3 cleaning women will be provided to keep the kitchens, toilets, seats and areas clean.
There will be a grandmother and grandfather who will tell stories for the children before bedtime in the evening.

I have so many ideas. That's why I'm posting it here. I need 3000 m² to 5000 m³, depending on whether we continue the activities on the ground floor or on the first and/or second floor.

Staff will sleep separately in a designated place where the daily schedule will also be discussed; but not the night watchman. The night watchman will watch over the garages, sleeping places, building, that no strangers come in.

The campsite would open when this plan is fully implemented.
From Sunday 5 pm to Sunday 10 am
Monday to Friday: breakfast in the canteen, also provided for campers between 6 a.m. and 9 a.m. At 9 o'clock children go to daycare. 9:45 a.m. Praise, 10:30 a.m. Bible Study. 11:30 am lunch break until 2:00 pm + pick up children and return from 1:30 pm.
From 2 pm to 5.30 pm activity. 5.30 pm Pick up the children and dinner from 6 pm to 8 pm. From 8 p.m. story of grandpa or grandma for the children before going to sleep. Bar opens to socialize from 8 pm to 11 pm, but not on Fridays.
Friday evening we do praise and supper, a prophetic Word and and apostolic night prayers.

On Saturdays you can sleep in until 10 am. We don't do bible study. Lunch at 11:30 am and, in the afternoon, the premises are cleared and everything is on display at 4:00 pm. The children can still be cared for on Saturdays from 1.30 pm to 5.30 pm. The art classes give their exhibition at 4 pm with a glass and toast. Dinner at 6 pm until 7:30 pm. Performance of dance and acting, drama. Empty rooms before 10 a.m. on Sunday mornings. Musicians perform from 10 a.m. to 11 a.m. Sunday talk from 11 am to 12 pm
Picnic in the canteen from 12. At 1:30 pm a last Word and blessing.

I have so many details to mention...

Habakkuk 2:2-3

The Just Live by Faith
2 Then the Lord answered me and said:
“Write the vision
And make it plain on tablets,
That he may run who reads it.
3 For the vision is yet for an appointed time;
But at the end it will speak, and it will not lie.
Though it tarries, wait for it;
Because it will surely come,
It will not tarry.

Amos 3:7

7 Surely the Lord God does nothing,
Unless He reveals His secret to His servants the prophets.

Zechariah 4:10

For who has despised the day of small things? For these seven rejoice to see The plumb line in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of the Lord, Which scan to and fro throughout the whole earth.”

 

 

My own performance of music, one of the many melodies I hear from heaven. 

Mijn eigen uitvoering van muziek, een van de vele melodieën die ik uit de hemel hoor.

 

Mercy 2 1
Audio – 2,3 MB 147 downloads

I use anointing oil for protection. But this is not to say that you should avoid the rules of the government; they are there to help us. The coronavirus really does exist. But the blessing of God is also real!

 

1. How do I make Holy Anointing Oil?

Father, You are Alpha and Omega, You are the beginning and the end. You are like a consuming fire. Father, I adore and praise You. I thank You for Your grace and the grace that is in this place. I thank you for your anointing on my life and for being your instrument in blessing people. I thank You for giving us the tools to bless people such as making Holy Anointing Oil. Lord, I pray even today as soon as I pray over this oil, that Your touch and mighty miracles may become visible in my life in Jesus Name.

Receive all the glory for it, Lord, receive all the praise for it, Lord. As You touch my life and change for the better and as You touch that oil (which I have prepared with Calm, Cassia, Myrrh and Cinnamon), which I have here now, Lord, receive all the glory for it Lord, in the name of Jesus. I give You all praise, all glory and all honor in the Name of Jesus! AMEN Hallelujah!

 

2. Take the oil.

Holy Spirit of God, come and touch me Holy Spirit today. Come and make a change in my life. Bring a change that only You can bring, Lord. Do this for the glory of King Jesus. Holy Spirit of God, touch this oil that I have (prepared), anoint it with Your Holy fire by the power of Your love. This is the anointing oil that I will use to the honor and glory of Your great name, DO this while I pray this prayer, touch this anointing and let it be a point of contact, a place for the anointing to rest, Lord. I pray this in Jesus' Mighty Name, and I thank You for it, Lord.

 

3. Lift the oil

Father, in the mighty Name of Jesus, I come to an agreement with You. Wherever I am, I know You are here, in me, around me, because You are Almighty and omnipresent. You are in me, live in me, teach me, know me, guide me, and while I absorb this oil You are with me. Lord, this oil in my hand, I pray that You'll touch that anointed oil.

(If with herbs of exodus: Lord, I also added the flavors from the altar to the Bible book of exodus, when You instructed Moses to mix these herbs in there, I added them for the sake of leading Jesus taking place at the cross. It's for the Glory of Jesus that I added them to it. It's a sweet fragrance to You, Lord, a fragrance of grace and love through the finished work of Jesus on the cross at Calvary.)

Touch this anointing oil that I have set aside that I love. Anoint this oil, Lord, and I pray, Lord, that You'll let that oil work powerfully. Rest Your anointing forcefully on this anointing oil that I have prepared for the Glory of Jesus.

Let it become a symbol of Your power, Lord. What and where, when and whom I touch or hold with my hands, smeared with this oil, applied with this oil, let it prosper and bring it up, restore, heal, be a blessing, offer protection through which You send Your angels out for protection, and hold back the evil powers, bless it with your Glory in Jesus name.

Lord, when I take this anointed oil and am going to anoint the sick, or broken people, or people bound by evil, let the sick heal, let the houses where demonic powers manifest receive the change and receive an atmosphere of Your presence, even as I take this anointing oil and anoint this place where I am to Your Sanctuary, I anoint what You prompt me and speak what I see in my mind through the insight You prompt me. All fear and fear will give way to the power of Your love to those who apply this oil, even to pictures of people.

Let success and Your favors be present for my life every day, let Your lovingkindness follow me every day for the rest of my life, even friends, brothers and sisters and friends families whom I touch with this anointed oil. AND even the people I meet for the first time, let success and Your favors be powerfully present in that house where I apply this anointed oil. As I apply this anointing oil and anoint myself with it, let success and Your favors come down upon me from Your kingdom and what I pray and touch for, let Your Holy Spirit rest upon it. Where I'm going Lord, I'm anointed with this anointing oil and Your fire that's in me. Let Your glory be seen and miracles manifest upon those I touch, also let protection come from this symbol of Your wonderful working power in Jesus Name.

Let Your power follow where I put this oil on, in business, churches, buildings ... Let all demonic powers be driven away. In whatever environment the oil is applied to, let demonic activity be dispelled. I thank You Lord, You are good and Your mercy lasts forever.

Let this oil be consecrated and blessed in the name of Jesus wherever this anointed oil goes, let me see Your power Lord, Your redemption, show me that power of Jesus. Show me the movement of the Holy Spirit wherever this anointing oil is applied. Let there be revival. Let there be jobs and better jobs. Let contracts come in, let amazing things happen, let the sick heal, let people come to salvation, let them come to salvation, let them come to repentance in the Mighty name of Jesus. Let Your angels be where I apply this anointing oil to stop evil forces; let this oil be a testimony in the spiritual world, where it is applied, through the presence of Your Holy Spirit in Jesus name. Everything I touch will be experienced as Holy and Your ministry of angels will be sent to do according to Your Word.

Father, whatever I need in my life, whatever I trust You for, let it happen in my life. I trust You will take me to a higher Glory level; even where and when I apply this special anointing oil, let it happen, take place, let signs and wonders take place, even let it take root what You show me and take place on this earth as in Your kingdom is Lord. I thank you in the mighty name of Jesus. Amen.

 

4. Lock

This anointing oil that I have in front of me is anointed and blessed. It is a symbol of the power and strength of Jesus Christ in this house wherever I go. I do not worship this oil, it is a symbol of Jesus and a testimony that it is God's possession in the spiritual world; It is oil that is a point of contact for the power of God; It's anointing oil now in the Mighty Name of Jesus AMEN

 

5. Example of use

Pray: In the name of Jesus, my hands are blessed and anointed. The fire of God is on my hands. Whom I shake my hand or touch, they will receive a touch from God and wicked powers will be driven away.

Take oil in your hand and touch it where the Holy Spirit is to rest on it or where you expect manifestations from God's kingdom where angels are sent to do according to God's Word, Pronounce the Word (Bible text) you need for change at the anointing.

 

 

Author: Maaike Lamsens (using you tube channel evangelist Gabriel Fernandes, prayer Holy oil)

 

 

 

 

 

 

Ik gebruik zalfolie ter bescherming. Maar dit wil niet zeggen, dat je de regels moet ontlopen van de regering; ze zijn er om ons te helpen. De coronavirus bestaat wel echt. Maar de zegen van God is ook echt!

 

1. Hoe maak ik Heilig Zalfolie?

Vader, U bent de Alfa en de Omega, U bent het begin en het einde. U bent als een verterend vuur. Vader, ik aanbid U en prijs U. Ik dank U voor Uw genade en de genade die op deze plek is. Ik dank U voor Uw zalving op mijn leven en dat ik een instrument ben van U om mensen te zegenen. Ik dank U dat U ons de middelen geeft om mensen te zegenen zoals het maken van Heilige Zalfolie. Heer, ik bid zelfs vandaag vanaf ik bid over deze olie, dat Uw aanraking en machtige wonderen in mijn leven zichtbaar mogen worden in Jezus Naam.

Ontvang alle glorie ervoor, Heer, ontvang alle lof ervoor, Heer. Terwijl U mijn leven aanraakt en ten goede verandert en zoals U die olie aanraakt (die ik heb voorbereid met Kalmoes, Kassie, Mirre en Kaneel), die ik hier nu heb, Heer, ontvang alle glorie ervoor Heer, in de naam van Jezus. Ik geef U alle lof, alle glorie en alle eer in de Naam van Jezus! AMEN Halleluja!

 

2. Neem de olie.

Heilige Geest van God, kom en raak mij vandaag aan Heilige Geest. Kom en breng een verandering in mijn leven. Breng een verandering die alleen U kunt brengen, Heer. Doe dit voor de glorie van koning Jezus. Heilige Geest van God,  raak deze olie aan die ik heb (bereid), zalf het met Uw Heilige vuur door de kracht van Uw liefde. Dit is de zalfolie die ik zal gebruiken tot eer en glorie van Uw grote naam, DOE dit terwijl ik dit gebed bid, raak deze zalving aan en laat het een contactpunt zijn, een plaats waar de zalving op rust, Heer. Ik bid dit in Jezus Machtige Naam en ik dank U ervoor, Heer.

 

3. De olie opheffen

Vader, in de machtige Naam van Jezus kom ik tot een overeenkomst met U. Waar ik ook ben, ik weet dat U hier bent, in mij bent, om me heen, omdat U Almachtig en alomtegenwoordig bent. U bent in mij , leeft in mij, onderwijst mij, kent mij, leidt mij,  en terwijl ik deze olie opneem bent U bij mij. Heer, deze olie in mijn hand, ik bid dat U die gezalfde olie aanraakt.

(Indien met kruiden van exodus: Here, ook heb ik de aroma’s van het altaar naar het Bijbelboek exodus eraan toegevoegd, toen U aan Mozes de opdracht gaf deze kruiden erin te vermengen, heb ik ze toegevoegd omwille van het leiden van Jezus dat plaatsnam aan het kruis. Het is voor de Glorie van Jezus dat ik ze eraan toegevoegd heb. Het is voor U een zoete geur Here, een geur van genade en liefde door het volbracht werk van Jezus aan het kruis op Golgotha. )

Raak deze zalfolie die ik heb apart gezet aan waar ik van hou. Zalf deze olie, Heer, en ik bid Here dat U die olie krachtig uitwerking laat leveren. Laat Uw zalving met kracht rusten op deze zalfolie die ik heb bereid voor de Glorie van Jezus.

Laat het een symbool worden van Uw kracht Here. Wat en waar, wanneer en wie ik met mijn handen aanraak of vasthoud,  met deze olie ingesmeerd, met deze olie aangebracht, laat het voorspoedig zijn en opbrengen, herstellen, genezen, een zegen zijn, bescherming bieden waardoor U Uw engelen laat uitzenden tot bescherming, en de boze machten tegenhoudt , zegen het met uw Heerlijkheid in Jezus naam.

Heer, wanneer ik deze gezalfde olie neem en de zieken ga zalven, of gebroken mensen, of mensen die gebonden zijn door het kwaad, laat de zieken genezen, laat de huizen waar demonische machten manifesteren de verandering ontvangen en een atmosfeer van Uw aanwezigheid ontvangen, zelfs als ik deze zalfolie neem en deze plaats zalf waar ik ben tot Uw Heiligdom, Ik zalf wat U me ingeeft en spreek wat ik zie in mijn geest door de inzicht dat U me ingeeft. Alle vrees en angst zal wijken voor de kracht van Uw liefde bij wie deze olie aangebracht wordt., zelfs bij foto’s van mensen.

Laat succes en Uw gunsten voor mijn leven elke dag aanwezig zijn, laat Uw goedertierenheid mij elke dag volgen voor de rest van mijn leven, zelfs vrienden, broers en zussen en vriendenfamilies wie ik aanraak met deze gezalfde olie. EN zelfs de mensen die ik voor de eerste keer ontmoet, laat succes en Uw gunsten krachtig aanwezig zijn in dat huis waar ik deze gezalfde olie opbreng. Laat, wanneer ik deze zalfolie aanbreng en mijzelf ermee zalf, succes en Uw gunsten op mij neerdalen vanuit Uw koninkrijk en waar ik voor bid en aanraak, laat Uw Heilige Geest erop rusten. Waar ik heen ga Heer, ik ben gezalfd met deze zalfolie en Uw vuur dat in mij is. Laat Uw heerlijkheid gezien worden en wonderen manifesteren op hen die ik aanraak, laat ook bescherming voortkomen uit dit symbool van Uw wonderbaarlijke werkende kracht in Jezus Naam.

Laat Uw kracht volgen waar ik deze olie op aanbreng, in zaken, kerken, gebouwen... Laat al de demonische machten verdreven worden. In welke omgeving dan ook waarop de olie wordt aangebracht, laat demonische activiteit worden verdreven.  Ik dank U Heer, U bent goed en Uw barmhartigheid duurt voor eeuwig.

Laat deze olie worden gewijd en gezegend in de naam van Jezus, waar deze gezalfde olie ook gaat, laat me Uw kracht zien Heer, Uw verlossing, laat me die kracht van Jezus zien. Laat me de beweging zien van de Heilige Geest overal waar deze zalfolie wordt aangebracht. Laat er opwekking zijn. Laat er banen zijn en betere banen. Laat contracten binnenkomen, laat verbazingwekkende dingen gebeuren, laat de zieken genezen, laat mensen tot verlossing komen, laat hen tot redding komen, laat hen tot bekering komen in de Machtige naam van Jezus. Laat Uw engelen aanwezig zijn waar ik deze zalfolie aanbreng om boze machten te stoppen; laat deze olie een getuigenis zijn in de spirituele wereld, waar ze aangebracht wordt,  door de aanwezigheid van Uw Heilige Geest in Jezus naam. Alles wat ik aanraak zal als Heilig worden ervaren en Uw ministrie engelen worden uitgezonden om te doen naar Uw Woord.

Vader, wat ik ook nodig heb in mijn leven, waar ik U ook voor vertrouw, laat het in mijn leven gebeuren. Ik vertrouw U dat U mij naar een hoger Glorie-niveau brengt; zelfs waar en wanneer ik deze speciale zalfolie aanbreng, laat het gebeuren, plaatsvinden, laat tekenen en wonderen gebeuren, laat het zelfs wortel schieten wat U me laat zien en plaatsnemen op deze aarde zoals in Uw koninkrijk is Heer. Ik dank U in de machtige naam van Jezus. Amen.

 

4. Slot

Deze zalfolie die ik voor me heb, is gezalfd en gezegend. Het is een symbool van de kracht en de kracht van Jezus Christus in dit huis, waar ik ook ga. Ik aanbid deze olie niet, het is een symbool van Jezus en een getuigenis dat het Gods bezit is in de spirituele wereld; Het is olie die een contactpunt is voor de kracht van God; Het is nu zalfolie in de Machtige Naam van Jezus AMEN

 

5. Voorbeeld van gebruik

Bid: in de naam van Jezus, mijn handen zijn gezegend en gezalfd. Het vuur van God rust op mijn handen. Wie ik de hand schud of aanraak, zij zullen een aanraking van God ontvangen en boze machten worden verdrijven.

Neem olie in uw hand en raak het aan waar de Heilige Geest erop moet rusten of waar je manifestaties verwacht vanuit Gods koninkrijk waar engelen worden uitgezonden om te doen naar Gods Woord, Spreek het Woord (bijbeltekst) uit dat je nodig hebt voor verandering bij de zalving.

 

 

Auteur: Maaike Lamsens (met behulp van you tube kanaal evangelist Gabriel Fernandes, gebed Heilige olie)

 

 

 

CORONAVIRUS ?

THE KEY = the devil is defeated already, God just wait on us, to speak the Word to manifest. Like speak healing, = procude Gods Word what is already setteld. We live by every Word that proceeds from the mouth of God, Jesus said.

 

EVERY WORD. And we see manifestation x

 

Matthew 4:4 New King James Version (NKJV)

But He answered and said, It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.’ 

 

Isaiah 54:17 New King James Version (NKJV)

17 No weapon formed against you shall prosper,
And every tongue which rises against you in judgment
You shall condemn.
This is the heritage of the servants of the Lord,
And their righteousness is from Me,”
Says the Lord.

 

 

 

Psalm 91 New King James Version (NKJV)

Safety of Abiding in the Presence of God

91 He who dwells in the secret place of the Most High
Shall abide under the shadow of the Almighty.
I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress;
My God, in Him I will trust.”

Surely He shall deliver you from the snare of the [a]fowler
And from the perilous pestilence.
He shall cover you with His feathers,
And under His wings you shall take refuge;
His truth shall be your shield and [b]buckler.
You shall not be afraid of the terror by night,
Nor of the arrow that flies by day,
Nor of the pestilence that walks in darkness,
Nor of the destruction that lays waste at noonday.

A thousand may fall at your side,
And ten thousand at your right hand;
But it shall not come near you.
Only with your eyes shall you look,
And see the reward of the wicked.

Because you have made the Lordwho is my refuge,
Even the Most High, your dwelling place,
10 No evil shall befall you,
Nor shall any plague come near your dwelling;
11 For He shall give His angels charge over you,
To keep you in all your ways.
12 In their hands they shall [c]bear you up,
Lest you [d]dash your foot against a stone.
13 You shall tread upon the lion and the cobra,
The young lion and the serpent you shall trample underfoot.

14 “Because he has set his love upon Me, therefore I will deliver him;
I will [e]set him on high, because he has known My name.
15 He shall call upon Me, and I will answer him;
will be with him in trouble;
I will deliver him and honor him.
16 With [f]long life I will satisfy him,
And show him My salvation.”

 

 

 

 

Matthew 24:3-31 New King James Version (NKJV)

The Signs of the Times and the End of the Age

Now as He sat on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, “Tell us, when will these things be? And what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?”

And Jesus answered and said to them: “Take heed that no one deceives you. For many will come in My name, saying, ‘I am the Christ,’ and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled; for [a]all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, [b]pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows.

“Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for My name’s sake. 10 And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. 11 Then many false prophets will rise up and deceive many. 12 And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. 13 But he who endures to the end shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come.

The Great Tribulation

15 “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place” (whoever reads, let him understand), 16 “then let those who are in Judea flee to the mountains. 17 Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. 18 And let him who is in the field not go back to get his clothes. 19 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! 20 And pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. 21 For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. 22 And unless those days were shortened, no flesh would be saved; but for the [c]elect’s sake those days will be shortened.

23 “Then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There!’ do not believe it. 24 For false christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. 25 See, I have told you beforehand.

26 “Therefore if they say to you, ‘Look, He is in the desert!’ do not go out; or ‘Look, He is in the inner rooms!’ do not believe it. 27 For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. 28 For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together.

The Coming of the Son of Man

29 “Immediately after the tribulation of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. 30 Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. 31 And He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His [d]elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

Footnotes:

 1. Matthew 24:6 NU omits all
 2. Matthew 24:7 NU omits pestilences
 3. Matthew 24:22 chosen ones’
 4. Matthew 24:31 chosen ones

Liefde omvat vele woorden!

 

Liefde omvat vele woorden
Waar iedereen in tekort schiet
Heeft verschillende betekenissen,
Onderschat dit niet

Wat liefde voor me betekent,
Wat het volgens mij moet zijn
De liefde is lankmoedig
Geen haat, kent geen pijn

Liefde is goedertieren,
Afgunstig is het niet
Alles verdraagt zij
Kent geen verdriet

De liefde zoekt zichzelf niet
Zij kwetst niemands gevoel
Is blij met de waarheid
Geen bedrog, heeft een doel

De liefde wordt niet verbitterd
Zij rekent geen kwaad hart toe
Ze is niet blijde met ongerechtigheid,
Deze liefde wordt nooit moe

Alles bedekt zij
Alles gelooft zij
Alles hoopt zij
Alles verdraagt zij…

 

Auteur: Maaike Lamsens

(Vanuit de Bijbelverzen van Koriëntiers)

Als een roos.

 

Als ik je hart genezen mag,

Als ik je vrij mag maken van alle bitterheid,

Als ik een zegen voor jou mag zijn,

Dan weet Ik, dat jij in Mij verblijdt.

 

Als Mijn liefde je hart mag omhullen

Als je Mijn vreugde toelaat in je hart

Als ik tranen weg mag nemen,

Dan weet jij, dat Ik me in jou verblijd.

 

Want als een roos zal je open bloeien,

Als een arend zal je de vleugels spreiden,

Gedragen op de vleugels van liefde,

En zie….

dat zijn onze aangebroken tijden.

 

Auteur: Maaike Lamsens

Breakthrough

Eddie James

Produced by Eddie James

Album Magnify

 

BREAKTHROUGH LYRICS

[Intro: Eddie James]
I believe before the night is over
Somebody is leaving here with a breakthrough
Somebodies going to leave here with a breakthrough
In your heart, in your mind
A breakthrough in your finances
A breakthrough in your family
I need about 50 people to shout breakthrough
Come on, someone shout breakthrough!

[Verse 1: Choir]
You are the undefeated One
My light and my salvation
When the wicked, my enemies and my foes
Came upon me to eat up my flesh
They stumbled and fell
Omnipotent, Almighty
Defender, my victory
My refuge, The One I run to
You are the God
You are the God of the breakthrough

[Chorus: Choir]
Breakthrough
You are the God of the breakthrough
When I can't see my way through
And I really don't know what to do
I look to You
Breakthrough
Walls fall down when I shout through
Strongholds break when I pray through
So I'm gonna praise You
You are the God
You are the God of the breakthrough


[Verse 2: Choir]
You are the undefeated One
My light and my salvation
When the wicked, my enemies and my foes
Came upon me to eat up my flesh
They stumbled and fell
Omnipotent, Almighty
Defender, my victory
My refuge, The One I run to
You are the God
You are the God of the breakthrough

[Chorus: Choir]
Breakthrough
You are the God of the breakthrough
When I can't see my way through
And I really don't know what to do
I look to You
Breakthrough
Walls fall down when I shout through
Strongholds break when I pray through
So I'm gonna praise You
You are the God
You are the God of the breakthrough

[Bridge: Eddie James]
Breakthrough - in my heart
Breakthrough - in my mind
Breakthrough - in my spirit
Breakthrough - in my soul
Breakthrough - in my weakness
Breakthrough - in my struggle
You are the God
You are the God of the
Breakthrough - in my worship
Breakthrough - in my praise
Breakthrough - when I lift and glorify your Name
Breakthrough - when I dance
Breakthrough - when I shout
You are the God
You are the God of the


[Bridge: Choir]
Breakthrough - in my heart
Breakthrough - in my mind
Breakthrough - in my spirit
Breakthrough - in my soul
Breakthrough - in my weakness
Breakthrough - in my struggle
You are the God
You are the God of the
Breakthrough - in my worship
Breakthrough - in my praise
Breakthrough - when I lift and glorify your Name
Breakthrough - when I dance
Breakthrough - when I shout
You are the God
You are the God of the
Breakthrough - in my heart
Breakthrough - in my mind
Breakthrough - in my spirit
Breakthrough - in my soul
Breakthrough - in my weakness
Breakthrough - in my struggle
You are the God
You are the God of the
Breakthrough - in my worship
Breakthrough - in my praise
Breakthrough - when I lift and glorify your Name
Breakthrough - when I dance
Breakthrough - when I shout
You are the God
You are the God of the


[Chorus: Choir]
Breakthrough
You are the God of the breakthrough
When I can't see my way through
And I really don't know what to do
I look to You
Breakthrough
Walls fall down when I shout through
Strongholds break when I pray through
So I'm gonna praise You
You are the God
You are the God of the breakthrough

[Bridge: Eddie James]
Breakthrough - in my heart
Breakthrough - in my mind
Breakthrough - in my spirit
Breakthrough - in my soul
Breakthrough - in my weakness
Breakthrough - in my struggle
You are the God
You are the God of the
Breakthrough - in my worship
Breakthrough - in my praise
Breakthrough - when I lift and glorify your Name
Breakthrough - when I dance
Breakthrough - when I shout
You are the God
You are the God of the

[Bridge: Chorus]
Breakthrough - in my heart
Breakthrough - in my mind
Breakthrough - in my spirit
Breakthrough - in my soul
Breakthrough - in my weakness
Breakthrough - in my struggle
You are the God
You are the God of the
Breakthrough - in my worship
Breakthrough - in my praise
Breakthrough - when I lift and glorify your Name
Breakthrough - when I dance
Breakthrough - when I shout
You are the God
You are the God of the
Breakthrough - in my heart
Breakthrough - in my mind
Breakthrough - in my spirit
Breakthrough - in my soul
Breakthrough - in my weakness
Breakthrough - in my struggle
You are the God
You are the God of the
Breakthrough - in my worship
Breakthrough - in my praise
Breakthrough - when I lift and glorify your Name
Breakthrough - when I dance
Breakthrough - when I shout
You are the God
You are the God of the

[Outro: Choir + Eddie James]
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
You are the God
You are the God of the
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
You are the God
You are the God of the
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
You are the God
You are the God of the
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
You are the God
You are the God of the
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
You are the God
You are the God of the
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
Breakthrough (Breakthrough)
You are the God
You are the God of the Breakthrough

 

Liefde omvat vele woorden!

 

Liefde omvat vele woorden

Waar iedereen in tekort schiet

Heeft verschillende betekenissen,

Onderschat dit niet

Wat liefde voor me betekent,

Wat het volgens mij moet zijn

De liefde is lankmoedig

Geen haat, kent geen pijn

Liefde is goedertieren,

Afgunstig is het niet

Alles verdraagt zij

Kent geen verdriet

De liefde zoekt zichzelf niet

Zij kwetst niemands gevoel

Is blij met de waarheid

Geen bedrog, heeft een doel

De liefde wordt niet verbitterd

Zij rekent geen kwaad hart toe

Ze is niet blijde met ongerechtigheid,

Deze liefde wordt nooit moe

Alles bedekt zij

Alles gelooft zij

Alles hoopt zij

Alles verdraagt zij…

 

Auteur: Maaike Lamsens

(Vanuit de Bijbelverzen van Koriëntiers)

 

 My daily proclamation, to have what God promissed me. He gave me the dream to have my own space, to work on ART, to have worships, gospel music with people (like a worshipchurch), and live there. I have looked to this space and I'm be amazed! So big and so many possibilities! From the moment I put my foot in it, I felt that it is mine. Now, I trust God that He prospers my bissiness to buy this huge and marvelous place. I wait on Him to receive what is promissed to me. In the meantime I take God's Words daily and I pronounce them in the atmosphere. I need 500.000 €. Is it too difficult for God to provide for this? I know who I am, I know what for vision He gaved me, I know what He calls me to do. I believe. With men it's impossible, for God anything is possible. Our life is short and I will be the blessing to help people like God calls me to do. Amen!

 • 2 Corinthians 1:20 

For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.

 

 • Philippians 4:19

But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

 

 • Philippians 4:13

I can do all things through Christ which strengtheneth me.

 

·         Philippians 4:6

Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

 • Isaiah 54:17

No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.

 

·         Genesis 12:2-3 

And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing:

And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed.

 

·         Proverbs 3:5 

 Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

 

·         Psalm 21:3 

For thou preventest him with the blessings of goodness: thou settest a crown of pure gold on his head.

 

 

 • Joel 2:23-29 EIGHT PROMISES OF BLESSING that are released on God’s people for the next year.
 1. INCREASE (Joel 2:23) 2. REVELATION (Joel 2:24)
 2. FRESH ANOINTING (Joel 2:24) 4. GOD’S POWER (Joel 2:24)
 3. RESTORATION (Joel 2:25) 6. FINANCIAL ABUNDANCE (Joel 2:26)
 4. NO SHAME BUT DELIVERANCE (Joel 2:28) 8. GOD’S PRESENCE (Joel 2:28)

“…and they shall not appear before the Lord empty-handed. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God which He has given you (Deuteronomy 16:16-17).

 

Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God: for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month.

 And the floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine and oil.

 And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpiller, and the palmerworm, my great army which I sent among you.

And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you: and my people shall never be ashamed.

And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else: and my people shall never be ashamed.

And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions:

And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit.

 

 • Joel 2:11 

 And the Lord shall utter his voice before his army: for his camp is very great: for he is strong that executeth his word: for the day of the Lordis great and very terrible; and who can abide it?

 

 

 • Job 22:27-28 

Thou shalt make thy prayer unto him, and he shall hear thee, and thou shalt pay thy vows.

Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee: and the light shall shine upon thy ways.

 

 • Amos 9:13

Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.

 

 • Jeremiah 29:11-14 

 For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.

 Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

 And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.

 And I will be found of you, saith the Lord: and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations, and from all the places whither I have driven you, saith the Lord; and I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive.

 

 • Jeremiah 30:17 

For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord; because they called thee an Outcast, saying.

 

 

 • Mark 11:24 

Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.

 

 • Psalm 103:19-20 

The Lord hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.

Bless the Lord, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.

 

 

 • Exodus 23:20-23 

 Behold, I send an Angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared.

Beware of him, and obey his voice, provoke him not; for he will not pardon your transgressions: for my name is in him.

But if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak; then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries.

 For mine Angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites: and I will cut them off.

 

 • Titus 1:2-3 

In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;

But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;

 

 

 

 • Joshua 1:3-9 (READ IT WITH SPIRITUAL EYES WHAT GOD WILL GIVE YOU; AND THE LAW IS NO NEED BECAUSE OF GRACE; READ as: YOUR GRACE=JESUS)

 Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses.

From the wilderness and this Lebanon even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast.

There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life: as I was with Moses, so I will be with thee: I will not fail thee, nor forsake thee.

Be strong and of a good courage: for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I sware unto their fathers to give them.

Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee: turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper withersoever thou goest.

This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.

Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.

 

 

 • Exodus 23:20 

Behold, I send an Angel before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared.

 

 

 • Deuteronomy 8: 1 & 6-(PROMISES OF GOD)

 All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live, and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers.

Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him.

For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills;

 A land of wheat, and barley, and vines, and fig trees, and pomegranates; a land of oil olive, and honey;

A land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack any thing in it; a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass.

When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee.

 Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments, and his judgments, and his statutes, which I command thee this day:

Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein;

 And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied;

  But thou shalt remember the Lord thy God: for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day.

 And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day that ye shall surely perish.

 

 • Isaiah 61:7

For your shame ye shall have double; and for confusion they shall rejoice in their portion: therefore in their land they shall possess the double: everlasting joy shall be unto them.

 

 

 • Isaiah 61:10 

I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.

 

 • Psalm 65:4 

Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.

 

 • Psalm 56:12 

Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.

 

 • Psalm 31:20 

Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man: thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.

 

 • Psalm 37:3-5 

Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.

Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass.

 

 • Psalm 37:34 

 Wait on the Lord, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when the wicked are cut off, thou shalt see it

 

 • Psalm 20: 5-6

We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners: the Lord fulfil all thy petitions.

Now know I that the Lord saveth his anointed; he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand.

 

 

 • Ezekiel 37:9 This is prophetic.

 

Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God; Come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live.

12 Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God; Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land of Israel.

13 And ye shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves,

14 And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land: then shall ye know that I the Lord have spoken it, and performed it, saith the Lord.

 

 

 

 

 

 

God zal het doen!

 

Mag ik je mijn getuigenis geven?

Wanneer stormen, jou leven in een situatie brengt van zegen en overwinningen, dan weet je dat je geroepen bent om iets moois te doen.

Als kind heb ik altijd graag geknutseld, gezongen, geklommen en gezwommen, gerolschaatst en met kinderen op straat gespeeld. Maar ik was anders. Ik had een fantasie, en creatieve geest om te ontwerpen en creëren. Ik durfde ook kattenkwaad uitsteken, en gaf graag de schuld aan de ander. Ik kreeg interesse in voordracht en was er goed in.

En iets later? In het secundair onderwijs, schitterde ik in modeltekenen en schilderen van modellen (medestudenten zullen dit beamen) en muziek. Voor dwarsfluit was ik de eerste van de klas. Voor sax, ik mocht onmiddellijk naar het derde jaar en voor barokblokfluit, had ik 90 %. Waarom zoveel muziekinstrumenten? Ik verveelde me en had er plezier in!

Later ontdekte ik dat ik ADHD had. Dus, mijn gedrevenheid en temperament kon ik in al mijn muziek stoppen en mijn tekenen. Ik verveelde me op school, deed geen inspanningen omdat studeren me niet interesseerde. Al wat ik wou doen is met kunst en muziek bezig zijn. Ik componeerde graag , maakte een CD en schreef vaak gedichten.

Op volwassen leeftijd studeerde ik voor verpleegkunde. Wel, ik vond wondzorg en inspuitingen heel leuk. Psychiatrische ziekteleer was fascinerend. Een makkie om onderscheid te maken tussen ziekten en demonische invloeden wanneer ik de Bijbel ernaast legde. Daarom dat het zo gemakkelijk was om te studeren. Ik had al Bijbelse informatie om er een onderscheid te maken en te herkennen. Ik voelde ook veel mensen aan. Wanneer er iemand met depressie tegen me sprak, wist ik exact wat voor probleem die persoon had. Al was het bitterheid of lust. Ik heb die gevoelens van emoties onder de controle moeten leggen van de Heilige Geest om zelf niet ziek ervan te worden, om alles te voelen bij mensen, zelfs hun pijnen. Tijdens mijn studies ging medicatie bereken vanzelf. Wanneer studenten een oefening berekenden zag ik al de oplossing staan in mijn gedachten. Ik had dat plezier het antwoord ook luid uit te spreken wat anderen minder leuk vonden.

Maar het leven was niet aan mijn kant. Doordat ik in het eerste jaar mijn broek eraan veegde crashte ik in mijn tweede jaar opleiding: Ik kende mijn fysiologie en anatomie niet, toen ik de ziekten van de maag moest leren, en de bewerking van medicatie in het lichaam… Wat ik eigenlijk nooit heb gedaan, studeren ( tenzij voor voordracht). Juist omdat ik die inspanning wel wou leveren om te studeren, leerde ik ervan houden en had ook hoge scores. Tot stress toenam ontwikkelde ik een depressie en burn-out… ik deed teveel in één keer in de periode toen ik in een familiale slechte toestand verkeerde. De druk was me te hoog en ik kon niet ontspannen.

Door teveel in overdrive te gaan, die motor in mij, die niet tot rust wilde komen, heb ik een periode thuis gezeten om dan mijn studies te hervatten tot het derde jaar. Deze studies waren niet voor mij in de schoot gegoten omdat ik geen tijd meer had voor mijn kinderen en eigen creatieve momenten. En ik had die rust nog niet. De familiale problemen werden nog groter.

 

Door aanhoudende stress heb ik moeten leren tot rust komen. De dokter zei dat ik eerst moest leren ontspannen, alvorens ik iets onderneem. Daardoor besloot ik terug naar muziekschool te gaan; Gitaar. Omdat klassieke gitaar leren is moeilijker dan ééntonig instrument te spelen. Gitaar op noten spelen van partituren is een mooie uitdaging geweest. Ik ben er goed in, wanneer ik er echt voor oefen en het verveelt me niet. Ook kunst schilderen leerde me ontspannen. Ik leerde tot rust komen. Dit schilderen was eerst therapeutisch goed voor mij. Wanneer alle stress uit mijn leven ging, merkte ik, dat ik dit altijd al heb willen doen. Het tekenen en schilderen zat al in mij van kinds af aan. Vandaar dat ik terugviel, op wat ik graag deed in mijn kindertijd. Ik merkte al gauw dat ik voor de verf in de wieg ben gelegd , want ik hou van kleuren. Ook sporten, lopen rond en in bos, zorgden ervoor dat slechte stresshormonen verminderden en daardoor ontwikkelde ik een goed hartritme en produceerde ik endorfine. Mijn gezondheid kwam terug. Maar vooral lofprijs en vasten, om dichter bij God te komen. Leren neen zeggen tegen je honger en erop spreken dat Jezus Geestelijke manna geeft, begon ik positief te veranderen. Jezus liefde duwde me in die genade dat te vinden is in Hem zelf. Ik heb Hem leren prijzen en mijn hart is een lofprijs geworden. En ik heb rust gevonden in mijn ziel. En ik ben daar dankbaar voor.

 

Sinds vorig jaar merkte ik, dat God het in mijn leven liet stormen, zodat ik mocht ontdekken voor wat ik in de wieg ben gelegd. Ik moest alles verliezen om te ontdekken wat ik over had: mijn talent voor muziek, kunst schilderen, ambacht, en veel meer. God heeft me in die richting geduwd. Dit tot lofprijs voor Hem. Ik behoor tot Jezus. Stormen zijn niet altijd slecht. Ze duwen je in de richting dat God voor jou heeft weggelegd. Je moet ze gewoon herkennen.

Mijn muziek en schilderen gebruikte ik als therapie om tot rust te komen. Pas laten ontdekte ik de schoonheid ervan om tot Zijn glorie te mogen schitteren. Had ik geen stormen gehad, dan had ik nooit ontdekt waarvoor ik gemaakt ben.

Geef nooit op in de stormen van je leven, want je zou niet ontdekken wat je bestemming is. God is groter dan de storm of in de storm. Strek je hand uit naar Jezus en loop op het water. Dit gaat gepaard met het uitschreeuwen, smarten, maar eens je eruit komt zeg je; Het was goed. Nu ben ik in mijn bestemming. De geboorte van je dromen gaat altijd gepaard met pijn. Je wordt door een nauwe poort gepusht en alles wat je mee wilt sleuren door die enge poort moet er eerst af! Anders kom je niet in je bestemming. Ik heb leren mijn motor stil te leggen door de kracht die te vinden is in de Heilige Geest, in situaties waar ik niet mag bewegen. Dan moest ik leren stil zijn en zelf niet oplossen, maar God voor mij laten werken. We mogen Zijn engelen niet werkloos zetten.

God is goed. Hij vormt mij naar Zijn beeld. Intussen ben ik van alles vrij, geen problemen meer, alleen plezier in de Here. Ik ben vrij, en als kunstschilder voel ik me ook vrij om te schilderen. Ik schilder wat ik graag zie, waar ik van hou en wat me hart sneller doet slaan. Ik geloof dat ik straks mag schitteren in de kunstwereld. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat God zo goed is voor mij. Ik schilder in de Heilige Geest, dat is genade. Ik ben gezegend. Zelfs in stormen weet ik nu, dat Hij me door een nieuwe enge poort pusht om iets schitterend te mogen ontvangen. Zijn koninkrijk is groot en fantastisch. Jezus is onze gerechtigheid en alles is te vinden in Hem. Door Zijn genade leef ik.

 

 

Maaike Lamsens

 

 

 

Proclamerende beloften van God zelf

Hemelse Vader, U zegt in Genesis 12 verzen:

 1. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
 1. En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

 

Hemelse Vader, U zegt in Efeziërs 3:20

Dat U oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.

 

Hemelse Vader, U zegt in Jesaja 62, verzen 6 & 7

Dat U wachters hebt gezet op mijn muren, die dag en nacht roepen tot de vervulling van Uw beloften. U bent mijn fundament en U zult ervoor zorgen dat ik beschermd ben.

 

Hemelse Vader, ik sta op Uw beloften Here, dat U mijn pad recht maakt om Uws Naams wil

U hebt beloofd dat U de hartenwensen zal vervullen Here

U zegt dat ik fruitvol moet zijn maar daarvoor heb ik U nodig om de boze te verdrijven.

U hebt beloofd dat ik terugbetaald krijg van wat de tegenstander me -heeft afgenomen en U werkt alles ten goede Vader

U hebt me schoonheden in plaats van assen beloofd

U hebt gezegd dat U strijd voor mij, want U bent mijn God

U zegt dat U relaties herstelt, want U bent de God van vrede en goedertierenheid, liefde en hoop.

U zegt dat alles mogelijk is voor degene die geloven.

U zegt Hemelse Vader dat de zaad van de rechtvaardige gezegend is.

Hemelse Vader, U zegt dat ik ben gezegend en dat mijn zegen niet voor een moment is, maar voor heel mijn leven.

U zegt dat wanneer de vijand me aanvalt, dat U tegen hem zal strijden.

Hemelse Vader, U zegt dat U me in al Uw noden zal voorzien. U hebt dat beloofd.

Hemelse Vader, U zegt dat U Almachtig bent en ik geloof dat Here’. Daarom vertrouw ik op U. Er is geen andere God in mijn leven dan U alleen. Ik verklaar dat ik en mijn huis de Here dienen. Jezus bloed is over ons huis en leven uitgesproken en actief. Jezus is mijn Lam.

Proclamerend gebed voor elke week

De Here zegent mij deze week met de zegens van vader Abraham, met de zegens voor 2018 en de jaren die volgen.

De Here houdt me in de palm van Zijn hand en ook mijn liefhebbenden, zoals mijn toekomstige man en kinderen, mijn ouders, zijn ouders en mijn vrienden in e Here … (namen)

De Here zal deze week, mij beschermen van elke ramp, elk accident en elk gevaar en ook in het leven van … (namen)

De Here zal mij beschermen tegen slechte mensen, tegen verzoekingen, tegen elke duistere macht, van elke ziekte en elke ziekte dat plaats wil nemen in mijn lichaam! Elke ziekte die plaats wil nemen in mijn lichaam wordt nu gedood in de Naam van Jezus Christus!

In de krachtige Naam van Jezus Christus verwensen wij elke boze bolwerk van satan in mijn leven, het zal niet manifesteren. Ik geloof dat Jezus’ dood mij bevrijding heeft gebracht.

Ik bid verder dat ik en mijn familie, liefhebbenden en vooral …(namen) in elke opzicht supernatuurlijke liefde mag ontvangen van U Here, en dank U voor deze genade.

Here Jezus, waar ik ook ga, zorg ervoor dat ik op de juiste tijd en juiste plaats ben. Neem toe in mijn leven en breng vrede in mijn leven, in mijn familie en liefhebbenden

Dank U Here dat U mijn dromen laat uitkomen wat U er zelf hebt in gelegd en dat ik mag genieten van Uw Heilige Geest in mij. Ik onderwerp me aan Uw Heilige Geest en ben U zeer dankbaar voor het bloedoffer Here Jezus! Uw genade is zo liefdevol en U geeft me kracht!

In Jezus’ Naam dank ik U Vader voor al het werk dat U doet. U bent zeer Machtig en het is beter dat U alles uitwerkt voor mij terwijl ik rust in U. Amen

 

 

 

I confess my believe in Jesus,

In Him I live, I move, I have my being

what a vast storehouse of power in Christ my savior

And Lord, I have life, I have energy, I have strength,

even for impossible task.

 

 

Jesus nature, His love is in me

His blood flows through my body

I’m divine

His life flows throw my inner man

I want let this life and love dominate me in Jesus Name

 

Proclamatie eigen toekomst

 

Dank U Hemelse Vader dat ik elke dag van Uw aanwezigheid mag genieten. Uw vreugde is mijn kracht. U geeft me nieuwe hoop, nieuwe kracht elke dag. Ik dank U Vader dat U het goede geeft aan mij en het beste.

Ik dank U dat mijn levenspartner iemand is, die me altijd zal steunen, me nooit zal verlaten, die trouw is, en gelijkt op Uw Zoon Jezus.

Dank U Jezus dat we al Uw gunsten in ons leven hebben. Elke dag geven we U eer. U bent onze Meester, Onze Strijder, en onze Redder. Er is niemand zoals U die alles herstelt en nog beter maakt. Ik vertrouw op U dat U alles ‘heel’ maakt.

In Uw nabijheid mag ik uitzien naar Uw wonderbare werk in mijn leven. Niets is voor U te veel; U vervult de wensen van mijn hart Here en ik geloof in wat ik bid. Ik geloof in Uw volbracht werk. Dank U dat U voorziet in al mijn noden, ook financieel en in mijn relatie. Dank U Here dat ik als een koningin behandeld word door mijn lieve toekomstige man. Hij houdt heel erg veel van mij, maar nog meer van Jezus, Uw Zoon. Ik dank U voor Uw schoonheid in mijn leven. In Jezus naam, AMEN!

Geschreven in de periode toen mijn kinderen hartzeer hadden, omwille van de scheiding en mijn leven een dieptepunt had. )

2007-2010

Als een roos

 

Als ik je hart genezen kan,

Als ik je vrij maak van alle bitterheid,

Als ik een zegen voor jou kan zijn,

Dan weet je, dat ik jou benijdt.

 

 

Als je liefde mijn hart omhult,

Als je vreugde mij verblijdt,

Als je tranen mijn tranen wegveegt,

Dan weet ik, dat je me verblijd.

 

 

Want als een roos zal je open bloeien,

Als een arend zal je de vleugels spreiden,

Gedragen op de vleugels van liefde,

En zie….

dat zijn onze aangebroken tijden.

 

 

Chaos (Geschreven in een periode van onbegrip, woede en uitbarsting in het jaar 2007 denk ik)

 

Wassen, strijken, boodschappen doen

Dan wat loopwerk, ‘k verdien geen poen

Werken, werken, nooit gedaan

Een huismoeder ben ik, wel te verstaan

 

Dit is een waardevol beroep

Mensen begrijpen dat niet, zien dat als poep

Stonden ze maar eens in mijn schoenen

Ik verdien een boeketje bloemen en wat zoenen

 

Wat een chaos, is dit mijn leven

Iedereen rekent op me, is dit me gegeven?

Zeg maar niet dat ik niets doe,

Wel, anders…, sla ik je bakkes goed toe.

 

Ik ben een huisvrouw en een moeder

M’n gezin heeft voorrang rare loeder

 Ik hou van hen en zij van mij

Dat is mijn voorrecht, dat maakt me vrij

 

 

 

 

 

 

MET LIEFDE GEGEVEN, MIJN KIND ( God grijpt hier in, in mijn leven, ik ontvang rust en vrede)

 

JE LACHT EN MAAKT GEEN ZORGEN

JE FIETS MET  JE HOOFD IN DE WIND

DE ZON GLINSTERT IN JE OGEN

LEUK VOOR JOU, MIJN KIND

 

JE WILT IETS BETEKENEN

MAAR ZOEKEN ZUL JE NOG

JE ZAL HET WEL VINDEN

JE MAMA  IS ER NOG

 

JE KRIJGT MIJN VLEUGELS

DE WORTELS HEB JE AL

JE ZAL ER WEL GERAKEN

JE VIND ME OVERAL

 

MET LIEFDE ZAL IK JE GEVEN

DE KENNIS VAN MIJN HART

EN WAT JE MOET DOEN OM TE OVERLEVEN

WANT DIT LEVEN IS VOOR DE MENS ZO HARD

 

WAT IK JE NU WIL DUIDELIJK MAKEN

IK ZAL ER ALTIJD VOOR JE ZIJN

AL LOOP IK WEL EENS WAT VERLOREN

MAAR MIJN HART VOOR JOU IS ZEKER NIET KLEIN

 

JE BENT MIJN LICHTJE,

EEN WARM GEVOEL

JE MAAKT ME VROLIJK

JIJ BENT MIJN DOEL